DANH MỤC TÀI LIỆU
Cách vượt qua bài kiểm tra đánh giá năng lực ứng viên
D dàng v t qua bài test đánh giáễ ượ
Mu n v t qua thách th c này, b n c n ph i có s chu n b và hi u rõ v bài test ượ ạ ầ
đánh giá. Bài test đánh giá có th đ c th c hi n d i hình th c vi t ho c ph ng v n ượ ự ệ ướ ứ ế
tr c ti p. ế
D i đây là 3 d ng bài test đánh giá ph bi n nh t:ướ ế
Bài test phân lo i
Bài test này ch y u dành cho vi c ki m tra, đánh giá ng viên ng tuy n vào v trí ủ ế
qu n lý. ng viên s đ c đ a m t đ ng h s công vi c, th , memo và nhi u yêu ượ ư ồ ơ ư
c u công vi c khác. Nhà tuy n d ng yêu c u ng viên ph i phân lo i và gi i quy t ầ ứ ế
chúng. Thông qua bài test này, nhà tuy n d ng mu n bi t kh năng l p k ho ch c a ể ụ ế ậ ế ạ
ng viên. Mu n v t qua bài test này, ng viên ph i bi t nh ng nhi m v nào c n ố ượ ế
đ c u tiên hàng đ u, công vi c nào có th giao cho nhân viên…ượ ư
Bài test này nghe có v d nh ng nhi u ng viên c m th y b áp l c vì s l ng công ẻ ễ ư ề ứ ượ
vi c, h s mà nhà tuy n d ng đ a ra quá nhi u và th i h n hoàn thành thì ng n. Vì ồ ơ ư
v y, trong khi làm bài, ng viên c n ph i có k năng đ c nhanh. B n nên dành ra ầ ả
kho ng 10 phút đ đ c qua đ ng h s đó và hãy tóm t t chúng thành nh ng câu đ n. ồ ơ ơ
Bài test th c hành phân vai
Nh ng tình hu ng phân vai này th ng đ c s d ng đ ki m tra các ng viên tuy n ườ ượ ử ụ
vào v trí d ch v khách hàng. Tr c tiên, nhà tuy n d ng s đ a ra m t s thông tin ướ ẽ ư
v tình hu ng, ti p đ n ông/bà ta s h i ng viên cách gi i quy t tình hu ng, khách ế ế ỏ ứ ế
hàng trong tình hu ng chính là nhà tuy n d ng. ể ụ
Nhà tuy n d ng s d ng ph ng pháp này đ ki m tra kh năng chi u lòng khách ử ụ ươ
hàng c a ng viên. Đ làm t t bài th c hành này, b n c n ph i quan tâm, t p trung ủ ứ
đ n khách hàng và x lý tình hu ng ngay t c thì (ví d : ng x v i khách hàng đang ế ụ Ứ
t c gi n b ng c ch nhã nh n và bình tĩnh, ti p đ n đ a ra cách gi i quy t tình hu ng ử ỉ ế ế ư ế
h p lý). Hãy th c hành bài test này nhà b ng cách đóng vai v i m t ng i b n, sau ườ ạ
đó yêu c u anh/cô ta đ a ra nh ng ý ki n đóng góp v cách th hi n c a b n. ư ế ệ ủ ạ
Bài test mô ph ng nhi m v ệ ụ
N u b n đang ng tuy n vào v trí đòi h i nh ng k năng chuyên ngành, ví d nh k ế ư ỹ
năng l p trình ph n m m, nhà tuy n d ng có th s yêu c u b n mô ph ng l i nh ng ể ẽ
đ c đi m chính c a ch ng trình ph n m m thông qua nh ng câu h i. Hãy th c hành ặ ể ươ
tr c khi tham d bu i ki m tra.ướ ự ổ
thông tin tài liệu
Cách vượt qua bài kiểm tra đánh giá năng lực ứng viên Bài test thực hành phân vai Những tình huống phân vai này thường được sử dụng để kiểm tra các ứng viên tuyển vào vị trí dịch vụ khách hàng. Trước tiên, nhà tuyển dụng sẽ đưa ra một số thông tin về tình huống, tiếp đến ông/bà ta sẽ hỏi ứng viên cách giải quyết tình huống, khách hàng trong tình huống chính là nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng sử dụng phương pháp này để kiểm tra khả năng chiều lòng khách hàng của ứng viên. Để làm tốt bài thực hành này, bạn cần phải quan tâm, tập trung đến khách hàng và xử lý tình huống ngay tức thì (ví dụ: Ứng xử với khách hàng đang tức giận bằng cử chỉ nhã nhặn và bình tĩnh, tiếp đến đưa ra cách giải quyết tình huống hợp lý). Hãy thực hành bài test này ở nhà bằng cách đóng vai với một người bạn, sau đó yêu cầu anh/cô ta đưa ra những ý kiến đóng góp về cách thể hiện của bạn.
Mở rộng để xem thêm