DANH MỤC TÀI LIỆU
Hướng dẫn GBT tiếng Anh lớp 11 bài ôn tập review số 9+10
Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Chương trình mới REVIEW 4 (UNIT 9-10)
Review 4: Language
1. Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. (Dùng dạng đúng của từ
cho trong khung để hoàn thành câu.)
1. infrastructure 2. sustainable 3. renewable 4. overcrowded 5. inhabitants
2. Complete the sentences, using the correct form of the word in brackets. Add -free or anti- if
necessary. (Dùng dạng đúng của từ cho ngoặc để hoàn thành câu, thêm -free hay anti- nếu cần.)
1. medtalion 2. cholesterol-free 3. anti-acne 4. ageing 5. expectancy
3. Listen to the sentences. Mark their intonation patterns, using /,or / Then practise saying
them (Hãy nghe những câu sau, đánh dấu ngữ điệu /., hoặc /, sau đó thực hành nói.)
1. A (xuống), B (xuống).
2. A (xuống), B (lên).
3. A (lên), B (lên) .
4. A (lên), B (lên).
4. Complete each question, using the correct question tag. (Dùng câu hỏi đuôi phù hợp để hoàn
thành câu hỏi.)
1. do they 2. haven't they 3. will have 4. didn't we 5. are they
5. Rewrite the sentences, beginning as shown. (Viết lại những câu bên dưới, bắt đầu như đã cho.)
1. Dr Quan said (that) I / we may / might feel much better if i / we start / started practising meditation.
2. Lan said (that) if I want / wanted to try natural remedies, I can / could find useful information on the
Internet.
3. Huong told me (that) if she drinks strong tea, she usually starts feeling dizzy.
4. If you use solar water heater in your home, you reduce your carbon footprint.
5. If you use the high-speed motorway, it takes three hours and a half to travel from Ha Noi to Lao Cai.
6. Change the sentences in reported speech in direct speech. (Hãy chuyển gián tiếp sang câu trực
tiếp.)
1. "Van, you should take a yoga class to relieve stress," said the doctor.
2. "Why don't you use the new high-speed motorway?" the travel agent suggested. / "Let's use the new
high-speed motorway," the travel agent suggested.
3. "Kevin, remember to go to your fitness class," said his brother. / "Kevin, don't forget to go to your
fitness class," said his brother.
4. "I'll call you once a week while you are studying in Singapore," said my sister.
5. "Don't work out more than thirty minutes a day," our fitness instructor said.
Review 4: Skills
1. Read the text about eco-city planning. (Đọc bài đọc nói về việc quy hoạch thành phố sinh thái.)
2. Read the text again and answer the questions. (Đọc lại bài đọc rồi trả lời câu hỏi.)
1. It was created in 1987 (when the book Ecocity Berkeley: Building Cities for a Healthy Future by
Richard Register was published).
2. There is no pollution as all the vehicles run on local renewable energy.
3. They co-exist with nature by dividing the city into two cricles or rings.
4. The first ring is the city centre containing the residential areas. The second ring includes vast park
space and lots of sreenery, which filters and refreshes the air people breathe.
5. Urban planners need to read the book because it can offer them creative ideas and solutions to
environmental problems that can be applied to any city.
Hướng dẫn dịch
Xây dựng thành phố sinh thái
Khi tôi đọc cuốn sách Thành Phố Sinh Thái Berkeley. Xây dựng thành phố một tương
lai lành mạnh của tác giả Richard Regiter, lần đầu tiên tôi được làm quen với ý tưởng về
một thành phố sinh thái. Tác giả cuốn sách này đã đưa ra thuật ngữ "thành phố sinh thái"
năm 1987 khi cuốn sách lần đầu tiên xuất bản.
Người dân của thành phố này suy nghĩ rất kỹ về những tác động thể xảy ra đối với môi
trường và chăm sóc tốt môi trường sống của mình. Ở đây không có ô nhiễm vì tất cả xe cộ
đều chạy bằng năng ợng thể tái tạo được của địa phương. Khí thải C02 được kiểm
soát giữ mức hài hòa với những quy định nghiêm ngặt về chất lượng bầu không khí
và môi trường.
