DANH MỤC TÀI LIỆU
Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 2: Tuần 18
Bài t p ôn t p cu i tu n l p 2: Tu n 18 ầ ớ
MÔN: TOÁN
H và tên: ..............................................................................................................
L p : ...................................................................................................................
Bài 1: Đi n vào ch ........ề ỗ
a. 9 + ....... =13
...... + 8 = 17
...... + 9 = 16
b. 8 + ...... = 15
8 + ...... = 13
9 + ...... = 14
c. 13 = 8 + ......
14 = 8 + ......
17 = 8 + ......
d. 15 = ...... + 8
12 = ...... + 8
11 = ...... + 8
Bài 2: Tính tổng các số sau rồi viết kết quả theo thứ tự từ bé đến lớn?
35 + 19 = .............. 15 + 68 = ........... 78 + 13 = ............
29 + 7 = ............... 16 + 18 = .......... 39 + 4 = ..............
Bài 3: L p h c có 18 h c sinh n . S h c sinh nam nhi u h n s h c sinh n 3 ố ọ ơ ố ọ
b n. Tính s h c sinh nam? ố ọ
Gi i
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
MÔN: TI NG VI TẾ Ệ
Bài 1: Đi n ti p ý c a em vào ch tr ng đ m i dòng sau thành câu: ế ỗ ố
a. B n thân c a em là ......................................................................ạ ủ
b. ...................................................................... là giáo viên
c. Đ ch i em thích là ......................................................................ồ ơ
d. Món ăn em thích là......................................................................
Bài 2: Vi t 1 câu theo m u Ai (cái gì) - là gì? đ :ế ẫ
a. Gi i thi u ngh nghi p c a b em ho c c a m em? ệ ủ ố
................................................................................................................................
b. Gi i thi u ng i em yêu nh t trong gia đình?ớ ệ ườ
................................................................................................................................
c. Gi i thi u quy n sách em thích?ớ ệ
................................................................................................................................
thông tin tài liệu
Bài 1: Điền vào chỗ ........ a. 9 + ....... =13 ...... + 8 = 17 ...... + 9 = 16 b. 8 + ...... = 15 8 + ...... = 13 9 + ...... = 14 c. 13 = 8 + ...... 14 = 8 + ...... 17 = 8 + ...... d. 15 = ...... + 8 12 = ...... + 8 11 = ...... + 8 Bài 2: Tính tổng các số sau rồi viết kết quả theo thứ tự từ bé đến lớn? 35 + 19 = .............. 15 + 68 = ........... 78 + 13 = ............ 29 + 7 = ............... 16 + 18 = .......... 39 + 4 = .............. Bài 3: Lớp học có 18 học sinh nữ. Số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 3 bạn. Tính số học sinh nam?
Mở rộng để xem thêm