DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ V/v đăng ký danh hiệu thi đua năm
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ………/…..
V/v đăng ký danh hiệu thi đua năm…..
(Địa danh) ngày… tháng…. năm….
Kính gửi: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Trưởng khối thi đua….
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng Thông số ……ngày….. của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp Phát triển nông thôn hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong
ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
(Tên đơn vị)... đăng các danh hiệu thi đua cho tập thể, nhân trong năm …. như
sau:
I. Tập thể
1. Tập thể Lao động xuất sắc cho …..tập thể.
2. Cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho.. .tập thể.
3. Cờ thi đua của Chính phủ cho... tập thể.
II. Cá nhân:
1. Chiến sỹ thi đua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho........cá nhân.
2. Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho... cá nhân.
(Gửi kèm theo danh sách tập thể, cá nhân đăng ký thi đua)
Nơi nhận:
- Như trên;
- ……;
- Lưu VT, ….
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Ghi chú:
- Đối với danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” đã được Bộ trưởng ủy quyền cho
Thủ trưởng đơn vị quyết định khen thưởng thì không tổng hợp vào danh sách này
lưu tại đơn vị.
- Đối với danh hiệu Lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ thi
đua cơ sở” các đơn vị tổ chức đăng ký thi đua cho tập thể, cá nhân của đơn vị và lưu
theo quy định.
thông tin tài liệu
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ V/v đăng ký danh hiệu thi đua năm
Mở rộng để xem thêm
×