DANH MỤC TÀI LIỆU
DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ BÁN TRÚ ĐỐI VỚI HỌC SINH NĂM HỌC
Phòng Giáo dục Đào tạo huyện (thị xã, TP):…………..
DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỖ
TRỢ BÁN TRÚ ĐỐI VỚI HỌC SINH NĂM HỌC.....
TT
Tên trường/
Họ và tên học
sinh
Lớ
p
Địa
chỉ
thườn
g trú
(thôn,
xã)
Thuộc đối tượng hỗ
trợ quy định tại văn
bản (1)
Nơi ở bán
trú (1)
Số
tháng
học
bán
trú
(thán
g)
Nhu cầu hỗ trợ
kinh phí (nghìn
đồng)
Tổn
g số Trong đó
Tại
trườn
g
Ngoà
i
trườn
g
Tiền
ăn
Tiền
A
Các trường
công lập
thuộc cấp
huyện quản
I Trường…
1 Học sinh A
2 Học sinh B
3………
I
ITrường……
1
2
B
Các trường
công lập
thuộc cấp
quản lý
…………..
1 ………….
C Các trường
ngoài công
lập trên địa
bàn
ITrường……
1
2
............, ngày...tháng...năm...
Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị
Chú thích:
(1) Ghi số 1 vào các dòng họ tên học sinh và cột tương ứng
thông tin tài liệu
DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ BÁN TRÚ ĐỐI VỚI HỌC SINH NĂM HỌC
Mở rộng để xem thêm
×