DANH MỤC TÀI LIỆU
WordPress.com và WordPress.org nền tảng nào tốt hơn
WordPress.com và WordPress.org n n t ng nào t t h nề ả ố ơ
B n có bi t r ng WordPress.com và WordPress.org th c s là hai n n t ng ế ằ
r t khác nhau không? Th ng thì ng i m i b t đ u s l n l n gi a hai ườ ườ ẽ ẫ
đi u này và khi n h ch n sai n n t ng. M t câu h i th ng đ c ng i ế ề ả ườ ượ ườ
dùng đ t ra là gi a WordPress.com và WordPress.org, n n t ng nào t t h n. ề ả ố ơ
Đ giúp tr l i câu h i đó, bài vi t hôm nay s ti n hành so sánh toàn di n ả ờ ế ế
v 2 n n t ng WordPress.com (mi n phí) và WordPress.org (phiên b n t ề ả ả ự
l u tr ).ư ữ
M c tiêu c a bài vi t là nh n m nh s khác bi t chính gi a ế ấ ạ
WordPress.com và WordPress.org, nh m m c đích giúp b n đ c có th ạ ọ
ch n n n t ng phù h p v i nhu c u c a mình. ề ả
Vì vi c ch n n n t ng phù h p là y u t quan tr ng quy t đ nh s thành ề ả ế ố ế ị
công cho trang web c a b n, bài vi t đã t o ra s so sánh hoàn h o nh t ủ ạ ế
gi a WordPress.com so v i WordPress.org đ b n hi u rõ v hai n n t ng ể ạ
này.
N u b n ch mu n b t đ u l p m t blog ho c t o m t trang web đúng ế ặ ạ
cách, thì b n có th b qua bài vi t này và tìm đ c các bài vi t sau: ể ỏ ế ế
Còn bây gi , hãy xem xét s khác bi t gi a WordPress.org t l u tr ự ư
WordPress.com.
WordPress.com và WordPress.org - Cái nào t t h n?ố ơ
B n có th thêm các tính năng b sung trong WordPress.com b ng cách ạ ể
nâng c p lên d ch v tr ti n c a nó. Bài vi t cũng đã nêu b t các tính năng ả ề ế
đó.
So sánh WordPress.com và WordPress.org
Cách t t nh t đ hi u s khác bi t gi a WordPress.com và WordPress.org ấ ể ể
là hãy xem xét t ng n n t ng riêng l . ề ả
WordPress.org
WordPress.org hay còn g i là "WordPress th c", là n n t ng trang web ph ề ả
bi n mà b n đã t ng nghe t t c nh ng đi u tuy t v i v nó.ế ấ ả
Đây là n n t ng ngu n m và mi n phí 100% cho b t kỳ ai s d ng. T t ử ụ
c nh ng gì b n c n là m t tên mi n và ạ ầ web hosting. Đây là lý do t i sao
nó cũng đ c g i là WordPress t l u tr .ượ ự ư
D i đây là nh ng u đi m và nh c đi m c a vi c s d ng ướ ư ượ ử ụ
WordPress.org t l u tr đ xây d ng trang web ho c blog c a b n.ự ư
L i ích c a WordPress.orgợ ủ
V i WordPress.org, b n có toàn quy n ki m soát trang web c a mình. B n ề ể
đ c t do làm b t c đi u gì b n mu n và tùy ch nh nó nhi u nh b n ượ ư ạ
c n. D i đây là m t s l i ích c a vi c ch n WordPress.org đ xây d ng ướ ố ợ
trang web c a b n và lý do t i sao đó là l a ch n phù h p.ủ ạ
Nó mi n phí và r t d s d ng. ễ ử
B n s h u trang web c a mình và t t c d li u c a trang web đó. ở ữ ả ữ
Trang web c a b n s KHÔNG b d ng ho t đ ng vì ai đó quy t ị ừ ế
đ nh r ng nó là trái v i đi u kho n d ch v c a h (mi n là b n ụ ủ
không làm đi u gì đó b t h p pháp). B n có toàn quy n ki m soát ấ ợ
trang web c a mình.
B n có th thêm plugin/ ng d ng WordPress mi n phí, tr phí và tùy ứ ụ
ch nh vào trang web c a mình.ỉ ủ
B n có th s d ng tùy ch nh thi t k trang web c a mình n u c n. ể ử ế ế ế
B n có th thêm b t kỳ theme WordPress mi n phí ho c tr phí nào ặ ả
mà b n mu n. B n cũng có th t o các thi t k hoàn toàn tùy ch nh ể ạ ế ế
ho c s a đ i b t kỳ th gì b n mu n. ổ ấ
B n th c s có th ki m ti n t trang web WordPress c a mình b ng ể ế ề ừ
cách ch y qu ng cáo c a riêng b n mà không c n chia s doanh thu ạ ả
v i b t kỳ ai.ớ ấ
B n có th s d ng các công c m nh m nh ể ử ư Google Analytics cho
phân tích và theo dõi tùy ch nh.
