DANH MỤC TÀI LIỆU
THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC TẬP VÀ TỔNG QUAN KHU VỰC KHẢO SÁT
Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHD:TS.NGUYỄN QUỲNH HOA
NH N XÉT C A C QUAN TH C T P Ủ Ơ Ự Ậ
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
SVTH: TR NH H NG CH NỊ Ồ Ơ i
Chuyên Đ T t Nghi pề ố GVHD:TS.NGUY N QUỲNH HOA
NH N XÉT C A GIÁO VIÊN H NG D N ƯỚ Ẫ
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
NH N XÉT C A GI NG VIÊN PH N BI N Ả Ệ
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
SVTH: TR NH H NG CH NỊ Ồ Ơ ii
Chuyên Đ T t Nghi pề ố GVHD:TS.NGUY N QUỲNH HOA
L I CAM ĐOAN
------
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên c u c a tôi, s h ng d n c a ự ướ
TS. Nguy n Quỳnh Hoa. Các n i dung nghiên c u k t qu ch a t ng đ c ai ế ư ừ ượ
công b trong các nghiên c u tr c đây. Nh ng s li u kh o sát thu th p t chính ướ ố ệ
tác gi . Các n i dung, tài li u, s li u tham kh o ph c v cho công tác nghiên ố ệ
c u đ c thu th p t nhi u ngu n khác nhau đ c ghi trong ph n tài li u tham ượ ậ ừ ượ
kh o.
TP. H Chí Minh, Ngày 10 tháng 04 năm
2014
Tác gi
Tr nh H ng Ch nị ồ ơ
SVTH: TR NH H NG CH NỊ Ồ Ơ iii
Chuyên Đ T t Nghi pề ố GVHD:TS.NGUY N QUỲNH HOA
L I C M N Ả Ơ
------
Em xin g i l i c m n chân thành đ n Ban giám hi u, Khoa Kinh T cácử ờ ơ ế ế
Th y tr ng Đ i h c Kinh T Thành Ph H Chí Minh đã nhi t tình truy n ườ ế ố ồ
đ t nh ng ki n th c b ích cho em trong su t quá trình h c t p, đ c bi t ế ọ ậ
Nguy n Quỳnh Hoa, ng i đã tr c ti p h ng d n em hoàn thành đ tài t t ườ ự ế ướ
nghi p này.
Nhân d p này, em cũng xin chân thành c m n công ty TNHH M t Thành ả ơ
Vn Th m Đ nh Giá Đ a c Á Châu và các anh ch trong công ty đã t o đi u ki n ị Ố
giúp đ em tìm hi u th c t trong quá trình th c t p. Em cũng xin g i l i c m n ự ế ự ậ ờ ả ơ
đ n anh H Qu c Dũng, anh Nguy n Qu c Ti n hai anh đã tr c ti p h ng d nế ế ự ế ướ
em trong su t quá trình th c t p và giúp đ em hoàn thành đ tài t t nghi p này. ự ậ
Do th i gian th c t p không nhi u cũng nh nh ng h n ch v m t ki n th c ư ế ề ế
kinh nghi m trong th c t nên đ tài không tránh kh i nh ng thi u sót, em kính ự ế ế
mong s đóng góp ý ki n c a quý Th y cô cũng nh các anh ch trong công ty TNHH ế ủ ư
M t Thành Viên Th m Đ nh Giá Đ a c Á Châu đ bài báo cáo đ c hoàn thi n ị Ố ượ
h n.ơ
Em xin kính chúc quý Th y cô cùng các anh ch trong công ty TNHH M t Thànhầ ị
Viên Th m Đ nh Giá Đ a c Á Châu đ c nhi u s c kh e và thành công h n. ị Ố ượ ơ
TP. H Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2014
Sinh viên
Tr nh H ng Ch nị ồ ơ
SVTH: TR NH H NG CH NỊ Ồ Ơ iv
Chuyên Đ T t Nghi pề ố GVHD:TS.NGUY N QUỲNH HOA
M C L CỤ Ụ
------
CH NG 1: C S LÝ LU NƯƠ Ơ ..................................................................3
1.1 T NG QUAN V Đ T Ấ Ở............................................................................3
1.1.1 Khái ni m đ t ấ ở....................................................................................3
1.1.2 Vai trò đ t ấ ở...........................................................................................3
1.1.3 Phân lo i đ t ấ ở......................................................................................3
1.1.4 Các y u t tác đ ng t i giá đ t ế ấ ở.........................................................3
1.2 PH NG PHÁP XÁC Đ NH GIÁ Đ T.ƯƠ ......................................................4
1.2.1 Ph ng pháp so sánhươ .............................................................................4
1.2.2 Ph ng pháp thu nh pươ ..........................................................................6
1.2.3 Ph ng pháp chi t trươ ế ừ..........................................................................7
1.2.4 Ph ng pháp th ng dươ ặ ư..........................................................................8
1.3 H M, CÁCH TÍNH H S ĐI U CH NH GI A H M VÀ M T TI N Ệ Ố
Đ NGƯỜ .........................................................................................................9
1.3.1 C s lý lu n v đ ng h mơ ở ườ ...............................................................9
1.3.2 Phân lo i h m .....................................................................................10
1.3.3 V trí h m ............................................................................................10
