DANH MỤC TÀI LIỆU
Hướng dẫn GBT tiếng Anh lớp 11 bài ôn tập review số 3
Review 3 - Language trang 42 SGK Tiếng Anh 11 mới
Hoàn thành câu bằng động từ trong khung, dùng thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp
diễn.
VOCABULARY
1. Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. (Dùng dạng đúng của từ
cho trong khung đố hoàn thành câu.)
* Đáp án
1. carbon footprint 2. excavation
3. intact 4. academic 5. undergraduate
2. Complete the sentences, using the correct form of the words in brackets. (Hoàn thành câu, dùng
dạng đúng của từ cho trong ngoặc.)
* Đáp án
1. further 2. lower
3. heat-related 4. Scenic 5. cultural
PRONUNCIATION
3. Listen and mark the intonation patterns of the questions. Then practise reading the
sentences. (Nghe và đánh dấu mẫu ngữ điệu câu hỏi, sau đó thực hành đọc những câu hỏi đó.)
* Đáp án
1. / 2. / 3. 4. / 5. /
GRAMMAR
4. Rewrite and / or combine the sentences. Begin each one as shown. (Hãy viết lại / hoặc nối câu
lại với nhau, bắt đầu bằng từ cho sẵn.)
* Đáp án
1. Having lived near a chemical plant for many years, some villagers have now developed cancer.
2. Having attended a conference on nature conservation, Quang became more involved in environmental
activities.
3. Mai regretted having dumped / dumping rubbish in the country park near her house.
4. The manager denied having allowed / allowing harmful gases to emit into the air from the factory.
5. They suspected Tom of having used / using explosives to kill fish in the lake.
5. Complete the scnteccs with the verbs in the box. Use the present perfect or the present perfect
continuous. (Hoàn thành câu bằng động từ trong khung, dùng thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn
thành tiếp diễn.)
* Đáp án
1. has been studying 2. Have ... taken
3. have been learning 4. has been living
5. has finished
6. Finish the incomplete scntcnces, using cither a participle or to-infinitive clause. (Hoàn thành câu
chưa hoàn chỉnh, dùng ngữ phân từ hoặc mệnh đề với động từ nguyên mẫu có TO)
* Đáp án
1. The London Tower Bridge, measuring 244 metres long, is a World Heritage Site.
2. Visitors come to admire the relics excavated from the ancient tombs.
3. The capital city of Ecuador was the first city in the world to be declared a World Heritage Site by
UNESCO.
4. I he c itadel ol the Ho Dynasty, located in Thanh Hoa Province, was added to UNESCO's World
Heritage List in 2011.
5. The Complex of Hue Monuments, lying along, the Perfume River in Hue City, is a good example of a
well-designed capital city.
Review 3 - Skills trang 44 SGK Tiếng Anh 11 mới
(Nghe đoạn ghi âm nói về Quần thể danh lam thắng cảnh Tràng An và nói xem những lời phát biểu dưới
đây đúng (T) hay sai (F) theo người nói trong đoạn ghi âm.
READING
1. Read the text about the risk of sea-level rise. (Đọc bài khóa nói về nguy cơ dâng nước biển.)
* Học sinh làm theo yêu cầu
2. Read the text and answer the questions.
* Đáp án
1. Because more than 20 cities are directly affected. Rising sea levels can endanger water supply in these
cities threaten the life of millions of people.
2. It is described as one of Asia's most fertile rice-growing regions and home to approximately 20
million people.
3. More than 80 percent of the Me Kong Delta could be flooded. Rice production may drop by about 2.6
million tonnes per year.
4. Natural ecosystems and economic activites such as fisheries and tourism can be disrupted.
5. They can lead to erosion of river banks and beaches, and loss of land.
* Bài dịch
Nguy cơ dâng mực nước biển
Hơn 20 thành phổ vùng bờ biển của Việt Nam đang chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mực nước biển đang
dâng cao. Điều này sẽ nguy hại đến nguồn cung cấp nước cho tất cả các thành phố vùng bờ biền đe
dọa mạng sống của hàng triệu người.
