DANH MỤC TÀI LIỆU
DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THAM GIA ĐÀO TẠO, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
DANH SÁCH
NGƯỜI HƯỚNG DẪN THAM GIA ĐÀO TẠO, CẬP NHẬT KIẾN THỨC
CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO, CẬP NHẬT KIẾN THỨC
CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC
1. Tên cơ sở: .…………….……………………….…………….………………………….
2. Địa chỉ: .…………….……………………….…..………………………………………
3. Danh sách người hướng dẫn:.…………….………………………………...……………
STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh
Đơn vị
công tác
Trình độ
chuyên môn Nội dung giảng dạy
1(1)
2
Gửi kèm theo bản kê này là lý lịch khoa học và văn bằng chuyên môn có liên quan của
từng người hướng dẫn, báo cáo viên có tên trong danh sách./.
.........., ngày...tháng...năm...
Người đại diện trước pháp luật/ người được ủy
quyền
(Ký ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có))
Ghi chú:
(1) Ghi rõ trình độ chuyên môn, ví dụ: TS về dược lâm sàng.
thông tin tài liệu
DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THAM GIA ĐÀO TẠO, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC
Mở rộng để xem thêm
×