DANH MỤC TÀI LIỆU
Giải bài tập Hóa lớp 9: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ
Gi i bài t p Hóa l p 9: Khái ni m v h p ch t h u c và hoá h c h u c ữ ơ ọ ữ ơ
I. Tóm t t ki n th c c b n: ế ơ ả Khái ni m v h p ch t h u c và hoá h c h u c ữ ơ ọ ữ ơ
1. Khái ni m v h p ch t h u c ề ợ ơ
- H p ch t h u c xung quanh ta, trong c th sinh v t, c th ng i và trong h u ấ ữ ơ ơ ể ơ ể ườ
h t các lo i l ng th c, th c ph m, trong các lo i đ dùng...ế ạ ươ
- H p ch t h u c h p ch t c a cacbon (tr CO, COợ ấ ơ ợ ấ 2, H2CO3 mu i cacbonat,
cacbua kim lo i nh CaCạ ư 2...)
2. Phân lo i h p ch t h u cạ ợ ơ
II. Gi i bài t p trang 108 SGK Hóa l p 9ả ậ
Bài 1. D a vào d ki n nào trong s các d ki n sau đây đ th nói m t ch t ữ ệ ữ ệ
c hay h u c ?ơ ữ ơ
a) Tr ng thái (r n, l ng, kh ắ ỏ í)
b) Màu s c
c) Đ tan trong n c ộ ướ
d) Thành ph n nguyên t .ầ ố
H ng d nướ gi i: Ch n D.
Bài 2. Ch n câu đúng trong các câu sau
a) Hoá h c h u c là ngành hoá h c chuyên nghiên c u các h p ch t có trong t nhiên.ọ ữ ơ
b) Hoá h c họ ữu c là ngành hoá h c chuyên nghiên c u các h p ch t c a cacbon.ơ ấ ủ
c) Hoá h c h u c là ngành hoá h c chuyên nghiên c u v các h p ch t h u c .ọ ữ ơ ứ ề ữ ơ
d) Hoá h c h u c là ngành hoá h c chuyên nghiên c u các ch t trong cọ ữ ơ ơ th s ng.ể ố
H ng d n gướ i i: Đáp án đúng là c
Bài 3. Hãy so sánh ph n trăm kh i l ng c a cacbon trong các ch t sau: CH ố ượ 4,
CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3.
H ng d n gướ i i
Cách 1. Phân t các ch t ch m t nguyên t C nh ng phân t kh i tăng d n nên ư ử ố
thành ph n trăm kh i l ng C trong các h p ch t ượ đ c s p x p:ượ ế
CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3
Cách 2. Tính ph n trăm %mC
%mC (CH4) = 75%
%mC (CH3Cl) = 23,7%
%mC (CH2Cl2) = 14,1%
%mC (CHCl3) = 9,26%
-------> CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3
Bài 4. Axit axetic công th c C2H402. Hãy tính thành ph n ph n trăm kh i l ng c a ố ượ
các nguyên t trong axit axetic.
H ng d nướ gi i:
T C2H4O2 ta có: M = 60 g/mol; mC = 2 x 12 = 24 g; mH = 4 x 1 = 4 g
MO = 2 x 16 = 32 g.
%C = (24 : 60) x 100% = 40%; %H = (4 : 60) x 100% = 6,67%;
%O = 100% - 40% - 6,67% = 53,33%.
Bài 5. Hãy s p x p các ch t: Cắ ế 6H6, CaCO3, C4H10, C2H60, NaN03, CH3NO2, NaHC03,
C2H3O2Na vào các c t thích h p trong b ng sau:ộ ợ
H ng d nướ gi i:
thông tin tài liệu
Giải bài tập Hóa lớp 9: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ I. Tóm tắt kiến thức cơ bản: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ 1. Khái niệm về hợp chất hữu cơ - Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta, trong cơ thể sinh vật, cơ thể người và trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm, trong các loại đồ dùng... - Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3 và muối cacbonat, cacbua kim loại như CaC2...)
Mở rộng để xem thêm