DANH MỤC TÀI LIỆU
Luận văn: Lập trình thiết bị di động trên J2ME và viết một số ứng dụng đơn giản nhằm khai thác các tính năng của các thiết bị di động mà chủ yếu là điện thoại di động
Đề tài
“Lp trình thiết b di
động trên J2ME”
1
Mc lc
ChươngI: Gii thiu tng quan
1. Lý do chn d tài…………………………………………….….3
2. Mc Tiêu………………………………………….……………..3
3. Đối tượng nghiên cu…………………………………….…….4
4. Phm vi nghiên cu……………………………………….…....4
5. Môi trường thc hin………………………………….……….4
6. Gii thiu v Java và công ngh J2ME ……………………....5
Gii thiu v Java……………………………………................5
Gii thiu v J2ME và lp trình J2ME…………………….....6
6.1. Ti sao chn J2ME……………………………………….7
6.2. Kiến trúc ca J2ME…………………………………….. 8
6.3. Phát trin ng dng……………………………………..11
6.4. Kim tra li và chy th………………………………...11
6.5. Đóng gói ng dng…………………………….............. 12
6.6. Trin khai ng dng vi tp tin JAR………………… 12
6.7. Tp tin manifest.mf và tp tin JAD…………………....12
6.8. Ti ưu mã và gim kích thước ng dng……………...13
6.9. Nhng khó khăn…………………………………….…..14
Chương II: Lp trình vi J2ME………………..…………….……16
1. MIDlet và đối tượng Display…………………….…….….….16
1.1 MIDlet – Vòng đời ca mt MIDlet…………….….….16
1.2 Đối tượng Display………………………………………19
1.3 Đối tượng Displayable…………………………….…....19
2. Giao din người dùng cp cao………………………….……20
2
2.1 Đối tượng Display, Displayable và Screen……………....20
2.2 Thành phn Form và Items………………………….…...21
2.3 Thành phn List, Textbox, Alert, và Ticker….................33
3. Giao din người dùng câp thp……………………..………….39
3.1 Các hàm API mc thp………………………….………..39
3.2 Lp Canvas và k thut xđồ ha………….………...39
3.3 Lp Graphics…………………………………….………..49
Chương III: H thng qun lý bn ghi………………………………64
1. Lưu tr c định thông qua RecordStore………………...….64
2. Các vn đề vi RMS……………………………………...…..67
3. Các hàm API ca RMS…………………………….…….…..68
4. Sp xếp bn ghi vi RecordComparator……………….…..73
5. Tìm kiếm bn ghi vi RecordFilter………………..………..83
6. Nhn biết thay đổi vi RecordListener…………………..…88
Chương IV: Khung kết ni chung……………………………………93
1. Cây phân cp Connection…………………………..………..93
2. Kết ni HTTP…………………………………………….…..95
3. Client Request và Server Response………………..…….....100
Chương V: Tng kết………………………………………….……...104
Tài liu tham kho …………………………………………………...105
3
CHƯƠNG I: GII THIU TNG QUAN
1. Lý do chn đề tài
Công ngh thông tin ngày nay có vai trò rt quan trng trong cuc sng hàng
ngày ca chúng ta. Hin nay có rt nhiu công ngh mi phát trin song song
vi vic phát trin công ngh thông tin như Bluetooth, Wireless, WAP,
SOAP,… nhm giúp công ngh thông tin ngày càng thân thiết vi người dùng
hơn. Mt trong nhng công ngh góp phn không nh trong vic kết ni con
người vi thông tin cũng như con người vi con người là công ngh di
động.Vi tc độ phát trin hin nay và nhng li ích to ln ca công ngh di
động, có th thy nó có nh hưởng rt ln đến cuc sng ca con người. Không
ging như trước đây nhng chiếc đin thoi ch có chc năng rt đơn gin là
đàm thoi, đin thoi hin nay còn có thêm rt nhiu chc năng, ng dng khác
như: email, truy cp Internet, video, nghe nhc, chơi game, … đồng thi vi nó
là s phát trin vũ bão ca các dch v gia tăng trên đin thoi di động da trên
công ngh WAP và SOAP.
Em chn đề tài là “Lp trình thiết b di động trên J2ME” và viết mt s ng
dng đơn gin nhm khai thác các tính năng ca các thiết b di động mà ch yếu
đin thoi di động. Qua đó em s c gng nm bt và ng dng được tt các
k thut lp trình trên thiết b di động.
2. Mc tiêu
Khi thc hin đề tài này, mc tiêu mà em mong mun đạt được là:
Hiu chi tiết v J2ME và ng dng ca nó để lp trình trên các thiết b di động.
Nm được các k thut x lý form, âm thanh, hình nh, và lưu tr trên đin
thoi di động
ng dng các kết qu đạt được để xây dng chương trình đơn gin, có các tin
ích phc v nhu cu ca người s dng đin thoi di động
Áp dng thành công trên mt s dòng máy đin thoi di động h tr Java ca
các hãng như Nokia, Sony, Samsung,…
4
3. Đối tượng nghiên cu
Hiu chi tiết v J2ME và ng dng ca nó để lp trình trên các thiết b di động.
