DANH MỤC TÀI LIỆU
GIỚI THIỆU VÀ THIẾT KẾ VỀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ ROTO DÂY QUẤN
LUN VĂN TT NGHIP
ĐỀ TÀI: “Thiết kế máy điu chnh
cm ng ba pha Roto dây qun.”
MC LC
Trang
Li m đầu 1
A/- Gii thiu v động cơ không đồng b Roto dây qun. 2
I/- Máy điu chnh cm ng. 2
II/- Các phương pháp điu chnh đin áp ba pha. 11
B/- Thiết kế máy điu chnh đin áp ba pha. 15
I/- Dây qun rãnh Stato và khe h không khí. 15
II/- Tính toán mch t. 22
III/- Tính toán tham s. 26
IV/- Tính toán tn hao. 33
V/- Đặc tính làm vic. 33
VI/- Tính toán tham s U. 34
1/- Máy điu chnh cm ng kép. 34
2/- Độ thay đi đin áp. 36
VII/- Tính toán nhit. 42
VIII/- Trng lượng vt liu tác dng và ch tiêu s dng. 46
IX/- Phương pháp tính toán nhit đơn gin. 47
Đồ án tt nghip: Thiết kế máy điu chnh cm ng ba pha Roto dây qun.
Đào Nguyên Ngc Lp K9-B1-TBĐ-ĐT. 1
LI NÓI ĐẦU
Trên thc tế sn xut (trong công nghip cũng như trong nông nghip) các
nhà máy đin xoay chiu, đặc bit là các nhà máy đin xoay chiu ba pha, được
s dng. Đối vi loi máy đin không đồng b có quá trìh chế to sn xut đơn
gin, tính năng làm vic rt hiu qu và chính xác li thêm giá thành h khiến
loi máy này luôn là đề tài nghiên cu để phát huy.
Máy điu chnh cm ng ba pha là mt ng dng ph biến ca máy đin
không đồng b. Vi đin áp đưa vào là mt giá tr nht định thì đầu ra cho đin
áp có th thay đổi được trong mt khong tương đối rng t 0(V) ÷giá tr nào đó
theo thết kế. Tt nhiên có nhiu phương pháp làm thay đổi đin áp như phương
pháp dùng Tiristor, dùng biến áp t ngu nhưng nhng phương pháp đó không
cho phép điu chnh ngay trong khi máy mang ti, không đưa ra đin áp hình
sin(dùng Tiristor) hay phương pháp sinh ra nhit và tia la đin (máy biến áp t
ngu dùng chi than).
Trong khoá lun thiết kế máy điu chnh cm ng ba pha này, chc rng
có các s liu tính toán và các phương pháp chn không th không tránh khi
nhng sai sót, vì đây là ln đầu tiên em được tiếp xúc vi mt đề tài khoa hc
tuy nh nhưng cũng đòi hi phi có s tng kết v kiến thc. Do vy em kính
mong các thy cô hết lòng ch dn để bài khoá lun ca em mang tính chính xác,
xác thc cao phù hp vi tiêu chun đã đặt ra.
Bài khoá lun được hoàn thành mà không th thiếu s hướng dn hết lòng
ca thy giáo Vũ Gia Hanh – Người th