DANH MỤC TÀI LIỆU
Luận văn: Thiết bị GPS, mạng di động GPRS, 3G và các lập trình ứng dụng trên hệ điều hành ANDROID
Lun văn tt nghip H thng giám sát thiết bị GPS trên nền Android và iOS
LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên chúng em xin được gửi lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Chí Ngọc.
Thầy đã hướng dẫn giúp đỡ tn tình chúng em nghiên cứu từ đồ án 1 cho đến đồ án
2 hoàn thành tt lun văn tt nghip này. Những lời nhn xét, góp ý và hướng dẫn
của thầy đã giúp chúng em định hướng đúng đắn trong quá trình thực hin đề tài,
giúp chúng em nhìn ra được ưu khuyết điểm của đề i từng bước khắc phục để
được kết quả tt nhất.
Chúng em cũng xin cảm ơn thầy trong khoa Đin Đin tử, bộ môn Viễn
thông đã tn tình chỉ bảo, truyền đạt cho chúng em các kiến thức chuyên ngành, những
công ngh mới cũng như cách làm vic nhóm để hoàn thành tt đồ án môn học này.
Và cui cùng, chúng em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người
bạn đã giúp đỡ, sát cánh cùng chúng em trong sut những năm đại học. Cám ơn những
lời động viên, những sự chia sẽ, hy sinh chăm sóc lớn lao từ phía gia đình người
than đó một động lực to lớn giúp chúng em vượt qua khó khăn hoàn thành tt
đề tài này.
Thành ph Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2012
Tô Trần Quc Tuấn
Nguyễn Duy Ngân
SVTH: Tô Trần Quc Tuấn – Nguyễn Duy Ngân i
Lun văn tt nghip H thng giám sát thiết bị GPS trên nền Android và iOS
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
H thng định vị toàn cầu GPS được thiết kế, xây dựng, vn hành và quản lý bởi
Bộ quc phòng Hoa Kỳ. Nhưng kể từ năm 1980, chính phủ Hoa Kỳ đã cho phép sử
dụng h thng GPS vào mục đích dân sự. cho đến nay, lợi ích của h thng GPS
mang lại cùng to lớn. GPS không chỉ được dùng trong lĩnh vực khai thác mỏ, địa
chất, vẽ bản đồ còn được dùng để điều khiển giao thông đặc bit sử dụng để
định vị dẫn đường trong ngành hàng không. với sự phát triển vượt bc của công
ngh, ngay cả những chiếc đin thoại ngày nay cũng được trang bị h thng GPS. Đa
s những nhà sản xuất đin thoại đều tích hợp sẵn một loại bản đồ s kèm theo h
thng GPS trên đin thoại. Một s ít còn lại không có sẵn bản đồ s tích hợp sẵn
người dùng phải mua một phần mềm bản đồ từ bên thứ ba. Một s phần mềm bản đồ
trên thị trường có thể nhắc đến như: Vietmap, Mapking, OziExplorer…
Từ đó nhóm chúng em đã nảy sinh ý tưởng: xây dựng h thng định vị, giám sát
đa nền dựa trên những smartphone có tích hợp sẵn GPS. Với h thng này, người giám
sát chỉ vic cài một phần mềm trên smartphone với bất kỳ h điều hành nào cho
chạy ẩn. Sau đó đăng nhp vào một website do chúng em tự thiết kế đã thể biết
chính xác chiếc người sử dụng smartphone đang ở đâu.
Khái quát sự hoạt động của mô hình:
- Trên smartphone chạy h điều hành Android iOS cài đặt chương trình GPS để
nhn tín hiu từ v tinh.
- Thông qua các trạm phát sóng của nhà cung cấp mạng di động, smartphone sẽ
truyền về máy chủ trên Internet tọa độ và s IMEI của đin thoại.
- Máy chủ tiếp nhn tọa độ và s IMEI đồng thời lưu vào cơ sở dữ liu.
- Người dùng truy cp vào website của h thng với một tài khoản được cấp sẽ biết
được vị trí của người mang theo smartphone.
SVTH: Tô Trần Quc Tuấn – Nguyễn Duy Ngân ii
Lun văn tt nghip H thng giám sát thiết bị GPS trên nền Android và iOS
Ứng dụng:
- Giám sát vị trí lộ trình của nhân viên giao hàng, nâng cao hiu quả quản lý, điều
hành.
- Giám sát hoạt động của con cái, người thân, người già.
- Dự phòng trường hợp đin thoại bị thất lạc.
Điều kiện cài đặt hệ thống:
- Smartphone có hỗ trợ GPS.
- Smartphone phải chạy h điều hành Android và iOS.
- Smartphone đã đăng ký và sử dụng thành công dịch vụ GPRS hay 3G của nhà cung
cấp mạng di động.