Nm được các k thut x lý âm thanh, hình nh, và lưu tr d liu trên thiết b
di động
ng dng các kết quđược để xây dng mt ng dng thc tin trên thiết b
di động
Tìm hiu các công ngh nâng cao trên đin thoi di động như Bluetooth, WAP,
SOAP. Tìm hiu v nguyên lý hot động ca các dch v gia tăng trên đin
thoi di động.
Nếu còn thi gian, tìm hiu v ý tưởng lp trình phân tán trên thiết b di động
Đây là mt ý tưởng mi hu như chưa được áp dng cho thiết b di động.
4. Phm vi nghiên cu
Nghiên cu chi tiết v công ngh J2ME và các k thut lp trình trên điên thoi
di động. ng dng các kết qu nghiên cu được để xây dng mt ng dng
trin khai trên đin thoi di động. Vì thi gian có hn cũng như kh năng tìm
hiu còn nhiu hn chế nên em ch trình bày các k thut lp trình trên mt s
dòng đin thoi ph bin ca các hãng ln như Nokia, Samsung, Sony
Ericssion. Em s c gng khai thác các thế mnh v form, âm thanh, hình nh
mà các nhà sn xut đã cung cp trên đin thoi di động ca h.
Do không có đủ thiết b để nghiên cu nên em ch có th trình bày nhng k
thut lp trình trên đin thoi di động và các thiết b di động khác nói chung. Do
đó trong đề tài này, cm t “thiết b di động” được hiu theo nghĩa là “đin
thoi di động”.
5. Môi trường thc hin
H điu hành Windows XP
IDE: NetBeans 5.5, NetBeans Mobility Pack 5.5.1 ( đi kèm c WTK 2.5)
JDK 1.6.02
Sun Wireless Toolkit 2.2
5
6. Gii thiu v Java và công ngh J2ME
Gii thiu v Java
Java là mt công ngh được hãng Sun Microsystems xây dng t cui năm
1990 vi cái tên Oak và hin nay đang phát trin vượt bc vi s đóng góp ca
hàng vn lp trình viên trên thế gii. Ban đầu, Oak được k sư James Gosling
và các cng s xây dng vi mc đích lp trình cho các mt hàng đin dân dng
vi mc tiêu nh gn và tương thích được vi nhiu loi thiết b phn cng
khác nhau. Sau đó Oak được s dng trong nhiu d án như d án Xanh (Blue
Project), d án Phim theo yêu cu (Video on demand Project). Sau mt chuyến
du lch ti đảo Java ca Indonesia, nhóm phát trin Oak đã đổi tên Oak thành
Java.
Java mà tin thân là Oak được xây dng ch yếu da trên b công c phát
trin (Java Development Kit - JDK) như là b thư vin chun trong đó chưa
trình biên dch, trình thông dch, trình đóng gói, tài liu,… Đây chính là nn
tng cho vic phát trin các ng dng Java. Hin nay, cng đồng Java trên thế
gii mà đi đầu là hãng Sun Microsystems đã xây dng nhiu nhánh mi cho
Java như: JavaMail (thư đin t), Java TAPI (vin thông), Java3D (đồ ha 3
chiu), J2ME (ng dng cho thiết b di động),…
Hin nay Java có các phiên bn sau:
J2SETM (Java 2 Platform, Standart Edition): Phiên bn chun gm b
công c thông dng dùng để chy trên các máy PC hoc các mng máy tính
nh.
J2EETM (Java 2 Platform, Enterprise Edition): Phiên bn dành cho các
máy ch vi b nh ln. Bao gm các kiến trúc nâng cao như Web, EJB,
Transaction,… dùng để xây dng các ng dng có quy mô ln
thông tin tài liệu
Công nghệ thông tin ngày nay có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hiện nay có rất nhiều công nghệ mới phát triển song song với việc phát triển công nghệ thông tin như Bluetooth, Wireless, WAP, SOAP,… nhằm giúp công nghệ thông tin ngày càng thân thiết với người dùng hơn. Một trong những công nghệ góp phần không nhỏ trong việc kết nối con người với thông tin cũng như con người với con người là công nghệ di động.Với tốc độ phát triển hiện nay và những lợi ích to lớn của công nghệ di động, có thể thấy nó có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của con người. Không giống như trước đây những chiếc điện thoại chỉ có chức năng rất đơn giản là đàm thoại, điện thoại hiện nay còn có thêm rất nhiều chức năng, ứng dụng khác như: email, truy cập Internet, video, nghe nhạc, chơi game, … đồng thời với nó là sự phát triển vũ bão của các dịch vụ gia tăng trên điện thoại di động dựa trên công nghệ WAP và SOAP.
Mở rộng để xem thêm
×