DANH MỤC TÀI LIỆU
Thêm URL vào Taskbar Windows 10 dễ dàng
H ng d n thêm URL vào Taskbar Windows 10 d dàngướ ẫ
Taskbar Windows 10 đã cho phép b n ghim các trang web yêu thích c aạ ủ
mình. N u b n mu n b qua s gi m rà, có m t tinh ch nh d dàng ế ự ườ
cho phép b n thêm URL vào Taskbar Windows 10 . Do đó, cho phép b nạ ạ
đi u h ng đ n b t kỳ trang web nào mà không c n ph i m trình ề ướ ế ấ ả ở
duy t tr c. ướ
1. Nh p chu t ph i vào Taskbar và m khóa b ng cách nh p vào tùy ch n ộ ả
Khóa thanh tác v . N u tùy ch n này không đ c ch n, b n có th b qua ế ượ ể ỏ
b c này. Nó s đ c ki m tra theo m c đ nh.ướ ẽ ượ
2. Nh p chu t ph i m t l n n a và nh p vào Toolbars > Address.. ộ ầ
3. Bây gi , b n có m t tr ng URL d i cùng bên ph i c a Taskbar c a ườ ở ướ
b n. Đ s d ng, ch c n nh p URL và nh n enter. Windows s m liên ể ử
k t trong trình duy t m c đ nh c a b n.ế