DANH MỤC TÀI LIỆU
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM Ở HUYỆN HÒA THÀNH
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:TS.ĐÀO ĐĂNG KIÊN
SVTH:NGÔ NGUYÊN BẢO (KS2A-003) 1
MỤC LỤC
LỜI I ĐẦU . ........................................................................................ 2
Nhận xét của đơn vị đến thực tập .............................................................. 3
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn ............................................................. 4
CHƯƠNG I: GII THIU CHUNG ........................................................... 5
I: Vị trí địa của huyện Hòa Tnh. ...................................................... 5
II: Chức năng, nhiệm vụ ca Phòng Nội vụ-Lao động,Thương binh và
hội . ............................................................................................................. 7
CHƯƠNG II: THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
HUYỆN HÒA THÀNH . ............................................. 10
I: Khái quát về tình hình phát trin kinh tế-xã hội ca huyện Hòa Thành ..... 10
II: Thực trạng gii quyết việc làm của Huyện trong thời gian qua ................ 16
1: Thực trạng ngun nhân lực của Huyện ............................................. 16
2: Thực trạng giải quyết việc làm ca Huyện ....................................... 20
a. Gii quyết việc làm . ............................................................................
b.Công tác quản lý lao động ...................................................................
3: Nguyên nhân . .................................................................................... 24
a.Thành tựu .............................................................................................
b. Hạn chế ...............................................................................................
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM Ở HUYỆN HÒA THÀNH . ............................ 27
I: Mục tiêu giải quyết việc làm của huyện năm 2005 . ............................ 27
II: Một số giải pháp chủ yếu .................................................................... 28
1. Đẩy mnh phát triển kinh tế - xã hội tạo việc làm mới . ........................
2. Cho vay vốn gii quyết việc làm . ..........................................................
3. Đào tạo nghề . ........................................................................................
4. Xuất khu lao động . ...............................................................................
5. Khuyến khích phát triển ngành nghề truyền thng ................................
6. Nâng cao năng lực đội ngũ n bộ làm công tác qun nhà nước về lao
động,việc làm . .......................................................................................
KẾT LUẬN ................................................................................................... 34
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:TS.ĐÀO ĐĂNG KIÊN
SVTH:NGÔ NGUYÊN BẢO (KS2A-003) 2
LỜI NÓI ĐẦU
Vấn đề lao động,việc làm là vấn đề cấp bách và là vấn đề trong tổng
thể các vấn đề chiến lược của con người của Đảng và Nhà nước ta.
Giải quyết việc làm cho con ngườiý nghĩa làm gim bớt gánh nặng
cho hội,là một trong những điu kiện trọng yếu để đẩy nhanh nhịp độ
thực hiện ng nghiệp hóa hin đại hóa đất nước.Song đây vấn đề hết sức
phức tạp, khó khăn đặt ra cho các nước hiện nay.
Với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cn với thực tiễn sau khi
học tp,nghn cu lý luận về quản lý nhà nước.Học Viện nh Chính Quốc
Gia đã tổ chức cho sinh viên đi thực tập để tìm hiểu chức năng,nhiệm vụ của
các cơ quan hành chính nhà nước,từ đó bổ sung thêm kiến thức.
Từ đó kiến thức đã học tìm hiu tình nh phát triển kinh tế xã hội
huyện Hòa Thành em chọn đề i:Một số giải pháp nâng cao hiệu qu
giải quyết việc làm ở huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh”.
Do thời gian,khả năng còn hạn chế nên o cáo không tránh khỏi
thiếu sót.vậy em rất mong sự thông cảm và đóng góp ý kiến ca quý thầy
cô và bạn đọc.
Qua đây,em xin chân thành cảm ơn quý thầy và Ban lãnh đạo, cán
bộ nhân viên của U ban nhân n huyện Hòa Thành, tỉnh y Ninh đã tận
tình tạo điu kin,giúp đỡ em trong thời gian thực tập hoàn thành báo cáo
y.
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:TS.ĐÀO ĐĂNG KIÊN
SVTH:NGÔ NGUYÊN BẢO (KS2A-003) 3
NHẬN XÉT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA THÀNH
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:TS.ĐÀO ĐĂNG KIÊN
SVTH:NGÔ NGUYÊN BẢO (KS2A-003) 4
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD:TS.ĐÀO ĐĂNG KIÊN
SVTH:NGÔ NGUYÊN BẢO (KS2A-003) 5
Chương1:
GIỚI THIỆU CHUNG
I.VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA HUYỆN HÒA THÀNH:
Hòa Thành nằm ở trung m tỉnh Tây Ninh trong khoảng tọa độ địa lý11-
012’30”-110 26’48”,vĩ độ Bắc 10605’27”-106012’30” kinh độ Đông.
- Phía Bắc giáp thị Tây Ninh
- Phía Nam giáp huyn ChâuThành
- Phía Đông giáp huyện Dương Minh Châu,Gò Du
- Phía Tây giáp thị Tây Ninh,Châu Thành.
Hòa Thành địa hình bằng phẳng,với độ cao so với mặt nước biển
từ10-20m ,k hậu nóng m ,nhiệt độ trung bình26,70C, lượng mưa trong
m 1,877,7mm, s giờ nắng trung bình khong 200h/tháng đ m trung
bình 82%.
Hòa Thành 1 thị trấn và 7 xã vi diện ch tự nhiên
8,177,.81ha(81,78km2),dân số cuối năm 2004 146.400 người,mt độ n
số trung bình 1.780 người/km2, hiện rất nhiều dân tộc sinh sống, trong đó
3 n tộc chính Kinh, Hoa, Khơme.Hòa Thành Tòa Thánh Cao Đài
trung tâm của đạo Cao Đài, tôn giáo có đông tín đnhất.
Huyn vị trí trung tâm ca Tỉnh chỉ phân cách với Thị xã bởi một
đường ranh N Tùng Cu.Mạng lưới giao thông hiện trạng của Huyện
tương đối hoàn chỉnh.Quốc lộ 22B chạy chéo qua một phn pa Nam của
huyện nối các huyện Châu Thành,Thị Tây Ninh,đồng thời là cầu nối giao
thông quan trọng giữa Thành Phố Hồ Chí Minh và Vương quốc Campuchia.
thông tin tài liệu
Vấn đề lao động,việc làm là vấn đề cấp bách và là vấn đề trong tổng thể các vấn đề chiến lược của con người của Đảng và Nhà nước ta. Giải quyết việc làm cho con người có ý nghĩa làm giảm bớt gánh nặng cho xã hội,là một trong những điều kiện trọng yếu để đẩy nhanh nhịp độ thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.Song đây là vấn đề hết sức phức tạp, khó khăn đặt ra cho các nước hiện nay
Mở rộng để xem thêm
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!
×