B n có th s d ng WordPress t l u tr đ t o c a hàng tr c tuy n ử ụ ư ữ ể ế
và bán các s n ph m k thu t s ho c v t lý, ch p nh n thanh toán ậ ố
b ng th tín d ng và g i/giao hàng tr c ti p t trang web c a b n. ế ừ
B n cũng có th t o các trang web thành viên và bán các n i dung cao ể ạ
c p, các khóa h c, v.v... và xây d ng c ng đ ng tr c tuy n trên trang ự ộ ế
web c a b n.ủ ạ
Nh c đi m c a WordPress.orgượ ể ủ
Có r t ít nh c đi m khi s d ng trang WordPress.org t l u tr . ượ ự ư
Gi ng nh t t c các trang web, b n s c n l u tr web. Đây là n i ư ấ ư ơ
các file v trang web c a b n đ c l u tr trên Internet. Ban đ u, chi ượ ư
phí là kho ng 3$-10$/tháng. Tuy nhiên khi trang web c a b n phát ủ ạ
tri n và nh n đ c nhi u l u l ng truy c p h n, chi phí l u tr ượ ề ư ượ ơ ư
web s tăng d n lên, nh ng sau đó b n s ki m đ ti n đ trang tr i ư ế ủ ề
chi phí này.
B n ph i ch u trách nhi m c p nh t cho trang web c a mình. B n có ả ị ệ ậ
th d dàng c p nh t trang web WordPress c a b n b ng cách ch ể ễ
c n nh p vào nút c p nh t (1 l n nh p), vì v y nó không quá ph c ầ ấ ậ ậ ầ ấ
t p.
B n ph i ch u trách nhi m sao l u. R t may, có r t nhi u plugin sao ả ị ư
l u WordPress cho phép b n thi t l p sao l u t đ ng.ư ế ư ự ộ
Chi phí th c t c a trang web WordPress.org thay đ i d a trên nh ng ế ủ
gì b n đang c g ng xây d ng (blog đ n gi n, trang web portfolio, ố ắ ơ
c a hàng th ng m i đi n t , trang web thành viên, v.v...). Ngoài ra ươ ệ ử
còn có các y u t khác nh các template mi n phí so v i template caoế ố ư
c p, plugin mi n phí so v i plugin cao c p, v.v...ớ ấ
V i ngân sách th p, b n có th xây d ng trang web c a mình ch v i 46$ ỉ ớ
m i năm. Đ i v i 99% ng i dùng, đ xu t t t nh t v n là luôn s d ng ườ ử ụ
WordPress.org.
WordPress.com
WordPress.com là d ch v l u tr đ c t o b i ng i đ ng sáng l p ụ ư ượ ườ
WordPress, Matt Mullenweg. Vì cùng m t ng i sáng l p, ng i dùng ộ ườ ườ
th ng nh m l n gi a WordPress.com v i WordPress.org ph bi n.ườ ổ ế
D ch v l u tr WordPress.com có ụ ư 5 gói:
Free – R t h n chấ ạ ế
Personal – 36$/năm
Premium – 99$/năm
Business – 299$/năm
VIP – B t đ u t 5000$/thángắ ầ ừ
Bây gi , hãy xem xét nh ng u và khuy t đi m c a WordPress.com. ữ ư ế
L i ích c a WordPress.comợ ủ
N n t ng WordPress.com mi n phí là m t l a ch n t t cho các blogger và ộ ự
nh ng ng i mu n b t đ u m t blog cho gia đình c a mình. D i đây là ườ ắ ầ ướ
m t s l i ích c a vi c s d ng WordPress.com: ố ợ
N n t ng này có dung l ng t i đa 3GB. Sau đó, b n s ph i chuy nề ả ượ
sang gói tr phí đ có thêm dung l ng. Gói Personal có giá 36$/năm ả ể ượ
cung c p cho b n 6GB, gói Premium có giá 99$/năm cung c p cho ấ ạ
b n dung l ng l u tr 13GB ho c gói Business có giá 299$/năm v i ượ ư ữ
dung l ng l u tr không gi i h n.ượ ư ớ ạ
B n s không ph i lo l ng v b n c p nh t ho c b n sao l u. ả ậ ặ ả ư
WordPress.com s đ m b o đi u đó cho b n.ẽ ả
Nh c đi m c a WordPress.comượ ể ủ
Có m t s h n ch c a WordPress.com mi n phí so v i WordPress.org. ế ủ
D i đây là m t s nh c đi m c a vi c s d ng WordPress.com:ướ ượ ử ụ
Nó đ t qu ng cáo trên t t c các trang web mi n phí. Vì v y, ng i ấ ả ườ
dùng c a b n s th y qu ng cáo, nh ng t t nhiên b n s không th ạ ẽ ư ạ ẽ
ki m ti n t qu ng cáo đó. N u b n không mu n ng i dùng th y ế ề ừ ế ườ
qu ng cáo c a Wordpress.com, thì b n có th nâng c p lên gói tr phí ạ ể
(b t đ u t 36$ m i năm).ắ ầ ừ
