DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐƠN XIN CHUYỂN HỌC LỚP CHÍNH TRỊ HÈ
PHÒNG GD & ĐT …….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ……………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………, ngày … tháng …
năm 20…
ĐƠN XIN CHUYỂN HỌC LỚP CHÍNH TRỊ HÈ
Kính gửi:
- BGH Trường Tiểu học ......................................;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ....................
Tôi tên: ........................... giáo viên dạy bộ môn ................ Trường Tiểu
học ..........................................................
Nay tôi làm đơn này kính gửi đến BGH trường; Lãnh đạo Phòng Giáo dục
Đào tạo huyện ....................... cho tôi được chuyển học lớp chính trị hè từ ngày ... –
.../..., xin chuyển lại học vào ngày ... – .../...
Lý do: ....................................................................................................
Vậy rất mong BGH trường; Lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo
huyện .......................... xem xét giải quyết.
Tôi chân thành cảm ơn!
Người làm đơn
thông tin tài liệu
ĐƠN XIN CHUYỂN HỌC LỚP CHÍNH TRỊ HÈ
Mở rộng để xem thêm
×