DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐƠN XIN HỌC THÊM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------
ĐƠN XIN HỌC THÊM
Kính gửi: Ban giám hiệu trường...............................................
Tôi là:....................................................., là phụ huynh của học sinh ...................................
hiện đang học lớp ..................................của trường.
Tôi viết đơn này xin được trình bày với ban giám hiệu nhà trường một việc như sau:
Hiện nay con tôi đang học tại lớp.............................., nhưng lực học của cháu còn yếu. Vậy tôi
viết đơn này xin được đề nghị với ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho cháu được học
phụ đạo thêm các môn..............................................., để bổ sung những kiến thức còn yếu, vào
các buổi chiều trong tuần. Nếu được như vậy tôi xin cam đoan:
- Nhắc nhở con đi học đúng giờ.
- Đóng góp đủ số tiền học theo quy định.
- Cộng đồng trách nhiệm với nhà trường để giáo dục con.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
............, ngày.........tháng..........năm..........
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tựdo - Hạnh phúc
----------------------
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC THÊM BUỔI
Kính gửi: Ban giám hiệu trường THCS ..............................
Tôi em là: ......................................................................................................................................
Hiện đang học tại lớp ............ của trường.
Em viết đơn này xin được trình bày với ban giám hiệu nhà trường một việc như sau:
Hiện nay em đang học tại lớp ......(Phân hiệu....) nhưng lực học của em còn yếu. Vậy em viết
đơn này xin được đề nghị với ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho em được học phụ
đạo thêm các môn: ...................................................... Để bổ sung những kiến thức còn yếu của
mình vào các buổi chiều trong tuần theo kế hoạch của nhà trường. Nếu được như vậy em xin
cam đoan:
- Đi học đúng giờ.
- Đóng góp đủ số tiền theo quy định.
- Học bài và làm bài đầy đủ, tam gia thực hiện quy chế và nội quy nhà trường lớp tốt.
Em xin chân thành cảm ơn!
........, ngày...tháng...năm...
Ý kiến phụ huynh Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------
ĐƠN XIN HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC
Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở ..............
Tên em là .......................................................................................................................................
Học sinh lớp .............. Trường THCS ...........................................................................................
Em được biết, hiện tại, nhà trường đang mở lớp học bồi dưỡng một số môn học trong đó
môn Anh văn cho học sinh khối ...... Em tự thấy bản thân nhu cầu học bồi dưỡng môn này
để củng cố và nâng cao kiến thức.
vậy, em làm đơn này, xin Ban giám hiệu nhà trường cho em theo học lớp bồi dưỡng môn
Anh văn.
Em xin hứa sẽ chấp hành nội quy của lớp học và nỗ lực học tập.
Em xin chân thành cảm ơn!
........, ngày...tháng...năm...
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
thông tin tài liệu
ĐƠN XIN HỌC THÊM
Mở rộng để xem thêm
×