DANH MỤC TÀI LIỆU
LÀM GÌ KHI TỰ HỌC TOEIC MÀ CHÁN NẢN?
LÀM GÌ KHI T H C TOEIC MÀ CHÁN N N?Ự Ọ
1. Ph t l nh ng trò tiêu khi n ho c vi c có th làm xao nhãng và m t th i gian h c t pớ ờ
Khi m trang sách b t đ u luy n thi TOEIC, các b n ph i d p nh ng thú vui tao nhã nh ắ ầ ả ẹ ư
phim, truy n, nh c, nh, hay th m chí là Internet (nh t là Facebook) sang m t bên. ạ ả
Nh ng thú vui này tuy không chi m d ng nhi u th i gian đ xem m t t m nh, nghe m t bài ế ụ ề ờ
nh c hay xem m t video clip nh ng chúng d gây nghi n và làm chúng ta ph i xem, nghe, ư ễ ệ
th ng th c cái k ti p sau đó, và d n dà chi m t 1, 2 phút lên đ n t n 1, 2 gi . Cho nên, ưở ế ế ế ế
cách t t nh t đ không “sa đà” là qu ng chúng sang m t bên ngay t đ u. ừ ầ
L a ch n môi tr ng xung quanh đ ng i h c cũng r t quan tr ng. Ví d chúng ta không th ườ ồ ọ
nào t p trung h c khi xung quanh có ng i c i nói n ào. Hay n u chúng ta n m trên gi ng ườ ườ ế ườ
mà h c thì kh năng cái t t ng “đánh m t gi c cái đã, đ ng nào h c sau cũng đ c” s ư ưở ượ
nhanh chóng p đ n và chúng ta s s m b khu t ph c mà đóng sách v l i h ng th gi c ế ở ạ ưở
n ng.
Do v y, lo i b nh ng y u t có th làm xao nhãng và nghĩ sang chuy n khác là y u t then ạ ỏ ế ố ế ố
ch t m i khi b t tay vào bàn h c t p. ọ ậ
2. Đ t m c tiêu rõ ràng và chia nh m c tiêu thành nh ng nhi m v nh h n đ hoàn thành t ỏ ơ
t
Nguyên nhân bên ngoài th hai mà chúng ta hay g p đó chính là chúng ta h c mà không bi t ọ ế
h c đ làm gì, m c tiêu luy n thi TOEIC là đ đ t c t m c nào và nhi u b n m c dù có m c ể ặ
tiêu đ h ng t i nh ng v n không bi t ph i làm gì đ đ t đ c m c tiêu đó, k t qu ướ ớ ư ế ả ượ ế ả
chúng ta c ì ch loay hoay m t ch và trì hoãn vi c h c l i vô th i h n.ứ ạ
Tùy vào c t m c đi m s b n mu n đ t đ c trong kỳ thi TOEIC cũng nh kh năng v ạ ượ ư
Reading và Listening c a t ng b n mà chúng ta s có nh ng chi n l c riêng đ chinh ph c ủ ừ ế ượ
c t m c đó. Các b n có th tham kh o l i thang đi m trong bài thi TOEIC đ đ a ra m c tiêu ể ư
c th cho t ng ph n Reading và Listening trong kỳ thi.ụ ể
Sau khi có m c tiêu con cho 2 ph n này, chúng ta s chia nh m c tiêu cho t ng ph n c a đ ỏ ụ
thi đ khi c ng t ng l i chúng ta có th đ t đ c s đi m mong mu n. Đ i v i t ng ph n khi ể ạ ượ
đã có m c tiêu chúng ta s lên chi n l c đ chinh ph c m c tiêu đó. ế ượ
Sau khi đã có chi n l c, vi c c n làm k ti p là lên to-do list (danh sách vi c c n ph i làm) ế ượ ệ ầ ế ế ệ ầ
và tuân th theo đúng danh sách trên. Nh v y chúng ta c đi t i và đi t i mà không s cái ư ậ
c m giác loay hoay không bi t ph i h c gì mà làm ch m ti n trình h c t p c a mình. ế ế ọ ậ
3. T đ a ra deadline cho chính mình d a trên thói quen c a b n thânự ư
M i ng i trong chúng ta có th tr ng và gi gi c sinh h c khác nhau. M t s b n s làm ườ ố ạ
vi c hi u qu vào sáng s m và m t s b n khác s th y b n thân tràn đ y năng l ng h c ố ạ ượ
t p vào lúc đêm khuya.
