DANH MỤC TÀI LIỆU
Tổng quan về Quy hoạch môi trường và cơ sở khoa học của công tác quy hoạch và đặc điểm Kinh tế xã hội và hiện trạng môi trường khu vực nghiên cứu
1
Luận văn
Quy hoạch môi trường khu vực
phát triển Kinh tế xã hội Hàm
Rồng
2
Mục lục
Chương I: Tổng quan về Quy hoạch môi trường và các sở khoa học của
công tác quy hoạch .............................................................................................6
I.1.khái niệm về công tác quy hoạch môi trường ..............................................
6
I.2. Sự cần thiết và yêu cu của Quy hoạch môi trường
........................................7
I.3. Nội dung của Quy hoạch môi trường ............................................................9
I.4. Những nguyên tắc của Quy hoạch môi trường
.............................................10
I.4.1.c định rõ các mục tiêu và đối tượng cho quy hoạch
..............................10
I.4.2 Quy hoạch môi trường phải được tiến hành đồng thời với quy hoạch Kinh
tế xã hi
..................................................................................................................10
I.4.3 Xác định qui mô không gian và thi gian của Quy hoạch môi trường
.......11
I.4.4 Quy hoạch môi trường phải luôn luôn trên quan điểm hệ thống tức là phải
phân tích và tng hợp hệ thống
...........................................................................11
I.4.5. Quy hoạch môi trường phải qua công tác đánh giá môi trường và lập luận
cứ cho Quy hoạch môi trường
.............................................................................11
I.4.6 Quy hoạch môi trường phải phù hợp với hoạt đồng Kinh tế xã hi
...........11
I.5 Các phương pháp chủ yếu sử dụng cho Quy hoạch môi trường
....................12
3
I.5.1 Phương pháp phân tích hệ thống ................................................................12
I.5.2 Phương pháp đánh giá môi trường
..............................................................13
I.5.3 Phương pháp bản đồ ...................................................................................14
I.5.4 Phương pháp mô tả so sánh ........................................................................14
I.6. Mục đích của Quy hoạch môi trường ...........................................................15
I.7 Quan điểm bản về Quy hoạch môi trường
................................................15
II. Các cơ sở khoa học của công tác Quy hoạch môi trường ..............................17
II.1. Môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên
nhiên............................................17
II.2. sở khoa
hc.............................................................................................18
II.3.Khái quát quan đim phát triển bền vững ....................................................19
III. Vai trò của Quy hoạch môi trường đối với các nguyên tắc phát triển bền
vững
.............................................................................................................................23
IV. Sự thống nhất của Quy hoạch môi trường và quy hoạch phát triển Kinh tế xã
hội .......................................................................................................................24
V. Quy hoạch môi trường trong quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế xã hội và
môi trường bền vững
...........................................................................................27
Chương II: Đặc điểm tự nhiên Kinh tế xã hội và hin trạng môi trường khu
vực Hàm Rồng
...................................................................................................28
I. Đặc điểm tnhiên ...........................................................................................28
I.1 Vị t ..............................................................................................................28
I.2 Đặc điểm địa hình .........................................................................................29
4
I.3. Đặc điểm khí hậu .........................................................................................29
I.4. Đặc điểm thuỷ
văn.........................................................................................30
I.4.1 mạng sông suối ...........................................................................................30
I.4.2 Chế độ thuỷ văn
..........................................................................................30
I.4.3 Chất lượng nước sông khu vực
...................................................................30
I.5 Đặc điểm đất đai tự nhiên
..............................................................................31
I.6 Đặc đim đa chất ..........................................................................................33
I.6.1 Địa tầng ......................................................................................................33
I.6.2 Hoạt động Magma kiến tạo ........................................................................33
I.6.3 Đặc điểm địa mạo .......................................................................................33
I.7 Đặc điểm ĐCCT-
ĐCTV................................................................................34
I.7.1 Đặc điểm địa chất công trình .....................................................................34
I.7.2 Đặc điểm địa chất thực vật .........................................................................34
II. Đặc điểm Kinh tế xã hi ................................................................................35
II.1 Dân cư lao động ...........................................................................................35