Bên cạnh đó, người dân cùng tồn tại với môi trường bằng cách phân chia thành phố ra
thành hai vành đai. Vành đai thứ nhất trung tâm thành phố bao gồm khu dân cư. Vành
đai thứ hai gồm không gian rộng lớn dành làm công viên với nhiều cây xanh. Không gian
xanh lọc sạch và làm trong lành bầu không khí mà mọi người thở.
Thành Phổ Sinh Thái Berkeleymột cuốn sách mang lại cảm hứng cho người đọc, có thể
đem lại cho những nhà quy hoạch đô thị nhiều ý tưởng sáng tạo những giải pháp thể
được áp dụng đối với bất kỳ thành phố nào.
3. Work with a partner. Choose two ideas (or use your own ideas) and make a conversation about
sustainable living. (Làm việc với bạn bên cạnh, chọn hai ý tưởng (hoặc dùng ý tưởng của em) để làm
một đoạn hội thoại về lối sống thân thiện với môi trường.)
- phân loại rác đề tái chế, dùng chất thái tạo ra điện, nhiệt... đề thỏa mãn nhu cầu hàng ngày
- thiết kể đường phố thể đi bộ qua được: đi bộ trước, sau đó đi xe đạp rồi sử dụng phương tiện giao
thông công cộng
- bảo vệ môi trường sổng, hỗ trợ nông nghiệp địa phương.
- thúc đấy lối sống giản dị, nấu ăn bằng những cây trồng tại địa phương, các thành phần hữu cơ.
4. Listen to the recording about negative effects of over-exercising. Decide whether the folowing
statements are true (T), or false (F) according to the speaker. (Nghe đoạn ghi âm về những ảnh
hưởng tiêu cực của việc tập thể dục quá sức rồi trả lời xem những lời phát biểu dưới đây đúng (T), hay
sai (F) theo ý kiến người nói.)
1.F 2.T 3.T 4.T 5.F
5. Think of an advice you can give to over-exercises. Write a short text about the reasons for over-
exercising. Use the suggestions in the box or your own information and ideas. (Em hãy nghĩ ra một
lời khuyên v việc tập thế dục quá sức. Viết một đoạn văn ngắn nói về do của việc tập thể dục quá
sức, dùng nhừng gợi ý cho trong khung hoặc ý tưởng của chính em)
Some people over-exercise for a number of reasons. Teenagers may worry too much about their physical
appearance and want to build the perfect body. Some of them may feel peer pressure to lose weight or
get lean, toned legs. Male teenagers may experience pressure to look fit. muscular and toned like
celebrities in films, magazine ads or sports. Many boys tee] that their arm or leg muscles are too small
and try to work out several times a week to increase muscle mass.
Girls' over-exercising can result from self-dissatisfaction and fear of being overweight. They may
compare theirselves with fashion models considered to be physically perfect. They may worry about
their waistlines not being thin enough or their bellies being too fat.
If you think our friend is over -exercising. try to talk to them, and explain that their bodies need to rest as
well. Ask them to focus on other aspects of life such as study and hobbies.
thông tin tài liệu
Hướng dẫn GBT tiếng Anh lớp 11 bài ôn tập review số 9+10 5. Rewrite the sentences, beginning as shown. (Viết lại những câu bên dưới, bắt đầu như đã cho.) 1. Dr Quan said (that) I / we may / might feel much better if i / we start / started practising meditation. 2. Lan said (that) if I want / wanted to try natural remedies, I can / could find useful information on the Internet. 3. Huong told me (that) if she drinks strong tea, she usually starts feeling dizzy. 4. If you use solar water heater in your home, you reduce your carbon footprint. 5. If you use the high-speed motorway, it takes three hours and a half to travel from Ha Noi to Lao Cai.
Mở rộng để xem thêm
×