DANH MỤC TÀI LIỆU
BỘ 15 ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
B 15 Đ THI H C KÌ I MÔN TI NG VI T L P Ệ Ớ
3
ĐỀ SỐ 1
A. Đ c (6 đi m)ọ ể
I. Đ c thành ti ng (2,5 đi m) ế ể
HS b c thăm và đ c m t đo n kho ng 50 ti ng/ phút và tr l i m t câu h i m t trong ế ờ ộ ỏ ộ
các bài t p đ c sau:ậ ọ
1 N ng ph ng nam (TV 3 t p 1 trang 94)ắ ươ
2 Luôn nghĩ đ n mi n Nam (TV 3 t p 1 trang 100)ế ề
3 Ng i con c a Tây Nguyên (TV 3 t p 1 trang 103)ườ ủ
4 C a Tùng (TV 3 t p 1 trang 109)ử ậ
5 Ng i liên l c nh (TV 3 t p 1 trang 112)ườ ạ ỏ
6 Hũ b c c a ng i cha (TV 3 t p 1 trang 121)ạ ủ ườ
7 Đôi b n (TV 3 t p 1 trang 130)ạ ậ
II. Đ c hi u (3,5 đi m)ọ ể
* Đ c th m bài: "C a Tùng" sau đó khoanh tròn vào ý tr l i đúng nh t cho m i câu ả ờ
h i sau.
C a Tùng
Thuy n chúng tôi đang xuôi dòng B n H i – con sông in đ m d u n l ch s m t th i ế ấ ấ
ch ng Mĩ c u n c. Đôi b thôn xóm m t màu xanh lu tre làng và nh ng r ng phi ứ ướ ướ
lao rì rào gió th i.
T c u Hi n L ng thuy n xuôi kho ng sáu cây s n a là đã g p bi n c mênh mông.ừ ầ ươ
N i dòng B n H i g p sóng bi n kh i y chính là C a Tùng. Bãi cát đây t ng đ c ơ ế ơ ấ ượ
ng i ca là "Bà chúa c a các bãi t m". Di u kì thay trong m t ngày, C a Tùng có ba ắ ệ
s c màu n c bi n. Bình minh, m t tr i nh chi c thau đ ng đ i chi u xu ng m t ướ ư ế ỏ ố ế
bi n, n c bi n nhu m màu h ng nh t. Tr a, n c bi n xanh l và khi chi u tà thì ướ ể ư ướ ể ơ
đ i sang màu xanh l c.ổ ụ
Ng i x a đã ví b bi n C a Tùng gi ng nh m t chi c l c đ i m i cài vào mái tóc ườ ư ư ộ ế ượ
b ch kim c a sóng bi n.ạ ủ
Theo Thu Ch ngỵ ươ
Đ c th m bài ọ ầ C a Tùng, sau đó khoanh vào ý tr l i đúng nh t:ả ờ
1. C nh hai bên b sông B n H i có gì đ p? (0,5 đi m) ế ả
a. Thôn xóm m t màu xanh lu tre làng, nh ng r ng phi lao rì rào gió th i.ướ ữ ặ
b. Nh ng cánh đ ng lúa tr i dài đôi b . ồ ả
c. Nh ng chi c thuy n c p b n hai b sông. ế ề ặ ế
2. Nh ng t ng nào miêu t ba s c màu n c bi n trong m t ngày? (0,5 đi m) ừ ữ ướ
a. Xanh th m, vàng t i, đ r c. ươ ỏ ự
b. Xanh nh t, đ t i, vàng hoe. ỏ ươ
c. H ng nh t, xanh l , xanh l c.ồ ạ ơ
3. B bi n C a Tùng đ c so sánh v i hình nh nào? (0,5 đi m)ờ ể ượ
a. M t dòng sông.
b. M t t m v i kh ng l .ộ ấ
c. M t chi c l c đ i m i cài vào mái tóc b ch kim. ế ượ
4. Trong các t d i đây, t nào là t ch ho t đ ng? (0,5 đi m)ừ ướ
a. Thuy n
b. Th i
c. Đ
5. B ph n nào trong câu: "C a Tùng có ba s c màu n c bi n." tr l i câu h i ướ ả ờ
Ai (con gì, cái gì)?
a. C a Tùng.
