DANH MỤC TÀI LIỆU
Tổng hợp web hosting tốt nhất
T ng h p web hosting t t nh t ố ấ
Hi n nay có khá nhi u công ty cung c p cho ng i dùng nh ng d ch v ườ ị ụ
Web Hosting. Th nh ng b n không có ti n nh ng b n v n mu n xây ế ư ư ạ ẫ
d ng h th ng PBN riêng đ ch i MMO, SEO hay Digital Marketing. Do ệ ố ơ
đó b n c n tìm các d ch v cung c p Hosting mi n phí có c u hình t t ạ ầ
nh t?
Hi n nay có r t nhi u Web Hosting mi n phí đ b n l a ch n, th nh ng ể ạ ế ư
đi u khi n ng i dùng khó ch u đó chính là nh ng Web Hosting th ng ế ườ ườ
ch a qu ng cáo nh h ng không nh đ n ng i dùng. Đ kh c ph c v n ưở ỏ ế ườ
đ này, bài vi t d i đây Qu n tr m ng xin chia s đ n b n đ c top 14 ế ướ ẻ ế
Web Hosting mi n phí t t nh t, ng i dùng có th hoàn toàn yên tâm không ố ấ ườ
có b t kỳ qu ng cáo nào xu t hi n. ấ ệ
V i các Web Hosting mi n phí, Qu n tr m ng khuy n cáo b n ch nên s ị ạ ế
d ng t m th i cho m c đích th nghi m. N u mu n b o m t trang web, ế ố ả
ho c nh ng vi c quan tr ng h n thì t t nh t b n nên s d ng các Web ơ ử ụ
Hosting tr phí đ m b o an toàn. ả ả
Web Hosting là gì?
Web Hosting là không gian trên máy ch có cài đ t các d ch v Internet nh ị ụ ư
world wide web (www), truy n file (FTP), Mail…, b n có th ch a n i ể ứ ộ
dung trang web hay d li u trên không gian đó. Web Hosting đ ng th i cũngữ ệ
là n i di n ra t t c các ho t đ ng giao d ch, trao đ i thông tin gi a ơ ấ ả
website v i ng i s d ng Internet và h tr các ph n m m Internet ho t ườ ử ụ
đ ng.
Hosting Free không qu ng cáo là gì?
Hi n t i có r t nhi u nhà cung c p đ a ra các gói hosting mi n phí v i khá ệ ạ ư
nhi u đi u ki n đi kèm, trong đó có đi u ki n là b n s ph i ch p nh n đề ề ệ ề ệ
h t đ ng đ t m t Banner, Textlink trong website c a b n đ gi i thi u ọ ự
v d ch v c a h . ụ ủ
N u b n cho r ng đó là bình th ng thì mình cũng ng h , b i không có ế ườ ộ ở
b a ăn nào là mi n phí c . Nh ng bên c nh đó v n có khá nhi u nhà cung ả ư
c p mi n phí hosting cho chúng ta mà không đ t đi u ki n qu ng cáo. ặ ề
Ngay bên d i, m i các b n cùng tham kh o.ướ ờ
14. AwardSpace.Com
AwardSpace ho t đ ng đã đ c h n 10 năm, tuy d ch v hosting mi n phí ạ ộ ượ ơ
t i đây có dung l ng l u tr và băng thông ít nh ng đ c đánh giá cao v ượ ư ữ ư ượ
ch t l ng d ch v . S d ng gói hosting mi n phí t i đây b n s có 1GB ượ ử ụ
l u tr và 5GB băng thông, h tr ng i dùng 1 domain. N u mu n s ư ỗ ợ ườ ế
d ng b n ch c n đăng nh p email vào đ s d ng mi n phí web ể ử
hosting AwardSpace.Com.
Ngoài ra cung c p các gói mi n phí, AwardSpace còn cung c p các gói tr ấ ả
ti n, các gói chia s , VPS và các gói reseller. M c giá c a AwardSpace cũng ứ ủ
r h n so v i các nhà cung c p d ch v Web Hosting khác.ẻ ơ
13. UltraWebHosting.Com
UltraWebHosting t n t i trên th tr ng 15 năm, v i th i gian nh v y ườ ư ậ
cũng có th đ hi u đ c s yêu thích c a ng i dùng dành cho web ể ủ ư ườ
hosting này.