DANH MỤC TÀI LIỆU
HÓA HỌC : PROTEIN
PROTEIN
I. M c tiêu
- N m đ c protein ch t c b n không th thi u đ c trong c th ựợ ơ ả ế ượ ơ
s ng
- N m đ c protein kh i l ng phân t r t l n c u t o Pt r t ượ ượ ử ấ
ph c t pứ ạ
- N m đ c hai tính ch t quan tr ng c a protein ph n ng phân h y ượ ả ứ
vad s đông tự ụ
- Vi t PTHH th y phân bi u di n tính ch t hóa h c c a tinh b t ế ọ ủ
xenluloz .ơ
- Giáo d c tính c n th n, trình bày khoa h c. ẩ ậ
II. Ph ng ti n ươ ệ
1.Giáo viên
-B ng ph , b ng nhóm, bút d . ụ ả
-D ng c : D n c n, k p g , panh, diêm, ng nghi m, ng hút ề ồ
-Hóa ch t: lòng tr ng tr ng, dd r u etilic ắ ứ ượ
2.H c sinh: Nghiên c u bài
III. Ti n trình ế
1. n đ nh t ch c
2.Ki m tra bài cũ
? hãy nêu nh ch t v t hóa h c, hóa h c, c u t o c a tinh b t ấ ậ ấ ạ
xeluloz ơ
? Làm bài t p s 2ậ ố
3. Bài m i
Hoạt động 1: Trạng thái tự nhiên
Ho t đ ng c a GVạ ộ
? Hãy cho bi t tr ng thái t nhiên c aế ạ
protein
Ho t đ ng c a HSạ ộ
- Protein trong c th ng i, đ nhơ ể ườ
v t và th c v t ự ậ
Ho t đ ng 2: Thành ph n và c u t o phân t ạ ộ
Ho t đ ng c a GVạ ộ
GV: Gi i thi u thành ph n nguyên tớ ệ
ch y u c a proteinủ ế
Ho t đ ng c a HSạ ộ
1. Thành ph n nguyên t :ầ ố
G m C, H, O, N và m t l ng nh Sộ ượ
2. C u t o phân t ?ấ ạ
Protein đ c c u t o b i cácượ ấ ạ
amianoxit
Hoạt động 3: Tính chất
Ho t đ ng c a GVạ ộ
GV: Gi i thi u khi đun nóng proteinớ ệ
Ho t đ ng c a HSạ ộ
1. Ph n ng phân h y:ả ứ
trong dd axir ho c baz protein bặ ơ
phân h y sinh ra các aminoaxit
? Hãy vi t PTHHế
GV: h ng d n làm thí nghi m đ tướ ệ ố
cháy tóc ho c s ngặ ừ
Protein + n c hh các aminoaxitướ
2. s phân h y b i nhi t: ủ ở
Khi đun nóng m nh ho c không ạ ặ
n c protein b phân h y t o thàhướ ủ ạ
nh ng ch t bay h i có mùi khétữ ấ ơ
3. S đông t :ự ụ
M t s protein tan trong n c t oộ ố ướ
thành dd keo, khi đun nóng ho c thêm
hóa ch t các dd này th ng x y ra k t ườ ả ế
t a. G i là s đông tọ ự
Hoạt động 4: ứng dụng
Ho t đ ng c a GVạ ộ
? Hãy nêu ng d ng c a protein ụ ủ
Ho t đ ng c a HSạ ộ
- làm th c ăn, các ng d ng khác ứ ụ
trong công nghi p nh d t, da ư ệ
ngh .
4. C ng c - đánh giá ủ ố
- Giáo viên khái quát l i bài
- H c sinh đ c k t luân sgk ọ ế
? Em hãy nêu hi n t ng x y ra khi v t chanh vào s a bò ho c s a đ uệ ượ
nành
5.D n dò
-H c sinh h c bài, làm bài t p sgkọ ọ
-Nghiên c u bài: polime
thông tin tài liệu
HÓA HỌC : PROTEIN Hoạt động 1: Trạng thái tự nhiên Hoạt động của GV ? Hãy cho biết trạng thái tự nhiên của protein Hoạt động của HS - Protein có trong cơ thể người, độnh vật và thực vật Hoạt động 2: Thành phần và cấu tạo phân tử Hoạt động của GV GV: Giới thiệu thành phần nguyên tố chủ yếu của protein Hoạt động của HS 1. Thành phần nguyên tố: Gồm C, H, O, N và một lượng nhỏ S 2. Cấu tạo phân tử? Protein được cấu tạo bởi các amianoxit
Mở rộng để xem thêm
×