DANH MỤC TÀI LIỆU
Câu hỏi và bài tập vận dụng Vật Lý lớp 10: Ba định luật Newton
BA ĐỊNH LUẬT NIU TƠN
A. Câu hỏi định tính
Câu 1 !"#
$#%
Câu 2&'(#()*+,-%./%
Câu 301 #*$#2#( 3%
Câu 4456#6(7(08!95:$;<(=0#!>5%
Câu 5?3(@0#++008@0*56$7(A@(,
!>:+32#%
Câu 6''8$5,0B''9$'%
Câu 7((($C(*D#+0E((F0!C%
Câu 8$ #C31* 3"%
Câu 90## #EG,!+(H02(I%
Câu 100##5$1I/(H !%
Câu 11?1J>0G=K0L0#M0:KL*! 0%
B. Bài tập vận dụng
Bài 1?I:EN!>035$1IO$L(=(P#+*$ OQ
R103(IG,(03((I$ (5+%SQTQE0
Bài 2?G 5$1ITSS(@0+08(2/A(@E:OTSNQNG
5L"S*SO/5)#1(@+%ES0U
Bài 3?3(#6(!=(CVQ.3((IWS0S*TQR1<
3I:!>5@+%X0YE$Z*[Z*[N
Bài 4? $1IOSSS$(#6(/,0!C$(+0G,
(\0]Q/0:,0Q ^_[SSSN
Bài 5?$1IESS$(#31]S*Z$0U/,0QX:,0
OTSNQ/0G,(0`#+0$!C7Q ^_E[*[T0
Bài 6?(((+(/,0*(+0ES0T/!CQa1
I<ESS$Q/031<$,0:,0Q ^_Y[0UKbYWSN
Bài 7?:!>S*Z/31< 0CW0U1`T0U*(5*
H(<:+2('DF#+<:/"!C% S*T
Bài 8?$1ITSS$(#6(7(/,0#6(30!=(Q
/0:,0G,(("#1<#6(E0Q ^_ESSSN
Bài 9?(#31]S*Z$0U/,0QX:,0@S*OTcI<
*,#/00$!C7`>#"((IG,(+%
d2#YES0UOQ ^_Y]*[KYE[*[T0Q
Bài 10?(45$1IESSS2(#31]Z$0U/M(=H1(Q_
$((IG,(]SS0*31<5+T[$0UQX:$;<( (
H1$'(e@OTQES[NQf,#/0: #6(<(Q ^_[*EZZQES[N
Bài 11?''$1IO2(#6(+(@031S /M0#
#6(30!=(*5(+0OS0T/!C7Q/01*S: 
!>%
Bài 12?''$1IO2$#6(!=(+(@0ES
/((IOSS0:$;bYEOSSSNBQX: $'(eQ
g -1<''*: !>31<''ES$%
g _ES(=/''#6(7(*-:$;L#%
Bài 13?(45$1IESSS2M(=#6QX:$;<(=OTQES [N
: <#6(@S*SSTcI< (Q/0
g .31<($5((IE$0Q
g (6(((I312#%
Bài 14f$;E#7(+08:@bEYbOYOSSSN:
#IE5ZSSQ/0: <% ^_][Z[N
Bài 15?H$1I0!!><E:$'(eHM(=#6(C(=(
1((ESQN(8+HE30hYE*T$/H#6(((+
ETQXiG0c0*/00Q ^_0YE*O$Q
C. Phần trắc nghiệm
Câu 1. ^A3jNB(I6
A.?3)(P#+8#6(7(I:<:!>+3@$'Q
BQ?3)(P#+$'5:!>+5)#6(7(I:<
:!>+5@$'Q
CQN$'A!><:8A!><:5I:@$'/3)
(P#+8#6(7(Q
DQN$'A!><:/03((P#+)>(P#+*(#6(
)>#6(7(Q
Câu 2. ^A3jjNB(I6
A.R1<039:!>K5(Vk3(<:VkA
$1I<3Q
BQR1<039:!>K5(VkA(<:$1I
<3Q
CQR1<039:!>K5(VkA(<:Vk3
$1I<3Q
DQR1<039:!>K5(Vk3(<:$1I
<3Q
Câu 3. lc((LQl8m: :m(A3jjjNB
AQ @($'= 9BQ
BQ$'= @(Q
CQ !>3$Q D. !>903Q
Câu 4:^A3jNB
A. #+"<"@<3
B. 01+kF:!>$1I<3
C. #+"<#6( D. !!><:*3#6(
Câu 5:^("#$5G-<3%
A. G--2<0c3 31<0/$$'A!><:8
A!><:"@
B. #6(7((Ic#6(!G-
C. F35$1I2i/$'5G-
D. #+"03#6(7($:!>+502(--G
-<3
Câu 6. f/!("#0(A3jjjNB%
AQ
E
F
O
F
BQ
E
F
O
F
CQ
E
F
O
F
DQ
E
F
O
F
Câu 7:?5cITSSN(P+08(2Qd:008(2!>+(55(
AQ@TSSN BQ;BTSSN CQBTSSN DQ>B(PQ
Câu 8. d:0#50n#6((I+08%
AQd:0n!>#Q BQd:0#!>nQ
CQd:0!>nQ DQd:0n!>Q
Câu 9. a0:$;*:!>:05#6(-
AQ:0!>:Q BQ:0:!>Q
CQ:0:!>08(2Q DQ:008(2!>:Q
Câu 10:0''' ("0''(#IQ
A. :0'' !>+''B:0''!>+'' 
B. :0'' !>+''iB:0''!>+'' 
C. '' 3(I1B''D. ''3(I1B'' 
Câu 11:lc"(L
A. :#+"!#/#6(<3
B. :#+"0(e#6(<3
C. 3$'6#6((I$'5:!>5
D. 32 #6(<:!>+5
thông tin tài liệu
A. Câu hỏi định tính Câu 1: Tại sao ở nhiều nước người ta buộc người lái xe và người ngồi các hàng ghế trước phải cài dây an toàn khi xe chạy? Câu 2: Ôtô đang chạy đột ngột rẽ trái , người ngồi trên xe ngã về phía nào? Vì sao? Câu 3: Tại sao muốn nhảy xa, khi chạy lấy đà phải thật nhanh? Câu 4: Tại sao toa xe lửa lại có thể chuyển động thẳng đều mặc dù có lực kéo của đầu máy tác dụng vào nó? Câu 5: Một vật đang nằm yên trên một mặt bàn nằm ngang, tại sao ta có thể khẳng định rằng bàn đã tác dụng lực lên vật ấy? Câu 6: Tại sao xe ô tô chở hàng nặng khó hãm phanh hơn xe ô tô cùng loại nhưng không chở hàng? Câu 7: Ta đang đi xe đạp tại sao khi ngừng đạp, xe vẫn chạy thêm 1 đoạn đường nữa rồi mới dừng lại? Câu 8: Tại sao khi nhảy từ bậc cao xuống, ta phải gập chân lại? Câu 9: Tại sao máy bay phải chạy 1 quãng dài trên đường băng mới cất cánh được? Câu 10: Tại sao máy bay có khối lượng càng lớn thì đường băng càng phải dài? Câu 11: Muốn rũ bụi bám ở quần áo; làm bút máy hết tắc mực; tra búa, dao vào cán ta phải làm thế nào?
Mở rộng để xem thêm
×