DANH MỤC TÀI LIỆU
Các mẫu PC Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Mẫu 1: Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
Đơn vị: ............................
Địa chỉ: ...........................
Mẫu số 02 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-
BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
PHIẾU CHI
Ngày....tháng....năm.....
Quyển số: ....................
Số: ...............................
Nợ: ..............................
Có: ..............................
Họ và tên người nhận tiền:.........................................................................................................
Địa chỉ:.......................................................................................................................................
Lý do chi:...................................................................................................................................
Số tiền:...................................... (Viết bằng chữ):......................................................................
....................................................................................................................................................
Kèm theo: ............................................................... Chứng từ gốc:
Ngày....tháng....năm....
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng
dấu)
Kế toán
trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ
tên)
Người lập
phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận
tiền
(Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):...........................................................................................
+ Tỷ giá ngoại tệ:.......................................................................................................................
+ Số tiền quy đổi:.......................................................................................................................
(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)
Mẫu 2: Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Đơn vị:...................
Địa chỉ:..................
Mẫu số 02 - TT
(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC
ngày 24/12/2014 của BTC)
PHIẾU CHI
Ngày ...... tháng ...... năm .......
Quyển số:.................
Số:............................
Nợ:............................
Có:............................
Họ, tên người nhận tiền: ...............................................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................
Lý do chi: .....................................................................................................................
Số tiền: ............................................. (Viết bằng chữ): ................................................
Kèm theo: .................................................................................................chứng từ gốc.
Ngày ......tháng ......năm .....
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán
trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người lập
phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận
tiền
(Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):..............................................................................
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):............................................................................
+ Số tiền quy đổi:..........................................................................................................
(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)
Mẫu 3: Phiếu chi ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC
Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 02 - TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU CHI
Ngày ..... tháng ..... năm .....
Quyển số: ..............
Số: .........................
Nợ: ........................
Có: .........................
Họ và tên người nhận tiền: .......................................................................................
Địa chỉ: .....................................................................................................................
Lý do chi: .................................................................................................................
Số tiền: ......................................... (viết bằng chữ): .................................................
..................................................................................................................................
Kèm theo:....................................................................................................... chứng từ gốc.
Ngày ........ tháng .......... năm ..........
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán
trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người lập
phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận
tiền
(Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ..........................................................................
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): ......................................................................
+ Số tiền quy đổi: .....................................................................................................
thông tin tài liệu
Các mẫu PC của bộ tài chính Mẫu 3: Phiếu chi ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 02 - TT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU CHI Ngày ..... tháng ..... năm ..... Quyển số: .............. Số: ......................... Nợ: ........................ Có: .........................
Mở rộng để xem thêm
×