DANH MỤC TÀI LIỆU
MẪU THÔNG BÁO THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC
Tên cơ sở đào tạo, cập nhật
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Kính gửi: ……………….(1)…………………..
1. Tên cơ sở:.…………….……………………….…………….………………………….
2. Địa chỉ:.....…………….……………………….….…………………………………….
Cơ sở xin thông báo danh sách người hướng dẫn đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn
về dược sau khi có thay đổi như sau:
STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Đơn vị công tác Trình độ
chuyên môn (2) Nội dung giảng dạy
1
2
Gửi kèm theo bản này lịch khoa học văn bằng chuyên môn liên quan của
từng người hướng dẫn có tên trong danh sách nêu tại Mục 2.
.............., ngày...tháng...năm...
Người đại diện trước pháp luật/ người
được ủy quyền
(Ký ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu
có))
Ghi chú:
(1): Ghi tên Sở Y tế trên địa bàn
(2): Ghi rõ trình độ chuyên môn, ví dụ: TS về dược lâm sàng…
thông tin tài liệu
MẪU THÔNG BÁO THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC
Mở rộng để xem thêm
×