DANH MỤC TÀI LIỆU
Giải bài tập Hóa lớp 9: Protein
Gi i bài t p Hóa l p 9: Protein
I. Tóm t t ki n th c c b n: ế ơ ả Protein
1. Tr ng thái t nhiên và thành ph n c u t o ấ ạ
- Protein trong c th ng i, đ ng v t th c v t nh lòng tr ng tr ng, s a, h t,ơ ể ườ ư
tóc, s ng...
- Thành ph n nguyên t ch y u c a protein C, H, O, N m t l ng nh S, P, kim ủ ế ượ
lo i. Khi th y phân protein thu đ c h n h p các amino axit ượ ỗ H2N – R – COOH
2. Tính ch t
a. Ph n ng th y phânả ứ
Protein + n cướ H n h p amino axitỗ ợ
b. S phân h y b i nhi t ủ ở
- Khi đun nóng m nh ho c đ t cháy, protein b phân h y t o thành nh ng ch t bay h i ủ ạ ơ
và có mùi khét (gi ng nh tóc, th t cháy).ố ư
- S đông t : Khi đun nóng ho c cho thêm hóa ch t (r u etylic, axit...) x y ra s k t ượ ự ế
t a hay đông t protein, thí d đun nóng lòng tr ng tr ng. ắ ứ
II. Gi i bài t p trang 160 SGK Hóa l p 9ả ậ
Bài 1. Hãy đi n nh ng t ho c c m t thích h p vào các d u ch m: ừ ặ ụ ừ
a) Các protein đ u ch a các nguyên t ....ề ứ
b) Protein có ... c a ng i, đ ng v t, th c v t nh .... ườ ự ậ ư
c) nhi t đ th ng d i tác d ng c a men, protein... t o ra các amino axit. ộ ườ ướ
d) M t s protein b ... khi đun nóng ho c cho thêm m t s hóa ch t.ộ ố ộ ơ
H ng d nướ gi i:
a) Cacbon, hiđro, oxi, nitơ
b) M i b ph n c th ; th t, ơ cá, rau, qu , tóc, móng, s a, tr ng
c) Th y phân
d) Đông t
Bài 2. Hãy cho gi m (ho c chanh) vào s a ho c s a đ u nành. Nêu hi n t ng x y ệ ượ
ra, gi i thích.
H ng d nướ gi i: Khi cho gi m ho c chanh u ch a axit) vào s a ho c s a ặ ữ
đ u nh u ch a protein), thì s a s a đ u nành b vón c c, đó do s ữ ậ
đông t c a protein.ụ ủ
Bài 3. hai m nh l a b ngoài gi ng nhau: M t đ c d t b ng s i t t m m t ượ ơ ằ
đ c d t b ng s i ch t o t g b ch đàn. Cho bi t cách đ n gi n đ phân bi tượ ế ạ ế ơ
chúng.
H ng d nướ gi i: Đ t hai m nh l a, m nh nào khi cháy mùi khét m nh d t t t ừ ơ
t m (có ch a protein), không có mùi khét m nh d t b ng s i ch t g b ch đàn (có ế ừ
ch a xenluloz )ứ ơ
Bài 4.
a) So sánh s gi ng nhau khác nhau v thành ph n, c u t o phân t c a axit ử ủ
aminoaxetic (H2N – R – COOH) v i axit axetic.
b) Hai phân t axit aminoaxetic k t h p v i nhau b ng cách tách -OH c a nhómế ợ
-COOH và - H c a nhóm - NH2. Hãy vi t ph ng trình hóa h c.ế ươ
H ng d nướ gi i:
a) Gi a H2N – R – COOH và CH3 – COOH:
Gi ng nhau: đ u ch c C, H, O và phân t có nhóm – COOH ề ứ
amino axit còn có nguyên t N và phân t còn có nhóm - NH ố ử 2.
b) Ph n ng gi a hai phân t axit amino axetic:ả ứ
thông tin tài liệu
Giải bài tập Hóa lớp 9: Protein I. Tóm tắt kiến thức cơ bản:Protein 1. Trạng thái tự nhiên và thành phần cấu tạo - Protein có trong cơ thể người, động vật và thực vật như lòng trắng trứng, sữa, hạt, tóc, sừng... - Thành phần nguyên tố chủ yếu của protein là C, H, O, N và một lượng nhỏ S, P, kim loại. Khi thủy phân protein thu được hỗn hợp các amino axit H2N – R – COOH
Mở rộng để xem thêm
×