DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHƯƠNG TRÌNH THỨ HAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
..........., ngày…….tháng…….năm 20…
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC CHƯƠNG TRÌNH THỨ HAI
Kính gửi: Phòng Đào tạo Trường Đại học............................
Tên em là:………………………………..Sinh ngày……./……./……...
Mã số sinh viên:…….................................Lớp học phần.........................
Lớp sinh viên:……….........................Khoa:………......................………
Hiện nay em đang theo học ngành thứ nhất là ngành...................................
......................................................................................................................
Được sự đồng ý của nhà trường tại Quyết định số........../QĐ-ĐT
ngày ...../......./......... của Hiệu trưởng về việc đồng ý cho em được theo học song song hai
chương trình, ngành.............................................................................................
vậy em viết đơn này kính mong Phòng Đào tạo cho phép em được đăng thời khóa biểu học
kỳ.........ngành học thứ hai như sau:
TT Tên học phần đăng ký học Số tín chỉ Lớp học phần
1
2
3
4
5
...
Tổng cộng
Học phí học lại: .............TC x.........................đ/TC =
Bằng chữ:...................................................................................................
(Sinh viên trực tiếp nộp tiền học phí tại bộ phận tài vụ trường theo thời gian quy định
như đối với ngành học thứ nhất. Sinh viên học chương trình thứ hai không chế độ
miễn, giảm học phí)
Em xin hứa sẽ thực hiện tốt Quy chế, Quy định của Nhà trường trong quá trình
học tập và nộp học phí đầy đủ, đúng thời gian quy định.
Em xin chân thành cảm ơn.
Ý kiến Phòng Đào tạo Ý kiến của GVCN Người làm đơn
thông tin tài liệu
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ THỜI KHÓA BIỂU HỌC CHƯƠNG TRÌNH THỨ HAI
Mở rộng để xem thêm
×