DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐỐI PHÓ VỚI ÁP LỰC DO KỲ THI TOEIC GÂY RA
Đ I PHÓ V I ÁP L C DO KỲ THI TOEIC GÂY RA Ớ Ự
Khi luy n thi TOEIC c p t c , b n th s c m th y căng th ng h n bình th ng. M t chút ể ẽ ơ ườ
căng th ng có th là m t đi u t t vì nó s ề ố thúc đ y chúng ta làm vi c chăm ch ho c t p trung ặ ậ
vào luy n thi TOEIC t t h n.ố ơ
Tuy nhiên, kỳ thi này cũng th làm cho các m c căng th ng v t kh i t m tay, làm cho ượ ỏ ầ
chúng ta không th hi n đ c ph n thi t t nh t. Vì v y, đi u quan tr ng ph i gi i quy tể ệ ượ ế
căng th ng ho c ít nh t là đ t nó d i s ki m soát c a b n thân. ướ ự
M t s bi u hi n c a căng th ng:ộ ố
Khó ng ho c g p khó khăn khi th c d y vào bu i sáng ặ ặ ứ ậ
M t m i liên t cệ ỏ
Hay quên
Đau nh c không gi i thích đ c ả ượ
Thèm ăn mà không d ng đ cừ ượ
Không quan tâm đ n các ho t đ ngế ạ ộ
Tăng lo l ng và d cáu k nh ễ ỉ
Tăng nh p tim
Đau n a đ u, nh c đ uử ầ ứ ầ
M t mắ ờ
Chóng m t
N u b n c m th y b n thân đang tr i qua ba trong các tri u ch ng trên trong vòng m t vàiế ạ ả
tu n liên t c thì b n c n ph i làm đi u gì đó đ đ i phó v i áp l c do ể ố kỳ thi TOEIC gây ra.
C n làm gì đ có th gi m căng th ng do kỳ thi TOEIC gây ra. ể ả
1. Đ m i th gi i t a ra ngoài. ả ỏ B n c n ph i bi t khi nào c th đang căng th ng. ế ơ ể
M t cu c nói chuy n v i ng i th c s hi u áp l c b n đang tr i qua s giúp ườ ự ể
thay đ i m i th . Ho c đôi khi ch c n b n lên sân th nghét lên th t to đ m i áp ỉ ầ ượ
l c trong c th đ c t ng ra ngoài nhanh g n l . ơ ể ượ
2. Đ ng quá c g ng tr nên hoàn h o trong kỳ thi. ố ắ Đi m t i đa trong kỳ thi là con sể ố
ai cũng mong mu n, tuy nhiên đ ng t o quá nhi u áp l c cho b n thân v s đi m đó, ề ố
vì nó s có tác d ng ng c l i, làm cho b n thân s dàng căng th ng h n thôi. ượ ạ ơ
3. Không nên so sánh kh năng c a mình v i b n bè. ớ ạ Đ c bi t trong tr ng h p ặ ệ ư
b n đi thi TOEIC chung thì chúng ta cũng đ ng nên so sánh kh năng c a nhau r i l i ồ ạ
th y mình thua ng i khác đi m này đi m n . Đi u đó s làm chúng ta xu ng tinh ườ ở ể
th n nhanh h n thôi. Vi c t t nh t đó t ch n ra cách h c phù h p v i b n thân ơ ệ ố
và ôn luy n cho t t đ đ i đ u v i kỳ thi v i tâm tr ng t t nh t. ể ố
4. Hãy gi cho b n thân m t cách s ng lành m nh. Căng th ng tăng lên khi ng i taẳ ườ
c m th y m t m i, ch y tr n c m th y b choáng ng p. S h i ph c hoàn toàn phả ấ ả ấ
thu c vào s c kho th ch t tinh th n c a ng i đó. M t s cách sau th giúp ườ ộ ố
chúng ta cân b ng l i cu c s ng: ộ ố