DANH MỤC TÀI LIỆU
Cách học 600 từ vựng TOEIC hiệu quả
Cách h c 600 t v ng TOEIC hi u qu ừ ự
Ki n th c b n s h c đ cế ứ ạ ọ ượ
M i t v ng bao g m nhi u ki n th c nh sau: ề ế ứ ư
Nghĩa ti ng Vi tế ệ
Phát âm và phiên âm IPA
T lo i (danh t , đ ng t , tính t , tr ng t ) ừ ộ
Hình minh h a
C u trúc dùng tấ ừ
oG m cách dùng t trong câuồ ừ
oT đó th ng đi kèm v i nh ng gi i t nào ườ ớ ừ
oVí d minh h a, và audio đ c c ví d đó ọ ả
Gia đình t
oG m nh ng t có nghĩa gi ng nh ng khác t lo i ư ừ ạ
oVí d minh h a, và audio đ c c ví d đó ọ ả
Cách h c hi u quọ ệ
Đ nh t đ c lâu nh t, b n nên h c t v ng theo trình t sau: ừ ượ ừ ự
H c nghĩa ti ng Vi t ế ệ
Vi c đ u tiên b n c n làm khi h c m t t v ng là ừ ự h c nghĩa ti ng Vi t c a nó. ế ệ ủ
Nghĩa ti ng Vi t màế b n h c đ c ượ không ch đ n thu n là t có ý nghĩa t ng đ ng, mà ỉ ơ ươ ươ
b n còn h c đ c s c thái nghĩa đ c tr ng c a t đó. ượ ư ủ ừ
Ví d : efficiency thông th ng s đ c d ch là "tính hi u qu ", nh ng "tính hi u qu " thì h i ườ ượ ệ ả ư ệ ả ơ
chung chung quá và có th gây nh m l n v i t ớ ừ effectiveness nên b n s th y t này đ c ẽ ấ ừ ượ
gi i thích c th h n là "làm vi c t t mà không lãng phí th i gian hay ti n b c". ể ơ
Nghe phát âm
Ti p theo, b n s nghe xem t này đ c ng i b n x phát âm nh th nào.ế ư ườ ả ư ế
Phát âm là m t y u tộ ế ố c c kỳ quan tr ng mà b n không th nào không h c vì nó s giúp ích ọ ẽ
cho b n r t nhi u trong khi làm bài các ph n Listening c a đ thi TOEIC (t Ph n 1 đ n ừ ầ ế
Ph n 4).
Ch c h n khi làm bài Listening b n đã t ng g p ph i tình hu ng là khi nghe audio thì không ắ ẳ
hi u gì, nh ng khi đ c l i đo n văn bài gi i ư thì th y nh ng t v ng mình không nghe đ c ừ ự ượ
hóa ra ch là nh ng t đ n gi n mình đã bi t nghĩa, nh ng vì không bi t phát âm đúng nên ữ ừ ơ ả ế ư ế
không nh n ra. Th t là đáng ti c!ậ ậ ế
B n hoàn toàn có th tránh nh ng tình hu ng đáng ti c đó b ng cách h c phát âm chu n c a ế ẩ ủ
t ng t . Hãyừ ừ nghe đi nghe l i và phát âm theo đ làm quen v i phát âm c a t d n d n b n ủ ừ
s d dàng nghe ra t đó trong các ph n Listening.ẽ ễ
Ghi nh t lo iớ ừ
B n cũng nên ghi nh t lo i c a t v ng mình đang h c, c th b n c n bi t ừ ạ ụ ể ế t này là
danh t , đ ng t , tính t hay tr ng t . Trên h th ng c a Gia S Toeic, các t lo i đ c ký ừ ộ ư ượ
hi u là:
N = Noun = Danh t
V = Verb = Đ ng tộ ừ
PV = Phrasal Verb = C m đ ng tụộừ
Adj = Adjective = Tính t
Adv = Adverb = Tr ng tạ ừ
Có th b n s h i: Vì sao l i ph i bi t t lo i? ế ừ
Câu tr l i đ n gi n là:ả ờ ơ Đ vi t câu đúng ng pháp và quan tr ng nh t là làmể ế Ph n
5 Ph n 6 c a đ thi TOEIC m t cách chính xác.ủ ề
Các câu h i v t lo i chi m kho ng 30-40% t ng s câu h i c a Ph n 5 và Ph n 6 nên vi c ề ừ ế
h c k v t lo i s giúp b n làm đúng nh ng câu này m t cách d dàng. ề ừ
Ví d chúng ta g p m t câu h i Ph n 5 nh sau: ặ ộ ư
Every _____ will receive a written response.
