DANH MỤC TÀI LIỆU
Giải bài tập trang 144 SGK Hóa lớp 9: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
Gi i bài t p trang 144 SGK Hóa l p 9: M i liên h gi a etilen, r u etylic và axit ệ ữ ượ
axetic
I. Tóm t t ki n th c c b n: ế ơ ả M i liên h gi a etilen, r u etylic và axit axetic ệ ữ ượ
- S đ liên h gi a etilen, r u etylic và axit axetic.ơ ồ ượ
- Ph ng trình ph n ng minh h a ươ ả ứ
CH2 = CH2 + H – OH CH3 - CH2 –OH
CH3 - CH2 –OH + O2 CH3COOH + H2O.
CH3COOH + HO – CH2CH3 CH3 –COO-CH2 –CH3 + H2O
II. Gi i bài t p trang 144 SGK Hóa l p 9ả ậ
Bài 1: Ch n các ch t thích h p thay vào ch cái r i vi t ph ng trình hóa h c theo ồ ế ươ
nh ng s đ chuy n đ i hóa h c sau ơ ồ
H ng d n gướ i i
Bài 2: Nêu hai ph ng pháp hóa h c khác nhau đ phân bi t hai dung d ch C2H5OHươ ể ệ
và CH3COOH
H ng d n gướ i i: Hai ph ng pháp là:ươ
a) Dùng quỳ tím: Axit axetic làm quỳ tím hóa đ R u etylic không làm quỳ tím đ iỏ ượ
màu
b) Dùng Na2CO3 ho c CaCO3: CH3COOH cho khí CO2 thoát ra C2H5OH không ph n
ng
Bài 3: ba ch t h u c công th c phân t Cấ ữ ơ 2H4, C2H4O2, C2H6O đ c hi uượ ệ
ng u nhiên là A, B, C bi t ẫ ế
- Ch t A và C tác d ng đ c v i natri. ượ ớ
- Ch t B ít tan trong n c.ấ ướ
- Ch t C tác d ng đ c v i Na ượ ớ 2CO3.
Hãy xác đ nh công th c phân t và vi t công th c c u t o c a A, B, C. ế ấ ạ
H ng d nướ gi i.
Ch t C v a tác d ng v i Na, v a tác d ng v i Na ừ ụ ừ ụ 2CO3, suy ra trong phân t nhóm
COOH.
V y C2H4O2 là công th c phân t c a C, công th c c u t o c a C là: CH ử ủ 3-COOH.
Ch t A tác d ng đ c v i Na, suy ra trong phân t nhóm –OH. V y C ượ ớ 2H6O công
th c phân t c a A, công th c c u t o c a A là C ử ủ 2H5OH.
Ch t B không tan trong n c, không ph n ng v i Na, Na ướ ả ứ 2CO3 là etilen CH2 = CH2.
Bài 4: Đ t cháy 23 gam ch t h u c A thu đ c s n ph m g m 44 gam CO ấ ữ ơ ượ 2 và 27 gam
H2O
a) H i trong A có nh ng nguyên t nào
b) Xác đ nh công th c phân t c a A, bi t t kh i h i c a A so v i hidro là 23 ử ủ ế ơ
H ng d n gướ i i
Đ t cháy A thu đ c CO ượ 2 và H2O.
V y A ch a cacbon, hidro và có th có oxi.ậ ứ
mC = 44/44 x 12 = 12 (gam)
mH = 27/18 x 2 = 3 (gam)
Theo đ bài, ta mO = mA – mC mH => mO = 23 12 3 = 8 (gam) Trong A 3
nguyên t C, H, O và có công th c CxHyOz
Theo đ bài ta có: MA/2 = 23, v y mA = 46ề ậ
C 23 gam A có 12 gam cacbon 46 gam A có 12x gam cacbon
T ng t ta có y = 6, z = 1ươ ự
V y công th c c a A là C ứ ủ 2H6O
Bài 5: Cho 22,4 lít khí etilen ( đi u ki n tiêu chu n) tác d ng v i n c axitở ề ớ ướ
sunfuric làm xúc tác, thu đ c 13,8 gam r u etylic. Hãy tính hi u su t ph n ng c ngượ ượ ả ứ
n c c a etilen.ướ ủ
H ng d n gướ i i
Ph n ng c a etylen v i Hả ứ 2O:
C2H4 + H2O –H2SO4 -------> CH3 – CH2OH
S mol etylen = 22,4/22,4 = 1 (mol)
Theo PTHH, c 1 mol etilen khi ph n ng h t v i n c t o ra 1 mol r u etylic V y ả ứ ế ướ ượ
theo lí thuy t, s mol r u etylic t o ra là 1 mol (tính theo etilen vì n c d ) hay 1 x 46ế ố ượ ướ ư
= 46 (gam)
Th c t l ng r u thu đ c là 13,8 gam ế ượ ượ ượ
V y hi u su t ph n ng là 13,8/46 x 100% = 30% ả ứ
thông tin tài liệu
Giải bài tập trang 144 SGK Hóa lớp 9: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic I. Tóm tắt kiến thức cơ bản: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic Phương trình phản ứng minh họa CH2 = CH2 + H – OH CH3 ¬- CH2 –OH CH3 ¬- CH2 –OH + O2 CH3COOH + H2O.
Mở rộng để xem thêm