Đ ng lo hay nghĩ ng i gì khi gi vàng đ luy n thi TOEIC ể ệ c a chúng ta khác v i nh ng b n ớ ữ
bè xung quanh, mi n sao b n ít ho c không ph i “ngáp dài” khi h c là kh năng trì hoãn vi c ạ ặ
h c c a b n cũng s d n nh l i. Hãy tranh th nh ng khung gi vàng này đ t p trung ôn ỏ ạ ể ậ
luy n, b n s th y hi u qu làm vi c b t ng h n so v i b n nghĩ đ y. ấ ệ ấ ờ ơ
T ng t m i cá nhân cũng có nh ng ph ng pháp h c hi u qu r t riêng. Chúng ta có th ươ ươ ả ấ
tham kh o ph ng pháp h c c a các b n khác nh ng ph i có chính ki n trong vi c l a ch n ươ ư ế ệ ự
ph ng pháp nào là hi u qu .ươ ệ ả
Có b n c m th y h c qua hình nh s d nh h n là ch nhìn m t ch , có b n l i th y h c ấ ọ ễ ớ ơ ấ ọ
v t tuy không ph i là ph ng pháp đ c m i ng i khuy n khích nh ng khi áp d ng l i vô ươ ượ ọ ườ ế ư
cùng hi u qu v i b n thân. Dù là gì đi n a, cũng hãy ch n ph ng pháp h c phù h p đ ả ớ ươ
chúng ta không b phân tâm b i nh ng th khác mà xao lãng trì tr vi c h c c a mình. ệ ệ
Xác đ nh đ c th i gian và ph ng pháp h c là đúng nh ng ch a đ . Đ có th lôi b n thân ượ ươ ư ư ủ
ra kh i vũng l y c a thói quen trì tr vi c ôn luy n, chúng ta c n ph i t đ a ra th i h n hoàn ự ư
thành các nhi m v đã đ ra tr c đó và thi hành theo đúng deadline.ệ ụ ướ
M t vi c không có deadline s d gây tình tr ng “đ mai tính” do chúng ta không c m nh n ẽ ễ
đ c s c p thi t c a nó. Nh ng n u “ép” b n thân vào m t th i gian bi u quá ch t đôi khi ượ ự ấ ế ư ế
cũng là t gây căng th ng cho b n thân. ẳ ả
T t nh t b n nên c l ng th i gian c n thi t đ hoàn thành nhi m v đ t deadline thêm ướ ượ ế
10 – 20% kho ng th i gian đó đ chúng ta th y r ng chúng ta tuy c n ph i hoàn thành vi c đó ấ ằ
g p nh ng cũng không c n ph i quá v i đ tránh stress vì h c t p.ấ ư ầ ả
Tính nghiêm túc là y u t quy t đ nh b i khi chúng ta t đ t deadline mà chúng ta không ế ế ự ặ
nghiêm túc thì chúng ta s t phá b nh ng quy t c c a chính mình đ làm nh ng vi c không ẽ ự
quan tr ng tr c, và k t qu là vi c h c l i b trì hoãn n a r i! ướ ế ọ ạ
4. H c v i ng i khácọ ớ ườ
Đôi khi vi c h c v i ng i khác l i t o nên m t đ ng l c không ng cho b n đ y! ớ ườ ộ ự
Khi có m t ng i khác đ ng hành cùng b n trong khi luy n thi TOEIC, b n s ý th c v th i ườ ề ờ
gian mình dành cho vi c h c và c g ng h c t t h n. Ch ng m y ch c, ơ b n cũng s th y k t ẽ ấ ế
qu b t ng đó!ả ấ
5. T đ ng viên b n thânự ộ
Có th chúng ta hay tìm ngu n c m h ng h c t p t m t ng i mà chúng ta ng ng m ho c ọ ậ ườ ưỡ
khi đ c nh ng ng i xung quanh đ ng viên. Tuy nhiên cách t t nh t v n là chúng ta t đ ngượ ườ ự ộ
viên b n thân mình.
S không có m t ngu n c m h ng nào t t h n khi nhìn l i nh ng gì chúng ta đã đ t đ c, ả ứ ơ ạ ữ ượ
nhìn l i s ti n b trong su t quá trình h c c a chúng ta đ l y đó làm ni m tin v ng b c ế ố ọ ủ ể ướ
b c ti p con đ ng ôn luy n c a mình. Vì n u chúng ta đã đ t đ c m t thành qu nào đó ướ ế ườ ế ạ ượ
trong vi c h c, có nghĩa là chúng ta đã đi đúng đ ng, v y thì còn trì hoãn làm chi mà không ệ ọ ườ
xông lên chinh ph c ki n th c đúng không nào!ụ ế
Và vi c h c h i t nh ng ng i đi tr c hay tìm nh ng ng i b n đ ng hành ôn luy n ch ỏ ừ ườ ướ ườ
th đ t hi u qu khi t b n thân c a m i chúng ta có quy t tâm tránh xa vi c trì hoãn mà thôi.ể ạ ự ả ế
M i thành viên đã ph i tr i qua quá trình h c t p c t l c và khi h p nhóm ch là lúc đ ki m ậ ự
tra l i ki n th c mình ôn luy n đã đúng hay ch a, đó m i là ph ng pháp h c nhóm đúng.ạ ế ư ươ
6. Quy t c 2 phút
Ch c h n nhi u b n đã nghe đâu đó v quy t c 2 phút này, v y thì còn ch n ch gì mà không ắ ẳ
th c hi n nào. R t đ n gi n, vi c gì chúng ta đánh giá có th hoàn thành trong vòng 2 phút thì ấ ơ
làm ngay không ch m tr .ậ ễ