DANH MỤC TÀI LIỆU
MỘT SỐ MẸO TRONG LÀM BÀI THI TOEIC
M T S M O TRONG LÀM BÀI THI TOEIC Ố Ẹ
M o TOEIC 1: Canh th i gian làm bài và làm bài theo th t h p lý đ ti t ki m th i gian ứ ự ế
Nh b n đã bi t t bài vi tư ế ế C u trúc đ thi TOEICấ ề , b n có 45 phút đ hoàn thành 100 câu ạ ể
ph n nghe và 75 phút cho 100 câu ph n đ c. Nghĩa là trong vòng 2 ti ng, b n ph i hoàn thành ầ ọ ế
200 câu, tính luôn c th i gian dùng đ đ c nh ng đo n văn dài ngo ng trong ph n 7. ể ọ V y
làm th nào đ không b thi u th i gian làm bài? B n c n canh th i gian làm bài c a mình.ế ế ạ ầ
Tuy b n sạ ẽ không đ c mang đ ng h vào phòng thiượ ồ ồ , nh ng m i phòng thi đ u có m t cái ư ỗ
đ ng h treo t ng đ giúp b n canh th i gian làm bài, nên vi c canh th i gian là hoàn toàn ồ ồ ườ ể
kh thi.
Ph n Nghe (Ph n 1, 2, 3, 4) b n s nghe t câu này đ n câu khác theo m t th t nh t đ nh ế ứ ự
trong vòng 45 phút, vì v y khi làm bài Ph n Nghe b n s không c n b n tâm v i vi c canh ạ ẽ
th i gian hay th t làm bài. ứ ự
Tuy nhiên, đ ti t ki m th i gian cũng nh làm bài chính xác h n ế ư ơ Ph n Nghe, b n s không ạ ẽ
c n ph i nghe các đo n Instructions (H ng d n cách làm) đ u m i ph n 1, 2, 3, 4, vì ướ ở ầ
khi luy n nghe TOEIC b n đã quá quen v i cách làm bài r i. Thay vào đó, b n nên tranh th ạ ủ
xem hình ( Ph n 1), hay đ c các câu h i và các đáp án ( Ph n 3, 4). ở ầ
Còn Ph n Đ c (Ph n 5, 6, 7) b n làm 100 câu trong vòng 75 phút. B n nên c g ng phân b ố ắ
th i gian nh sau:ờ ư
Ph n 5 và Ph n 6: ch dành t i đa 30 giây cho 1 câu h i, v chi b n m t t m 25 phút ấ ầ
cho c 2 ph n này.ả ầ
Ph n 7: dành kho ng 50 phút đ tr l i 48 câu h i, tính ra là 1 phút cho 1 câu. B n đ c ả ờ
câu h i tr c r i m i quay lên đ c bài đ c đ ti t ki m th i gian làm bài và đ vi c tìm ướ ể ế
câu tr l i trong bài đ c tr nên d dàng h n.ả ờ ơ
Ph n Đ c, b n không c n ph i làm bàiầ ả theo th t nào c , nghĩa là b n có th làm b t c ứ ự
câu nào mà b n thích!
Kinh nghi m thi TOEIC cho th y, Ph n 5 và Ph n 6 có m c đ khó th p h n so v i Ph n 7, ứ ộ ơ
Ph n 5 và 6 b n ch c n d a vào ki n th c ti ng Anh s n có ỉ ầ ế ế là có th làm nhanh đ c, ể ượ
còn Ph n 7, ngoài ki n th c ti ng Anh, b n còn ph i l y thông tin t bài đ c đ ch n câu ế ế ả ấ
h i đúng. Vì v y, dù b n đ c phép ạ ượ làm bài không theo th t nh ng b n v n nên làm tu n ứ ự ư
t qua các câu h i c a Ph n 5, đ n Ph n 6, r i đ n Ph n 7. ế ầ ế ầ
T ng câu h i đ u có gi i h n th i gian và ỏ ề ớ ạ đi u này giúp b n làm quen v i vi c "ch y đua"
v i th i gian khi làm bài thi th t s . ậ ự
M o TOEIC 2: Không day d a quá lâu m tư câu
Khi b n th y mình đã d ng l i ạ ở m t câu quá lâu so v i th i gian c n dành cho câu đó (nh ư ở
ph n trên đã nh c đ n), b n có th quy t đ nh làm m t trong hai ế ế ị hành đ ng sau:
1. Đ tr ng câu đó và quay l i sau,ể ố
2. Ho c, ch n 1 đáp án và chuy n sang câu ti p theoặ ọ ế
V i cách 1, b n s có th đi qua h t t t c các câu mình ch c ch n có th tr l i đ c đ ế ả ờ ượ
giành tr n đi m nh ng câu đó, thay vì m c k t nh ng câu mà mình có ch n thì cũng không ẹ ở
ch c là đúng hay sai. Tuy nhiên, cách này cũng có m t nh c đi m, đó là khi quay l i, b n có ượ ạ ạ
nguy c vô tìnhơ b sót m t s câu ch a ch n đáp án. ộ ố ư
V i cách 2, tuy không ch c là đáp án b n ch n là chính xác, nh ng b n s đ m b o r ng mình ư ẽ ả
không làm sót b t kì câu nào trong đ thi. H n n a, b n v n có th tăng kh năng ch n đáp án ơ ữ ạ ẫ
đúng b ng cách lo i đi nh ng đáp án quá sai.
M o TOEIC 3: Lo i tr nh ng đáp án quá saiạ ừ
Trong đ thi TOEIC, đôi lúc b n s th y m t s đáp án sai rành rành, không th nào ch n nó ộ ố
đ c. Đó là c h i đ chúng ta th ng tay lo i tr nh ng đáp án này đi và ch cân nh c nh ng ượ ơ ộ
đáp án còn l i thôi.
Ví d Ph n 1:ụ ở
N u b n nghe th y m t đáp án là "One man is asleep" (m t ng i đàn ông đang ng ) mà b n ế ạ ườ
nhìn trong hình không th y ai ng mà ai cũng đang c i t i thì rõ ràng là ph i ườ ươ lo i đáp án
này r i. Cho dù không ch c ch n v i 3 đáp án còn l i nh ng b n có th t tin lo i đáp án sai ư ể ự
này và ch c n quy t đ nhỉ ầ ế ch n 1 trong 3 câu còn l i.ọ ạ
Ví d Ph n 5:ụ ở
Most ____ have agreed on the new overtime policy.
(H u h t ____ đã đ ng thu n v chính sách làm thêm gi m i.) ế ờ ớ
Có 4 đáp án là:
A. direction (s h ng d n) (danh t )ự ướ
B. directors (giám đ c) (danh t )
C. direct (đ ng t )
D. directly (tr ng t )
Nhìn vào ch tr ng, b n đã có th suy ra ch có th đi n vào ch tr ng m t danh t vì ngay ỗ ố ỗ ố
tr c ch tr ng có m o t "the". Vì v y, b n có th lo i ngay "direct" (đ ng t ) và "directly" ướ ỗ ố
(tr ng t ), và b n ch ph i xem xét ỉ ả 1 trong 2 đáp án còn l i thôi. M t l a ch n 50:50 thì d ộ ự
ch n đúng h n h n ph i không nào! ơ ẳ