b. Có ba s c màu n c bi n ướ ể
c. N c bi n.ướ ể
Câu 6: Tìm b ph n câu tr l i cho câu h i "là gì?" trong câu: "Câu l c b thi u ả ờ ế
nhi là n i chúng em vui ch i, rèn luy n và h c tâp." (0,5 đi m)ơ ơ ệ ọ
Câu 7: Đ t câu "Ai th nào?" (0,5 đi m)ặ ế
II. Vi t ( 4 đi m)ế ể
1. Chính t ( 2 đi m)ả ể
- Nghe – vi t: ếNhà rông Tây Nguyên
Gian đ u nhà rông là n i th th n làng, trên vách treo m t gi mây đ ng hòn đá th n. ơ ờ ầ
Đó là hòn đá mà già làng nh t l y khi ch n đ t l p làng. Xung quanh hòn đá th n, ặ ấ ấ ậ
ng i ta treo nh ng cành hoa đan b ng tre, vũ khí, nông c c a cha ông truy n l i và ườ ụ ủ
chiêng tr ng dùng khi cúng t .ố ế
2. T p làm văn (2 đi m)ậ ể
Em hãy vi t m t đo n văn ng n (kho ng 5-7 câu) k nh ng đi u em bi t v nông thônế ế ề
(ho c thành th ).ặ ị
G i ý:
Nh đâu em bi t (em bi t khi đi ch i, khi xem ti vi, khi nghe k .....)? ế ế ơ
C nh v t, con ng i nông thôn (ho c thành th ) có gì đáng yêu? ườ ở
Em thích nh t đi u gì?ấ ề
Tình c m c a em v c nh v t và con ng i nông thôn (ho c thành th )? ườ ở
ĐỀ SỐ 2
A: KI M TRA Đ C (10 đi m) Ọ ể
I. Đ c thành ti ng: ế ( …./5 đi m)
II. Đ c hi u: (…./5 đi m) (20 phút) - Đ c th m bài đ c sau: ọ ầ
Đ ng b ru ng sau đêm m aườ ờ ộ ư
Sau tr n m a đêm qua, đ ng b ru ng tr n nh đ m . Tan h c v , các b n h c sinh t Đ c ư ườ ờ ộ ơ ư ọ ề
Th ng ph i men theo b c đi. Các b n ph i l n t ng b c m t đ kh i tr t chânượ ờ ỏ ướ ượ
xu ng ru ng.ố ộ
Ch t m t c già t phía tr c đi l i. Tay c d t m t em nh . Em bé đi trên b c còn bà c đi ướ ờ ỏ
trên m t đ ng tr n. V t v l m hai cháu m i đi đ c m t quãng ng n. Ch ng ai b o ai, ườ ơ ả ắ ượ
m i ng i đ u tránh sang m t bên đ nh ng b c cho c già và em nh . ườ ề ườ ướ
B n H ng c m l y tay c : ươ ầ ấ
- C đi lên v c k o ngã. ệ ỏ ẻ
B n Sâm đ tay em nh :ạ ỡ
- C đ cháu d t em bé.ụ ể
Đi kh i quãng đ ng l i, bà c c m đ ng nói: ườ ụ ả
- Các cháu bi t giúp đ ng i già nh th này là t t l m. Bà r t c m n các cháu.ế ườ ư ế ố ắ ơ
Các em v i đáp:
- Th a c , c đ ng b n tâm . Th y giáo cha m th ng d y chúng cháu ph i giúp đư ụ ừ ườ
ng i già và tr nh .ườ ẻ ỏ
(Theo Đ o đ c l p 4, NXBGD - 1978) ứ ớ
D a vào n i dung bài đ c, khoanh tròn vào ý đúng nh t và hoàn thành ti p các bài t p ự ộ ế
sau:
Câu 1 (0,5 đi m): H ng và các b n g p bà c và em bé trong hoàn c nh nào? ươ ạ ặ
A. Hai bà cháu cùng đi trên con đ ng tr n nh đ m .ườ ơ ư ổ
B. Bà đi trên m t đ ng tr n còn em bé đi b c . ườ ơ ờ ỏ
C. Hai bà cháu d t nhau đi b c . ờ ỏ
Câu 2 (0,5 đi m): H ng và các b n đã làm gì?ể ươ
A. Nh ng đ ng và giúp hai bà cháu đi qua quãng đ ng l i.ườ ườ ườ ộ
B. Nh ng đ ng cho hai bà cháu.ườ ườ
C. Không nh ng đ ng cho hai bà cháu.ườ ườ
Câu 3 (1 đi m): Câu chuy n khuyên chúng ta đi u gì?ể ệ
A. Ph i chăm h c, chăm làm.ả ọ
B. Đi đ n n i, v đ n ch n.ế ơ ề ế
C. Bi t giúp đ ng i già và tr nh .ế ỡ ườ ẻ ỏ
Câu 4 (1 đi m):
a) G ch chân t ch ho t đ ng trong câu: "Tay c d t m t em nh ." ụ ắ
b) T ch đ c đi m trong câu "Sau tr n m a đêm qua, đ ng b ru ng tr n nh đ m ." là: ỉ ặ ư ườ ơ ư ổ
