DANH MỤC TÀI LIỆU
Cách chọn trình tạo trang web tốt nhất 2018
Cách ch n trình t o trang web t t nh t 2018 ố ấ
Trình xây d ng trang web là m t gi i pháp hoàn h o cho các cá nhân và ộ ả
doanh nghi p nh , đ b t đ u m t trang web mà không c n thuê m t nhà ể ắ
phát tri n bên ngoài. V n đ là vi c tìm ki m trình xây d ng trang web t t ấ ề ế
nh t có th là m t vi c khó khăn cho ng i m i b t đ u. V i r t nhi u ườ ớ ấ
trình xây d ng trang web trên m ng, làm th nào đ b n bi t đâu là gi i ế ể ạ ế
pháp phù h p v i b n? Bài vi t này s giúp b n ch n trình xây d ng trang ớ ạ ế
web t t nh t b ng cách xem xét các u và nh c đi m c a các tùy ch n ấ ằ ư ượ
ph bi n nh t hi n nay.ổ ế
Cách ch n trình t o trang web t t nh t 2018 ố ấ
B n tìm ki m đi u gì khi ch n trình t o trang web t t nh t? ế ố ấ
Tr c khi so sánh các trình xây d ng trang web hàng đ u, b n nên vi t ra ướ ầ ạ ế
nh ng gì b n mu n làm v i trang web c a mình. M c tiêu c a b n là gì và ủ ạ
b n mu n các tính năng nào xu t hi n trên trang web c a mình. ấ ệ
Ví d , b n có th vi t ra nh ng th nh : Có ph n blog, th vi n nh, c a ế ư ư ệ ả
hàng tr c tuy n, h th ng đ t ch , bi u m u liên h , thanh tr t, v.v... ế ệ ố ượ
N u b n không ch c ch n v nh ng gì b n mu n, hãy xem trang web c a ế ạ ắ ề ữ
các đ i th c nh tranh ho c các trang web khác đ t o c m h ng. ể ạ
H u h t các trình xây d ng trang web đ u cung c p giao di n ng i dùng ầ ế ườ
kéo và th đ xây d ng trang web. B n có th t n d ng các tài kho n dùng ể ậ
th đ ki m tra driver tr c khi đ a ra quy t đ nh cu i cùng. ể ể ướ ư ế ị
Ti p theo, b n c n ph i xem xét các tùy ch n tăng tr ng c a mình. B n ế ạ ầ ưở
có thêm các c p nh t th ng xuyên vào trang web c a mình không? B n có ậ ườ
c n m t ph n blog không? B n có bán nhi u s n ph m h n trên trang web ề ả ơ
c a mình trong t ng lai không?ủ ươ
B n c n đ m b o r ng trình t o trang web b n ch n có kh năng x lý các ả ằ
nhu c u c a b n, khi doanh nghi p c a b n phát tri n h n.ầ ủ ạ ệ ủ ạ ơ
Bây gi , hãy xem xét các n n t ng c a nh ng trình xây d ng trang web ề ả
hàng đ u, giúp b n không c n thuê nhà phát tri n bên ngoài.ầ ạ
Các trình t o trang web hàng đ uạ ầ
1. WordPress.org
WordPress.org (còn đ c g i là WordPress t l u tr ) là n n t ng xây ượ ự ư
d ng trang web ph bi n nh t th gi i. H n 28% các trang web trên ổ ế ế ớ ơ
Internet hi n nay đ c cung c p b i ượ WordPress
L u ýư: Có hai phiên b n WordPress có s n. Có WordPress.orgả ẵ
WordPress.com t l u tr . WordPress.com s đ c đ c p ph n cu i bàiự ư ượ
vi t.ế
WordPress t l u tr đ ng đ u danh sách trình t o trang web t t nh t trongự ư
bài vi t này do s ph bi n, tính năng m nh m , kh năng m r ng và d ế ế ở ộ
s d ng c a nó.ử ụ
WordPress là m t trình xây d ng trang web mi n phí và ngu n m Đi u ở ề
này có nghĩa là b n có quy n ki m soát t i đa trang web c a mình so v i ề ể
b t kỳ trình xây d ng nào khác trong danh sách này.ấ ự
Không gi ng nh các trình xây d ng trang web khác, b n s c n m t tài ư ẽ ầ
kho n WordPress đ l u tr trang web c a riêng b n (đi u này r t đ n ể ư ơ
gi n).
u đi m:Ư ể
WordPress cho b n toàn quy n ki m soát trên m i khía c nh c a trang web. ề ể
Nó có th đ c s d ng đ xây d ng b t kỳ lo i trang web nào, ví d , c a ượ ụ ể ự ấ
hàng th ng m i đi n t , di n đàn c ng đ ng,ươ ệ ử m ng xã h i, trang web ạ ộ
thành viên và h n th n a.ơ ế ữ
Có hàng nghìn theme WordPress đ c t o s n mà b n có th s d ng cho ượ ẵ ạ ể
thi t k trang web c a mình. Nó cũng có các trình t o trang kéo và th ế ế
tuy t v i nh Beaver Builder và Elementor, cho phép b n d dàng t o b ệ ờ ư
c c trang c a riêng mình.ụ ủ
B n cũng s có quy n truy c p vào h n 50.000 ẽ ề ậ ơ plugin WordPress mi n phí.