II.2 Tổ chức y tế .................................................................................................35
II.3 Hot động giao thông ..................................................................................35
II.4 Cơ sở hai tầng ..............................................................................................35
II.5 Định hướng phát triển Kinh tế xã hội của vùng ...........................................40
III. Hiện trạng môi trường khu vực Hàm Rồng ..................................................42
III.1. Hin trạng chất lượng môi trường không khí ............................................42
III.2. Hin trạng môi trường nước ......................................................................43
5
III.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng tới môi trường nước của vùng
............................43
III.2.2 Hin trạng chất lượng nước ao, hồ
...........................................................46
III.2.3Hiện trạng nước thải sinh hoạt sn xuất
....................................................47
III.2.4. Chất ng nước ngầm
............................................................................49
Chương III: Giải pháp Quy hoạch môi trường khu vực Hàm Rồng
............51
I. Dự báo .................................................................................................51
I.1 Các căn cứ để dự báo
.....................................................................................51
I.1.1 Các công sử dụng trong dự báo ..................................................................51
I.1.2 Căn cứ về mặt xã hội ..................................................................................51
I.1.3 Căn cứ về mặt pháp lý ................................................................................52
I.2. Dự báo biến động môi trường
.......................................................................53
I.2.1 Môi trường không khí
.................................................................................53
I.2.2 Môi trường nước
.........................................................................................55
I.2.3. Biến động môi trường đất
..........................................................................58
I.2.4 Dự báo biến đổi hệ sinh thái
.......................................................................58
I.2.5 Biến động môi trường Kinh tế xã hi
.........................................................59
6
II. Quy hoạch môi trường ...................................................................................60
II.1 Mục tiêu Quy hoch môi trường ..................................................................60
II.1.1 mục tiêu hội ..........................................................................................60
II.1.2 Mục tiêu môi trường .................................................................................60
II.1.3 Mục tiêu tài chính .....................................................................................60
II.2. Quy hoạch môi tng ................................................................................61
II.2.1 Các vấn đề môi tng ..............................................................................61
II.2.1.1 Các vấn đề môi trường hin tại ..............................................................61
II.2.1.1.1Vn đề sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật và pn hoá học
..................61
II.2.1.1.2 Vấn đề chất thải sinh hoạt ...................................................................61
II.2.1.1.3 Vấn đề khai tháic tài nguyên ...............................................................62
II.2.1.1.4Vấn đề k hu .....................................................................................62
II.2.1.1.5 Vấn đề chất thảing nghiệp ..............................................................63
II.2.2 Các vấn đề i trường trong tương lai
......................................................63
II.2.2.1 Các cht thi ...........................................................................................63
II.2.3 Vấn đề môi trường trong tương laikhu vực ng thôn mới chuyển lên
.thành ph ...........................................................................................................65
II.3. Phân vùng môi trường phát trin Kinh tế xã hi Hàm Rng
.......................65
II.3.1 Các vấn đề chung ......................................................................................65
II.3.1.1Các cơ sở khoa học xây dựng quy hoạch phát triển Kinh tế xã hội khu
vực Hàm Rng và vùng phụ cận
................................................................................65
II.3.1.2 Các điều kiện áp dụng để phân vùng môi trường khu vực phát triển kinh
tế Hàm Rồng .......................................................................................................66
thông tin tài liệu
Hiện nay có nhiều quan niệm về qui hoạch môi trường được giới thiệu trong một số tài liệu của thế giới và trong nước khi đề cập tới qui hoạch môi trường, nhưng các quan niệm đó chưa làm rỏ được đặc thù và đối tượng môi trường của qui hoạch môi trường. Vì vậy cần thiết đưa ra đây khái niệm môi trường đúng nghĩa hơn. Đầu năm 1994 luật bảo vệ môi trường của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban bố, trong đó ghi : “Nhà nước thống nhất quản lý bảo vệ môi trường trong phạm vi cả nước, lập qui hoạch bảo vệ môi trường “ (điều 3, ch- ương I ) Như vậy qui hoạch bảo vệ môi trường đã được nhà nước Việt Nam ghi thành luật; là công việc phải làm trong công tác bảo vệ môi trường
Mở rộng để xem thêm
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!
×