A. đ . B. m . C. tr n. ỡ ơ
Câu 5 (1 đi m): Câu "B n Sâm đ tay em nh " đ c c u t o theo m u câu: ượ ấ ạ
A. Ai là gì? B. Ai làm gì? C. Ai th nào?ế
Câu 6 (1 đi m): Ghi l i câu trong bài có hình nh so sánh.ể ạ
B - KI M TRA VI T (10 đi m) Ế ể
1. Chính t : (5 đi m) - 15 phút
Nghe - vi t: Bài V ng trăng quê em (Ti ng Vi t l p 3, t p 1, trang 142)ế ế ệ ớ
2. T p làm văn (5 đi m) - 25 phút.
Hãy vi t m t đo n văn gi i thi u v t em.ế ề ổ
ĐỀ SỐ 3
A. KI M TRA Đ C:Ể Ọ
I. Đ c thành ti ng: ế (5 đi m) Có đ kèm theo.ể ề
II. Đ c th m và làm bài t p: (5 đi m)
BÀI Đ C: CHUY N C A LOÀI KI N Ệ Ủ
X a kia, loài ki n ch a s ng thành đàn. M i con l m t mình, t đi ki m ăn. Th yư ế ư ở ẻ ế
ki n bé nh , các loài thú th ng b t n t.ế ườ ắ ạ
B i v y, loài ki n ch t d n ch t mòn.ở ậ ế ế ế
M t con ki n đ th y gi ng nòi mình s p di t, đi kh p n i, tìm nh ng con ki n ế ỏ ấ ơ ế
còn sót, b o:
- Loài ki n ta s c y u, v chung, đoàn k t l i s có s c m nh.ế ế ề ở ế
Nghe ki n đ nói ph i, ki n l bò theo. Đ n m t b i cây l n, ki n đ l i b o:ế ế ở ẻ ế ế ỏ ạ
- Loài ta nh bé, trên cây b chim tha, m t đ t b voi chà. Ta ph i đào hang d i ở ướ
đ t m i đ c. ớ ượ
C đàn nghe theo, cùng chung s c đào hang. Con khoét đ t, con tha đ t đi b . Đ c ượ ở
hang r i, ki n đ l i b o đi tha h t cây, h t c v hang đ dành, khi m a khi n ng ế ỏ ạ ư
đ u có cái ăn.
T đó, h hàng nhà ki n đông h n lên, s ng hi n lành, chăm ch , không đ ai b t n t. ế ắ ạ
Theo TRUY N C DÂN T C CHĂMỆ Ổ
Đ c th m bài đ c trên và làm bài t p.ọ ầ
Câu 1: Khoanh vào ch cái tr c ý tr l i đúng nh t. ướ ả ờ
a) Ngày x a, loài ki n s ng nh th nào?ư ế ư ế
thông tin tài liệu
A. Đọc (6 điểm) I. Đọc thành tiếng (2,5 điểm) HS bốc thăm và đọc một đoạn khoảng 50 tiếng/ phút và trả lời một câu hỏi một trong các bài tập đọc sau: 1 Nắng phương nam (TV 3 tập 1 trang 94) 2 Luôn nghĩ đến miền Nam (TV 3 tập 1 trang 100) 3 Người con của Tây Nguyên (TV 3 tập 1 trang 103) 4 Cửa Tùng (TV 3 tập 1 trang 109) 5 Người liên lạc nhỏ (TV 3 tập 1 trang 112) 6 Hũ bạc của người cha (TV 3 tập 1 trang 121) 7 Đôi bạn (TV 3 tập 1 trang 130) II. Đọc hiểu (3,5 điểm) * Đọc thầm bài: "Cửa Tùng" sau đó khoanh tròn vào ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau. Cửa Tùng Thuyền chúng tôi đang xuôi dòng Bến Hải – con sông in đậm dấu ấn lịch sử một thời chống Mĩ cứu nước. Đôi bờ thôn xóm mướt màu xanh luỹ tre làng và những rặng phi lao rì rào gió thổi. Từ cầu Hiền Lương thuyền xuôi khoảng sáu cây số nữa là đã gặp biển cả mênh mông. Nơi dòng Bến Hải gặp sóng biển khơi ấy chính là Cửa Tùng. Bãi cát ở đây từng được ngợi ca là "Bà chúa của các bãi tắm". Diệu kì thay trong một ngày, Cửa Tùng có ba sắc màu nước biển. Bình minh, mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối chiếu xuống mặt biển, nước biển nhuộm màu hồng nhạt. Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà thì đổi sang màu xanh lục. Người xưa đã ví bờ biển Cửa Tùng giống như một chiếc lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim của sóng biển. Theo Thuỵ Chương Đọc thầm bài Cửa Tùng, sau đó khoanh vào ý trả lời đúng nhất:
Mở rộng để xem thêm
×