B n KHÔNG đ c phép bán qu ng cáo trên trang web c a mình. ạ ượ
N u b n ch y m t trang l u l ng truy c p cao, thì b n có th đăng ế ư ượ
ký ch ng trình qu ng cáo đ c g i là WordAds, n i b n chia s ươ ượ ơ ạ
doanh thu v i Wordpress.com. Ng i dùng gói Premium và Business ớ ườ
có th s d ng WordAds ngay l p t c.ể ử
B n không th upload các plugin. Ng i dùng gói mi n phí đ c tích ườ ễ ượ
h p s n các tính năng JetPack đã kích ho t tr c. Ng i dùng gói ợ ẵ ạ ướ ườ
Business có th cài đ t t tuy n t p các plugin t ng thích ặ ừ ươ
(299$/năm). Ch ng trình VIP c a WordPress.com cho phép b n cài ươ ủ
đ t các plugin, và nó có giá t 5000$ m i tháng. ừ ỗ
B n không th upload các theme tùy ch nh. Ng i dùng gói mi n phí ỉ ườ
ch có th cài đ t t b s u t p ch đ mi n phí có gi i h n. Ng i ộ ư ườ
dùng gói Premium và Business cũng có th ch n các theme cao c p. ể ọ
Có các tùy ch n tùy ch nh gi i h n cho phiên b n mi n phí. Ng i ớ ạ ườ
dùng gói Premium và Business có th s d ng CSSử ụ tùy ch nh.
B n b gi i h n v i s li u th ng kê c a Wordpress.com. B n không ạ ị ạ ớ
th thêm Google Analytics ho c cài đ t b t kỳ n n t ng theo dõi ặ ấ ề ả
m nh m nào khác. Ng i dùng gói Business có th cài đ t Google ạ ẽ ườ
Analytics.
Wordpress.com có th xóa trang web c a b n b t kỳ lúc nào, n u nó ủ ạ ế
cho r ng trang web đó vi ph m đi u kho n d ch v c a ụ ủ
Wordpress.com.
Trang web c a b n s hi n th m t liên k t đ c cung c p b i ẽ ể ị ộ ế ượ
WordPress.com. Nó có th đ c g b b ng cách nâng c p lên gói ể ượ ỡ ỏ ằ
Business.
WordPress.com không cung c p b t kỳ tính năng th ng m i đi n t ươ ệ ử
ho c c ng thanh toán tích h p nào.ặ ổ
B n không th xây d ng trang web thành viên v i WordPress.com. ể ự
Nh b n có th th y, n n t ng l u tr WordPress.com khá h n ch khi ư ể ấ ề ả ư ế
b n s d ng gói mi n phí, cá nhân ho c th m chí cao c p. Đ thêm m t s ử ụ
tính năng nâng cao h n, b n ph i nâng c p lên gói Business (299$/năm) ơ ạ
ho c gói VIP (5000$/tháng).
Các câu h i th ng g p v WordPress.com và WordPress.org ườ ặ ề
Vì đây là m t ch đ ph bi n, nên có r t nhi u câu h i liên quan đ n ủ ề ế ế
WordPress.com và WordPress.org.
D i đây là các câu h i th ng g p nh t:ướ ườ ặ ấ
WordPress.com và WordPress.org - Cái nào t t h n?ố ơ
N u b n là m t blogger cá nhân và b n không quan tâm đ n vi c ki m ế ạ ế ế
ti n t trang web c a mình, hãy ch n WordPress.com mi n phí.ề ừ
N u b n là m t doanh nghi p ho c m t blogger mu n ki m ti n t trang ế ế ề ừ
web c a b n, thì b n nên s d ng WordPress.org t l u tr . Nó mang đ n ự ư ế
cho b n s t do và linh ho t đ phát tri n trang web theo cách b n mu n. ự ự
M c dù b n có th nh n đ c m t s tính năng nâng cao v i gói Business ượ ộ ố
c a WordPress.com (299$/năm cho m i trang web), nh ng b n có th ki m ư ể ế
đ c nhi u ti n h n trên trang WordPress t l u tr v i chi phí ch ượ ơ ự ư
46$/năm.
thông tin tài liệu
Bạn có biết rằng WordPress.com và WordPress.org thực sự là hai nền tảng rất khác nhau không? Thường thì người mới bắt đầu sẽ lẫn lộn giữa hai điều này và khiến họ chọn sai nền tảng. Một câu hỏi thường được người dùng đặt ra là giữa WordPress.com và WordPress.org, nền tảng nào tốt hơn. Để giúp trả lời câu hỏi đó, bài viết hôm nay sẽ tiến hành so sánh toàn diện về 2 nền tảng WordPress.com (miễn phí) và WordPress.org (phiên bản tự lưu trữ)
Mở rộng để xem thêm
từ khóa liên quan
×