SVTH: Tô Trần Quc Tuấn – Nguyễn Duy Ngân iii
Lun văn tt nghip H thng giám sát thiết bị GPS trên nền Android và iOS
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN........................................................................................i
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.........................................................................ii
MỤC LỤC...........................................................................................iv
DANH SÁCH BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ.....................................vii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT..............................................................x
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GPS..............................................xii
1.1 Tổng quan về hệ thống định vị GPS: xii
1.2 Các thành phần của hệ thống định vị GPS: xiii
1.2.1 Bộ phn không gian: xiii
1.2.2 Bộ phn điều khiển: xiv
1.2.3 Bộ phn người sử dụng: xvi
1.3 Hoạt động của hệ thống GPS: xviii
1.3.1 Quỹ đạo v tinh GPS: xviii
1.3.2 Tín hiu GPS : xix
1.3.3 Thông tin trong bản tin dẫn đường : xix
1.3.4 Nguyên lý định vị GPS :xx
1.3.5 Cấp chính xác của h thng GPS : xxi
1.3.6 GPS vi phân: xxii
1.4 Nguồn lỗi của tín hiệu GPS: xxiii
1.5 Chuỗi NMEA: xxv
1.5.1 Định nghĩa chuỗi NMEA: xxv
1.5.2 Thành phẫn chuỗi NMEA: xxv
1.5.3 Giải mã chuỗi NMEA: xxvi
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ MẠNG DI ĐỘNG GPRS, 3G..xxx
2.1 GPRS : xxx
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của GPRS: xxx
SVTH: Tô Trần Quc Tuấn – Nguyễn Duy Ngân iv
Lun văn tt nghip H thng giám sát thiết bị GPS trên nền Android và iOS
2.1.2 Mục tiêu và lợi thế của GPRS: xxxi
2.1.3 Đặc điểm của h thng GPRS: xxxiii
2.1.4 Mã hóa kênh trong GPRS: xxxix
2.1.5 Quản lý phiên và quản lý di động: xl
2.1.6 Nguyên tắc quản lý nguồn tài nguyên vô tuyến và đa truy xuất: xlii
2.1.7 Kênh logic trong GPRS:xlv
2.1.8 Các chức năng logic của h thng GPRS: xlvi
2.2 TỔNG QUAN MẠNG 3G: xlviii
2.2.1 3G là gì: xlviii
2.2.2 Các tiêu chí chung để xây dựng IMT – 2000 như sau: xlix
2.2.3 Công ngh 3G ở Vit Nam: lii
2.2.4 Mô hình kiến trúc mạng thông tin di động 3G : liii
2.2.5 Mô hình mạng 3G WCDMA UMTS: liv
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VÀ SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG
GIÁM SÁT.........................................................................................64
3.1 Tổng quan: 64
3.2 Sơ đồ khối hệ thống: 65
3.3 Sơ đồ giải thuật cho hệ thống: 66
3.4 Vận hành: 66
3.5 Ứng dụng GPS trên điện thoại di động smartphone: 67
3.6 Một số dịch vụ dựa trên vị trí: 68
CHƯƠNG 4: TÌM HIỂU LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG TRÊN HỆ
ĐIỀU HÀNH ANDROID..................................................................69
4.1 Phát triển phần mềm lập trình cho Android: 69
4.1.1 Chương trình Eclipse: 69
4.1.2 Giới Thiu Về ngôn Ngữ Lp Trình Java: 69
4.1.3 Một s đặc điểm nổi bt của ngôn ngữ lp trình Java: 69
4.2 Hướng dẫn lập trình ứng dụng Android bằng Eclipse: 71
4.3 Giao diện trên smartphone sau khi lập trình GPS: 78
SVTH: Tô Trần Quc Tuấn – Nguyễn Duy Ngân v
Lun văn tt nghip H thng giám sát thiết bị GPS trên nền Android và iOS
CHƯƠNG 5: TÌM HIỂU LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG TRÊN HỆ
ĐIỀU HÀNH iOS...............................................................................79
5.1 Phát triển phần mềm lập trình iOS: 79
5.1.1 H điều hành MacOS: 79
5.1.2 Giới thiu về ngôn ngữ lp trình Objective C: 82
5.1.3 Chương trình Xcode: 84
5.2 Giao diện trên smartphone sao khi lập trình GPS: 95
CHƯƠNG 6: TẠO WEBSERVER NHẬN TỌA ĐỘ GPS CỦA HỆ
THỐNG...............................................................................................96
6.1 Ngôn ngữ lập trình: 96
6.1.1 HTML: 96
6.1.2 PHP: 98
6.1.3 Javascript:100
6.2 Google Map API: 100
6.3 Giao diện website và chức năng:102
6.3.1 Tổng quan: 102
6.3.2 Sơ đồ cấu trúc Website: 102
6.4 Quá trình thực hiện: 103
CHƯƠNG 7: DEMO VÀ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG......................107
7.1 Demo hệ thống: 107
7.2 Kết quả đạt được: 109
HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI..........................................111
TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................112
SVTH: Tô Trần Quc Tuấn – Nguyễn Duy Ngân vi
thông tin tài liệu
GPS hay còn được gọi là NAVSTAR là hệ thống dẫn đường vệ tinh dùng để cung cấp thông tin về vị trí, tốc độ và thời gian cho các máy thu GPS ở khắp nơi trên trái đất trong mọi thời điểm và mọi điều kiện thời tiết.
Mở rộng để xem thêm
×