DANH MỤC TÀI LIỆU
GIẤY MỜI PHỤ HUYNH
PHÒNG GD & ĐT .................
TRƯỜNG..........................
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
GIẤY MỜI PHỤ HUYNH
Trân trọng kính mời Ông (bà):.......................................................................................................
Phụ huynh em:...................................................................Học lớp:..............................................
Đúng vào lúc..............................................ngày …. tháng ….. năm ........
Đến tại văn phòng Trường:............................................................................................................
Để thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học....................................
Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.
Xin trân trọng cảm ơn.
.............., ngày......tháng....năm......
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
PHÒNG GD & ĐT .................
TRƯỜNG..........................
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
..........., ngày.......tháng.......năm.......
GIẤY MỜI
Kính gửi: Ông (bà):.............................................................................. phụ huynh của em:
…………………………….lớp…….. Trường ............................
Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của BGH trường ......................................... năm
học ..........................
GVCN lớp .................. xin kính mời Ông (bà) đúng........giờ.......phút
ngày........tháng........năm..........đến tại lớp………… trường ................ để dự buổi họp phụ
huynh học sinh.
Rất mong Ông(bà) đến dự họp đúng giờ!
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
PHÒNG GD & ĐT .................
TRƯỜNG..........................
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
..........., ngày.......tháng.......năm.......
GIẤY MỜI
Trân trọng kính mời phụ huynh em: ........................................................ Lớp: ...........................
tới dự buổi họp phụ huynh học sinh thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh.
Thời gian: ......................................................................................................................................
Địa điểm: .......................................................................................................................................
Rất mong các vị phụ huynh có mặt đầy đủ và đúng giờ để buổi họp đạt kết quả tốt.
Xin chân thành cảm ơn!
.............., ngày......tháng....năm......
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
thông tin tài liệu
GIẤY MỜI PHỤ HUYNH
Mở rộng để xem thêm
×