DANH MỤC TÀI LIỆU
Kích hoạt Standard User để chạy chương trình dưới quyền Admin không cần mật khẩu
Kích ho t Standard User đ ch y ch ng trình d i quy n Admin ể ạ ươ ướ
không c n m t kh uầ ậ
N u có nhi u tài kho n user trên h th ng, cách t t nh t là s d ng tài ế ử ụ
kho n user chu n đ ch nh s a cài đ t và thi t l p các ch ng trình, ng ế ậ ươ
d ng trên h th ng. Trong m t s tr ng h p khi b n thi t l p ng d ng ườ ế ậ ứ
ho c ch ng trình nào đó đòi h i b n ph i ch y d i quy n Admin. ươ ỏ ạ ướ
Đ đ nh m l n cũng nh không ph i thao tác nhi u b c, b n có th t o ư ướ ể ạ
shortcut kh i ch y ch ng trình d i quy n Admin mà không ph i nh p ở ạ ươ ướ
m t kh u.ậ ẩ
1. Làm th nào đ Users ch y ch ng trình d i quy n Admin?ế ạ ươ ướ
Đ Start Users ch y m t ch ng trình d i quy n Admin, b n có th s ươ ướ ể ử
d ng l nh Runas.
Đ b t đ u th c hi n b n c n l u ý: tr c h t là tên máy tính và username ạ ầ ư ướ ế
(tên ng i dùng) tài kho n Admin c a b n.ườ ủ ạ
Trong tr ng h p n u b n không bi t tên máy tính, nh n t h p ườ ế ế ổ ợ
phím Windows + X r i ch n tùy ch n System đ m c a s System. ở ử
N u đang s d ng Windows 7, b n có th tìm trên Start Menu.ế ử ụ