DANH MỤC TÀI LIỆU
HỌC TỪ VỰNG TOEIC SAO CHO HIỆU QUẢ NHẤT
H C T V NG TOEIC SAO CHO HI U QU NH T Ừ Ự
T v ng ti ng Anh thì bao la, v y luy n thi TOEIC thì c n ph i h c nh ng t v ngừ ự ế ừ ự nào?
Các tình hu ng xu t hi n trong bài thi TOEIC khá đa d ng, t nh ng tình hu ng th ng ngày ừ ữ ườ
nh đi mua s m, ăn u ng, g i th t , cho đ n nh ng tình hu ng công vi c nh h p đ ng, ư ư ừ ế ư
tuy n d ng, ngân hàng...ể ụ
Vì th , bài thi TOEIC cũng bao g m nhi u t v ng thông d ng và c nh ng t v ng đ c ế ừ ự ừ ự
tr ng s d ng trong các tình hu ng trên.ư ử ụ
Ch c ch n là chúng ta không th và cũng không nh t thi t ph i h c t t c các t v ng trong ế ừ ự
ti ng Anh đ làm bài thi TOEIC r i! Vi c quan tr ng nh t là h c có ch n l c, và chúng tôi xin ế ọ ọ
chia s 2 cách h c ch n l c nh sau: ọ ọ ư
Cách 1: H c t v ng TOEIC theo sách "600 Essential Words for the TOEIC" - "600 T ừ ự
V ng Thi t Y u Cho Kỳ Thi TOEIC" ế ế
Quy n sách này là ngu n t v ng uy tín và đ c tin dùng b i r t nhi u nh ng ng i đã đ t ừ ự ượ ườ
đi m cao trong kỳ thi TOEIC.
Cách 2: H c t v ng TOEIC thông qua vi c luy n đ ừ ự
Cách h c này khá là d hi u: b n c làm đ thi TOEIC, và trong quá trình làm bài n u g p t ễ ể ế ặ ừ
nào ch a bi t thì h c ngay t đó.ư ế
N uế làm theo cách này, t v ng b n h c là nh ng t th c s xu t hi n trong đ thi, vì ừ ự
thế kh năng cao là b n đã h c đ c t v ng ph bi n trong bài thi TOEIC đó! ượ ừ ự ế
B n có th áp d ng cách h c này cho b t kỳ đ thi nào mà b n làm! ể ụ
3. H c Cách Làm Bài + Luy n Ph n Nghe TOEIC ệ ầ
Ph n Nghe c a TOEIC bao g m 4 part nh (Part 1 đ n Part 4), m i m t ph n có d ng câu ế ỗ ộ
h i và cách làm bài khác nhau. Đ làm t t Ph n Nghe, ngoài vi c n m v ng ng pháp và h c ệ ắ
nhi u t v ng, b n cũng c n ph i bi t ph ng pháp làm bài n a. ừ ự ế ươ
đã chuẩn bị các bài viết về toàn bộ 4 Part của Phần Nghe, bao gồm hướng dẫn cách làm bài và các câu
hỏi mẫu để bạn ứng dụng ngay các phương pháp làm bài vừa học:
Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
4. H c Cách Làm Bài + Luy n Ph n Đ c TOEIC ầ ọ
Ph n Đ c c a TOEIC bao g m 3 part nh (Part 5, Part 6, Part 7), m i m t ph n có d ng câu ỗ ộ
h i và cách làm bài khác nhau. Cũng nh Ph n Nghe, đ làm t tư Ph n Đ c , ngoài vi c n m ệ ắ
v ng ng pháp và h c nhi u t v ng, b n cũng c n ph i bi t ph ng pháp làm bài. ừ ự ế ươ
đã chuẩn bị các bài viết về toàn bộ 3 Part của Phần Đọc, bao gồm các chiến lược làm bài và các câu hỏi
mẫu để bạn ứng dụng ngay các phương pháp làm bài vừa học:
Part 5 Part 6 Part 7
Đ n đây thì b n cũng đã khá là yên tâm v chuy n h c gìế ệ ọ đ chu n b cho kỳ thi đúng không ẩ ị
nào!
Kho ng th i gian luy n thi TOEIC tuy dài nh ng 2 gi ng n ng i trong phòng thi ư ờ ắ m i th c s ự ự
là kho ng th i gian quy t đ nh đ i v i các sĩ t TOEIC chúng ta! Vì v y, hãy cùng h c ế ị ố ớ
nh ng chi n thu t và k thu t làm bài thiế ỹ ậ đ áp d ng vào khi đi thi nhé!ể ụ
thông tin tài liệu
HỌC TỪ VỰNG TOEIC SAO CHO HIỆU QUẢ NHẤT Cách 2: Học từ vựng TOEIC thông qua việc luyện đề Cách học này khá là dễ hiểu: bạn cứ làm đề thi TOEIC, và trong quá trình làm bài nếu gặp từ nào chưa biết thì học ngay từ đó. Nếu làm theo cách này, từ vựng bạn học là những từ thực sự xuất hiện trong đề thi, vì thế khả năng cao là bạn đã học được từ vựng phổ biến trong bài thi TOEIC đó! Bạn có thể áp dụng cách học này cho bất kỳ đề thi nào mà bạn làm!
Mở rộng để xem thêm
×