Đây gi ng nh các ng d ng dành cho WordPress, giúp thêm các tính năng ư ứ ụ
và ch c năng b sung cho trang web c a b n. ủ ạ
WordPress đ c d ch hoàn toàn sang hàng ch c ngôn ng , và có th d ượ ể ễ
dàng đ c s d ng đ t o các trang web đa ngôn ng .ượ ể ạ
Nh c đi m:ượ ể
B n s ph i qu n lý trang web c a riêng b n, có nghĩa là b n s c n ph i ẽ ầ
làm quen v i m t h th ng m i. Đi u này có th d dàng đ c kh c ph c ể ễ ượ
b i h u h t ng i dùng, nh ng nó có v h i khó khăn cho ng i m i b t ế ườ ư ẻ ơ ườ
đ u.
B n cũng s ph i c p nh t các b n c p nh t WordPress, c p nh t plugin ậ ậ ậ ậ
và t o b n sao l u.ạ ả ư
Giá c :
Ph n m m WordPress có s n mi n phí, nh ng b n s c n m t tên mi n vàầ ề ư ầ ộ
vi c l u tr web th ng t n kho ng 14,99$/năm ho c 7,99$/tháng.ệ ư ườ
May m n thay, b n có th b t đ u m t trang web ch v i 2,75$/tháng v i ể ắ ỉ ớ
Bluehost, m t nhà cung c p d ch v l u tr WordPress chính th c. H đang ụ ư
cung c p d ch v cho 60% ng i dùng, đi kèm v i ườ SSL và m t tên mi n ộ ề
mi n phí.
2. Wix.com
Wix là m t trình t o trang web d a trên đám mây ph bi n khác. Nó r t d ổ ế ấ ễ
s d ng, k t h p v i m t t p h p các tính năng m nh m đ d dàng xây ử ụ ế ẽ ể ễ
d ng trang web c a b n. ủ ạ
u đi m:Ư ể
Wix là m t n n t ng đ c l u tr đ y đ , vì v y b n s không ph i tr ượ ư ạ ẽ ả ả
ti n cho vi c l u tr . B n có quy n truy c p vào hàng trăm template đ ệ ư
ch n thi t k trang web phù h p v i b n. M i template có th ch nh s a ế ế ớ ạ
hoàn toàn b ng trình t o trang web kéo và th tr c quan c a chúng. ả ự
Nó cũng đi kèm v i hàng ch c ng d ng mi n phí ho c tr phí, mà b n có ụ ứ
th cài đ t trên trang web c a mình. Các ng d ng này cho phép b n thêm ứ ụ
các tính năng và ch c năng m i vào trang web. M t vài ng d ng trong s ứ ụ
chúng đ c t o b i Wix và m t s khác đ c t o b i các nhà phát tri n ượ ạ ượ ạ
c a bên th ba.ủ ứ
Wix cung c p m t gói mi n phí v i dung l ng và băng thông h n ch . ấ ộ ượ ế
Tuy nhiên, b n có th s d ng gói này đ ki m tra tính năng kéo và th ể ử
trang web c a Wix. Nó không bao g m tên mi n, vì v y n u b n quy t ậ ế ạ ế
đ nh gi trang web c a mình, thì b n có th mu n nâng c p lên gói cao ể ố
c p.