1.3.4 Cách tính toán h s đi u ch nh giá đ t h m và m t ti n đ ng theoệ ố ườ
quy đ nh c a Nhà n c ướ ......................................................................10
1.3.5 Cách tính h s đi u ch nhệ ố .................................................................10
CH NG 2: TH C TR NG TH TR NG B T Đ NG S N T IƯƠ Ị ƯỜ Ấ Ộ Ả Ạ
THÀNH PH H CHÍ MINH, GI I THI U CÔNG TY TH C T PỐ Ồ
T NG QUAN KHU V C KH O SÁT Ự Ả .....................................................12
2.1 TH TR NG B T Đ NG S N TP. H CHÍ MINHỊ ƯỜ ..............................12
2.2 GI I THI U CÔNG TY TNHH MTV TH M Đ NH GIÁ Đ A C Á Ị Ố
CHÂU (AREV)............................................................................................12
2.2.1 Gi i thi u t ng quan v công ty ệ ổ ........................................................13
2.2.2 S đ t ch cơ .....................................................................................13
2.2.3 Gi i thi u ho t đ ng th m đ nh giá t i công ty ạ ộ ................................14
2.2.4 Đ c đi m th tr ng và khách hàng c a công ty ị ườ ...............................14
2.2.5 Tình hình ho t đ ng c a công tyạ ộ ........................................................14
2.3 T NG QUAN V KHU V C QU N 5 .....................................................14
2.3.1 Gi i thi u v qu n 5 ệ ề ậ ..........................................................................14
2.3.2 T ng quan khu v c kh o sát ự ả ...............................................................16
SVTH: TR NH H NG CH NỊ Ồ Ơ v
Chuyên Đ T t Nghi pề ố GVHD:TS.NGUY N QUỲNH HOA
2.3.3 Ph ng pháp thu th p thông tinươ ..........................................................21
2.3.4 B ng th ng kê đ c đi m tài s n kh o sát trên đ ng Nguy n Tri ặ ể ườ
Ph ng, Ph c H ng, Nguy n Chí Thanh, Ngô Quy n.ươ ướ ư .................21
2.3.5 B ng th ng kê các tài s n khi tính ra đ n giá quy n s d ng đ t ơ ....25
CH NG 3: XÁC Đ NH GIÁ Đ T TH TR NG TRÊN M T SƯƠ ƯỜ Ộ Ố
ĐO N Đ NG QU N 5 VÀ XÂY D NG B H S H M – M T ƯỜ Ộ Ệ Ố Ẻ
TI N
CHO CÁC ĐO N Đ NG ƯỜ ........................................................................32
3.1 XÁC Đ NH Đ N GIÁ Đ T CHO T NG ĐO N Đ NG QU N 5 Ơ Ừ Ạ ƯỜ Ậ ......32
3.1.1 Đ ng Nguy n Tri Ph ng (t Tr n Phú đ n Nguy n Chí Thanh)ườ ươ ừ ầ ế .32
3.1.2 Đ ng Nguy n Chí Thanh ( t Nguy n Th Nh đ n Hùng V ng) .. 32ườ ỏ ế ươ
3.1.3 Đ ng Ngô Quy n (t Văn Ki t đ n Nguy n Chí Thanh)ườ ệ ế .........33
3.1.4 Đ ng Ph c H ng (t Nguy n Trãi đ n An D ng V ng)ườ ướ ư ế ươ ươ ........33
3.1.5 So sánh đ n giá Nhà n c v i đ n giá th tr ngơ ướ ơ ị ườ .............................34
3.2 XÂY D NG B H S H M - M T TI N CHO M T S ĐO N Ệ Ố
Đ NGƯỜ
QU N 5.......................................................................................................35
3.2.1 Đi u ch nh các y u t so sánh ế ố ............................................................35
3.2.2 Xác đ nh h s giá đ t gi a h m - m t ti n đ ng Nguy n Tri ệ ố ườ
Ph ng,ươ
Nguy n Chí Thanh, Ngô Quy n, Ph c H ng. ướ ư ................................39
3.2.3 T ng k t và so sánh h s h m – m t ti n th c t v i quy t đ nh ế ệ ố ế ế
60/2013/QĐ –UBND..........................................................................44
K T LU N ....................................................................................................46
TÀI LI U THAM KH O ............................................................................47
PH L CỤ Ụ
thông tin tài liệu
Đất hay còn gọi là thổ nhưỡng là lớp ngoài cùng của Trái đất, được hình thành lâu đời do kết quả biến đổi tự nhiên của nhiều yếu tố. Đối với mỗi quốc gia đất là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng. Như vậy, đất đóng vai trò quyết định cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người, nên mỗi quốc gia cần ban hành những chính sách quản lý nguồn lực này một cách phù hợp để phát triển đất nước. Quản lý đất đai hiệu quả hay không hiệu quả có ảnh hưởng rất lớn đến nhiều lĩnh vực, nhiều mặt của kinh tế xã hội, quản lý đất đai tốt giúp Nhà nước phát huy được nguồn lực tự nhiên quý giá này đồng thời mang lại nguồn thu nhập cho Nhà nước từ những chính sách quản lý như thuế nhà đất, thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lệ phí đất đai…và giá đất là công cụ để Nhà nước quản lý đất đai
Mở rộng để xem thêm
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!
×