Vùng châu thổ sông Mê Kông của Việt Nam, một trong những vùng trồng lúa màu mỡ nhất châu Á và là
nơi sinh sống của khoảng 20 triệu người đang đổi mặt với nguy mực nước biển dâng nhanh. Việc
dâng mực nước biển thể gây ngập lụt đến hơn 80% vùng châu thổ sông Kông, việc sản xuất
lúa ở đây có the íụt xuống khoáng 2.6 triệu tẩn mỗi năm.
Bên cạnh đó hệ sinh thái tự nhiên các hoạt động kinh tể như đánh bắt du lịch thể gây ra sự
xói mòn bờ sông, bờ biển mà có thể dẫn đến mất đất.
Vấn đề nước biển dâng là vấn đề toàn cầu. Mọi người cần hiểu những nguy hại đối với đời sống ở những
vùng bờ biền và chuẩn bị giải quyết những vấn đề này.
SPEAKING
3. Work with a partner. Choose a heritage site and talk about what you can do and see there. Use
the information in Unit 8, if necessary. (Làm việc với bạn bên cạnh. Chọn một miền đất di sản nói
về những điều em đã thấy và đã làm ở đó, sử dụng thông tin ở bài 8 nếu cần.)
* Học sinh làm theo yêu cầu.
LISTENING
4. Listen to the recording about Trang An Scenic Landscape Comlex. Decide whether the
following statements are truc (T) or false (F) according to the speaker. (Nghe đoạn ghi âm nói về
Quần thể danh lam thắng cảnh Tràng An nói xem những lời phát biểu dưới đây đúng (T) hay sai (F)
theo người nói trong đoạn ghi âm.)
* Đáp án
1. T 2. F 3. T
4. F 5. T
* Lời trong băng
Known as "Ha Long Bay on land", Trang An Scenic Landscape Complex is famous fat its mountains,
caves and archaeological relics. It includes Trang An Eco-tourist Site, Tan Coc - Bich Dong Landscape
and Hoa Lu Ancient Citadel.
Visitors come to Trang An to admire its diverse flora and fauna, beautiful caves and unique pagodas.
Achaeological relics have proved that humans in this region date back. *0 about 10,000 - 20.000 years
ago. Ancient people took advantage of the rich land, settled down in the area and developed their
culture.
Kings from the Dinh, Le and Ly Dynasties set up the capital in Hoa Lu Ancient Citadc from 968 to
1009. After King Ly Thai To moved the capital from Hoa Lu to Ha Noi ix 1010. the citadel remained
known as the ancient capital of Viet Nam.
Having unique natural and cultural values. Trang An scenic Landsepae Complex deserves its place on
the UNESCO's World Heritage List.
WRITING
5. Read and complete David’s letter, using the words in the box. (Đọc hoàn thành bức thư của
David, dùng từ cho trong khung.)
* Đáp án
1. higher education 4. extra- currcular activities
2. admitted to 5. your culture
3. scholarship
6. Write a similar letter to the letter in 5. (Hãy viết một bức thư tưomg tự như ở bài tập 5.)
* Bài viết gợi ý
Hi Tim,
You asked me about my future plans. Of course, I'd like to go to university, and I’m wondering if I can
pursue higher education in your country, the USA.
I'm good at English, maths, science and geography. Now. I'm working hard to get high scores in the test
of English as a foreign language. Would high scores on this test help me obtain a good scholarship? Can
international studens like me apply for financial aid in us colleges? Would I qualify for on-campus or
off-campus jobs?
I'm invovled in many social and extra-curricular activities too. I'm very active and like organising
different events for my class and school.
Which universities do you think I should apply to? I have always dreamed of studying at a US college
and graduating with highest honours. Can my dream come true?
Look forward to hearing from you soon.
All the best,
Quang
thông tin tài liệu
Hướng dẫn GBT tiếng Anh lớp 11 bài ôn tập review số 3 GRAMMAR 4. Rewrite and / or combine the sentences. Begin each one as shown. (Hãy viết lại và / hoặc nối câu lại với nhau, bắt đầu bằng từ cho sẵn.) * Đáp án 1. Having lived near a chemical plant for many years, some villagers have now developed cancer. 2. Having attended a conference on nature conservation, Quang became more involved in environmental activities. 3. Mai regretted having dumped / dumping rubbish in the country park near her house. 4. The manager denied having allowed / allowing harmful gases to emit into the air from the factory. 5. They suspected Tom of having used / using explosives to kill fish in the lake.
Mở rộng để xem thêm
×