B n cũng nh n đ c m t ượ SSL mi n phí, đi kèm v i t t c các gói Wix, ớ ấ
nh ng b n s c n ph i b t nó cho trang web c a b n.ư ẽ ầ
Nh c đi m:ượ ể
Các gói Free và Connect Domain s hi n th các qu ng cáo có th ng hi u ẽ ể ươ
Wix trên trang web c a b n. B n s c n nâng c p lên gói Combo ho c ẽ ầ
Unlimited đ lo i b nh ng qu ng cáo đó.ể ạ ỏ
N u b n quy t đ nh di chuy n trang web c a mình kh i Wix, b n s th y ế ế ị ẽ ấ
nó khá ph c t p.ứ ạ
Gói Connect Domain c a Wix có giá 9,16$/tháng, ch cho phép b n k t n i ế ố
tên mi n tùy ch nh, vì v y b n v n ph i mua tên mi n riêng bi t. ậ ạ ẫ
Giá c :
Wix cung c p m t gói mi n phí có gi i h n v i tên mi n ph có th ng ớ ạ ươ
hi u Wix. B n có th k t n i v i m t domain v i giá 9,16$/tháng. Gói ể ế
combo c a Wix có giá t 14,95$/tháng và s giúp b n có đ c m t tên ượ ộ
mi n mi n phí. Gói th ng m i đi n t có giá 26,25$/ tháng. ươ ệ ử
3. Shopify.com
Shopify là m t trình xây d ng trang web đ c thi t k đ c bi t cho các ượ ế ế ặ
c a hàng tr c tuy n và các trang web th ng m i đi n t . Nó s h u h n ế ươ ở ữ ơ
n a tri u doanh nghi p v i 1 tri u ng i dùng ho t đ ng. N n t ng ườ ạ ộ ề ả
Shopify đã thu v h n 40 t đô la giá tr s n ph m. ơ ị ả
u đi m:Ư ể
Shopify là gi i pháp đ c l u tr đ y đ “t t c trong m t”, đi u này có ượ ư ữ ầ
nghĩa là b n không ph i lo l ng v vi c qu n lý ph n m m, cài đ t b n ề ệ ặ ả
c p nh t ho c gi b n sao l u. Shopify s làm t t c nh ng gì có th cho ữ ả ư
b n.
Nó cung c p gi i pháp thanh toán tích h p đ c g i là Shopify Payments. ượ ọ
B n cũng có th thêm c ng thanh toán c a bên th ba đ ch p nh n thanh ể ấ
toán.
Là m t trình xây d ng trang web th ng m i đi n t , Shopify đi kèm v i ươ ệ ử
tính năng qu n lý hàng t n kho và s n ph m không gi i h n, s li u th ng ố ệ
kê m nh m , gi i pháp ti p th d dàng. T t c đ c gói g n trong ế ả ượ
Shopify. Có s n hàng trăm thi t k đ l a ch n, và b n s không bao gi ế ế ể ự
c n ph i thêm code cho chúng.ầ ả
V i giao di n kéo và th tr c quan, Shopify giúp b n d dàng t o ra m t ả ự
c a hàng th ng m i đi n t chính th c. Shopify cũng cung c p POS t i ươ ệ ử
c a hàng, cho phép b n bán s n ph m t i ch , đ ng th i ch p nh n t t c ấ ả
th tín d ng và t n d ng các công c qu n lý hàng t n kho, v n chuy n, ậ ụ ụ ả
ti p th và th ng kê c a Shopify.ế ị
B n th m chí có th tích h p Shopify vào WordPress, cho phép b n s ạ ử
d ng c hai gi i pháp tuy t v i này cùng m t lúc. ệ ờ
Nh c đi m:ượ ể
N u b n m i b t đ u, thì b n có th th y giá c a Shopify cao h n m t ế ạ ớ ơ ộ
chút so v i m t s trình xây d ng trang web khác trong danh sách này. ộ ố
N u b n mu n di chuy n trang web c a mình kh i Shopify, b n s th y ế ẽ ấ
r t khó đ làm đi u đó.ấ ể ề
Giá c :
Gói c b n c a Shopify s m t 29$/tháng. B n có th nâng c p nó lên gói ơ ả
79$/ tháng ho c gói Advanced Shopify v i giá 299$/tháng. Shopify cũng ặ ớ
cung c p gói Shopify Lite v i giá 9$/tháng, v c b n cho phép b n thêm ề ơ
nút mua trên b t kỳ trang web nào.
N u b n mu n m t trình xây d ng trang web th ng m i đi n t đ n ế ươ ử ơ
gi n, thì Shopify có th là l a ch n hoàn h o cho b n. ể ự
4. BoldGrid.com
BoldGrid là m t lo i trình xây d ng trang web m i, đ c xây d ng trên ớ ượ
WordPress. Nó có s n nh là m t plugin WordPress đ c l p, cũng nh m t ư ộ ậ ư
b xây d ng trang web l u tr đ y đ . ư ữ ầ
u đi m:Ư ể
thông tin tài liệu
Trình xây dựng trang web là một giải pháp hoàn hảo cho các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, để bắt đầu một trang web mà không cần thuê một nhà phát triển bên ngoài. Vấn đề là việc tìm kiếm trình xây dựng trang web tốt nhất có thể là một việc khó khăn cho người mới bắt đầu. Với rất nhiều trình xây dựng trang web trên mạng, làm thế nào để bạn biết đâu là giải pháp phù hợp với bạn
Mở rộng để xem thêm
từ khóa liên quan
×