DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THAY BẰNG TỐT NGHIỆP BỊ MẤT, HỎNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THAY BẰNG TỐT NGHIỆP BỊ MẤT,
HỎNG
Kính gửi: - Ban Giám hiệu - Trường Đại học...................................
- Phòng Đào tạo - Trường Đại học....................................................
Tên em là: .........................................................................................
Mã số HSSV.................................................................................. ...
Sinh ngày: ........../........./............... tại ...................................................................................
Là HSSV lớp: ........................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................................
Em đã được Nhà trường công nhận tốt nghiệp cấp bằng tốt nghiệp nhưng
do:........................ .................................................................................................................
............................................... ................................................................................................
................................................................ ...............................................................................
................................................................................. Để tạo điều kiện thuận lợi cho bản
thân trong quá trình công tác về sau. Em làm đơn này kính đề nghị Nhà trường xem xét
và cấp giấy chứng nhận thay thế bằng tốt nghiệp giúp em.
Em xin trân trọng cảm ơn./.
......, ngày ...... tháng ......năm.......
XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN PHƯỜNG
(XÃ).............................................................
....................... ..............................................
...................................... ...............................
..................................................... ................
.................................................................... .
......................................................................
............. ........................,
ngày ........ tháng ........ năm .............
(Ký tên và đóng dấu)
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ và tên)
thông tin tài liệu
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THAY BẰNG TỐT NGHIỆP BỊ MẤT, HỎNG
Mở rộng để xem thêm
×