DANH MỤC TÀI LIỆU
BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ Mẫu 01-HD KĐ.ĐG 2018



 !"#
Mẫu 01-HD KĐ.ĐG 2018
BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ
#
 #$%&'()*+,-$.,-/$0012$345,5678$8
'(681591:$"$;<($=!&(>6(?
@(&'(),7A$
B0$'("40C$%$/$0$"$$=4787D*E$=6)$3>"$
"*($=6 7:$5'(!&$.5'(!&5&*($=6$F4G9HI!
</1 C$%$/$0$"$$784J&-,$$K"$$=6
LK"$*+,-$.,-$"$M$K"$$=65678$8'(68154-
#9&'()/$0$"$$.G(0127A$$F$NO'(!P6-G
<(!04-#
Q0$/$0(!GR$4(<I$=1 $"$'(!5'(!$&* 10$
S0$F(46#$MO!*T>(!-"1P77U$345,-%$*E>E
V/<WX&VV/$(!N6V4-;X;R1:O!,Y$1 * Z-7
7U,-%$-$"$[\31 $K"$F(46]$E6
^*+3
_`&'()*+,-$.,-/$0$K"$46">"a*()1 
(6Z7U
[,$&(!&1 (!GI
b[,$&(!&Z-_;<(G(4G
b(!GI$=6,$&(!&
`&'()R$2$c,$&(!&+7A$$F$NO'(!P&
*(-M$7A$$.46U$"$d47:$
`4ef,$&(!&+7A$R$2$96R$2$%$
;R$2$9$767A$R$2$9cN#17:R$&($N94"$
0$=6$"I$N*G'(6
)4Jc1FP7A$Ag&($N
)4Jf1FP7A$AgG((!GIH"$54"$0
$=6$"IE1:f1FP7A$Ag
4"$0$=6$"I
Pc,$&(!&4-/$0012$3459(!GR$
4(<I$=9$"$'(!5'(!$&* 10$9$K"$C$%$$"X;9'()*g)
1G9C:78%$*+,-9$"$X0"F(46]$E6
^*+39&'()Hh*g>6,E1:$"I
i787:X0"R$2$,$&(!&
P5H&*-,%$$F*7A?jZ-&(I3$$F*7Abk(
S

 T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
`g4eYG1 N<F(
F$NO'(!P""H&*-,$F*7A
bHl$(?
bm&*-,%$$F*7A?
 T/M BAN THƯỜNG VỤ (ĐẢNG ỦY)
m"$*Dg4eYG1 N<F(
thông tin tài liệu
BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ
Mở rộng để xem thêm
×