DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐƠN XIN GIA HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HOÁ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày...tháng...năm...
ĐƠN XIN GIA HẠN HOẠT ĐỘNG
CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HOÁ
Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Tên tôi là:......................................... Giám đốc Trung tâm:...............................................
Số CMT:.......................................... Ngày cấp:.......................... Nơi cấp..........................
Hộ khẩu thường trú............................................................................................................
Nơi ở hiện tại:....................................................................................................................
Văn bằng chuyên môn.......................................................................................................
Điện thoại nhà riêng:......................... Di động:............................ Email...........................
Cơ quan quản lý (nếu có): .................................................................................................
Đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấp quyết định hoạt động số: ...........................
ngày........tháng.........năm 20.........
Sau thời gian hoạt động, Trung tâm tự đánh giá hoạt động như sau:
1. Báo cáo về những thay đổi (Cơ cấu , nhân sự... tăng giảm , lí do ..)
2. Báo cáo về số lượng , chất lượng các mặt hoạt động:
TT Chương trình - cấp
độ đào tạo
thời gian khoá
học Số lượng giáo viên Số lượng
học viên
Học phí
khoá học
4. Báo cáo những đổi mới, cải tiến trong đầu sở vật chất, chương trình, phương
pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trung tâm (nếu có).
5. Báo cáo về kế hoạch tổ chức hoạt động trong thời gian tới.
6. Những ý kiến đề xuất:
Trung tâm đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội tiếp tục gia hạn hoạt động cho trung tâm.
Trung tâm cam kết thực hiện đúng theo các văn bản của Bộ Giáo dục Đào tạo, UBND
Thành phố và các quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà nội trong quá trình hoạt động.
Xác nhận của UBND xã (phường, thị trấn)
(Nơi đặt địa điểm, đồng ý đề để
Trung tâm tiếp tục hoạt động)
Giám đốc
Ký tên (ghi rõ họ tên)
thông tin tài liệu
ĐƠN XIN GIA HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HOÁ
Mở rộng để xem thêm
×