A. apply
B. applicant
C. applied
D. applicable
Chúng ta suy lu n r ng, sau every thì c n có m t danh t , vì v y c n đi n vào ch tr ng m t ỗ ố
danh t . Mà trong 4 l a ch n trên, ch có l a ch n B, ự ọ ự ọ applicant, là danh t , nên chúng ta có
th ch n ngay đáp án này.ể ọ
B n th y đó, n u bi t v t lo i thì câu h i này b n ch c n ch a đ n 10 giây là đã ch n ế ế ạ ỉ ầ ư ế
đ c đáp án đúng, cho nên hãy c g ng chăm chượ ố ắ h c t lo i nhé!ọ ừ
Xem hình minh h a
Ch ng trình h c t v ng c a Gia S Toeic cung c p thêm m t hình nh minh h a cho m i ươ ừ ự ư
t .
Hình minh h a s giúp b n t o nên s liên t ng trong đ u đ d nh t h n, đ ng th i vi c ưở ớ ừ ơ
h c s tr nên b t căng th ng nh vào nh ng hình nh sinh đ ng này. ẽ ở
H c c u trúc dùng tọ ấ
M t thông tin c c kỳ quan tr ng mà sách 600 Essential Words for the TOEIC ch a nh n ư ấ
m nh đó là m i t v ng đ u có m t s cách dùng đ c tr ng trong câu khác nhau mà b n ph i ừ ự ư
bi t.ế
Thông th ng, m t t ch đi kèm v i m t ho c m t s gi i t nh t đ nh. N u dùng sai gi i ườ ộ ừ ớ ừ ế
t , câu s tr nên vô nghĩa ho c ý nghĩa có th ẽ ở thay đ i 180 đ .ổ ộ
Ví d :
Tính t proud (t hào) luôn luôn đi v i gi i t ớ ừ of đ t o thành c u trúcể ạ proud of
somebody, có nghĩa là t hào v ai đó.ự ề
Đ ng tộ ừ talk (nói chuy n) luôn luôn đi v i m t trong hai gi i t ớ ừ to ho c with đ t o ể ạ
thành c u trúc talk to somebody ho c talk with somebody, có nghĩa là nói chuy n v i ệ ớ
ai đó.
N u b n bi t đ c t nào đi đôi v i gi i t nào, b n s có l i th r t l n khi làm bài Ph n 5 ế ế ượ ớ ớ ợ ế
và Ph n 6 đ y.ầ ấ
Ví d :
He ____ at her without saying anything.
A. saw
B. watched
C. viewed
D. looked
Sau ch tr ng có gi i t ớ ừ at, mà trong t t c 4 l a ch n, ch ấ ả looked là đi đôi v i gi i ớ ớ
t at nên chúng ta có th ch n looked trong vòng 1 n t nh c!ố ạ
H c gia đình tọ ừ
Khi h c m t t b n hãy tranh th h c luôn nh ng t khác trong gia đình t .ừ ạ ủ ọ
V y gia đình t là gì? Gia đình t là m t nhóm nh ng t v ng thu c nh ng t lo i khác ữ ừ ữ ừ
nhau, có cùng m t g c và ch khác nhau "đuôi" c a chúng (hay còn đ c g i mộ ố ượ mi u h n ề ơ
là "h u t ").ậ ố
Ví d :
success (danh t ) = thành công
succeed (đ ng t ) = thành côngộ ừ
successful (tính t ) = thành công
successfully (tr ng t ) = m t cách thành côngạ ừ
Các t này không quá khác bi t v cách vi t, nên b n hoàn toàn ệ ề ế có th ghi nh chúng m t ể ớ
cách d dàng. Sao ph i h c riêng l m t t khi mà b n có th h c thêm 2-3 t liên quan mà ể ọ
không t n quá nhi u công s c đúng không nào! ề ứ
Đ t câu ví dặ ụ
Khi đã h c xong 6 b c trên r i thì đã đ n lúc b n th c hành! Hãy ướ ở ế đ t câu ví d ặ ụ
comment ph n bình lu n bên d i m i t đ th c s hi u rõ v t h n b n nhé!ở ầ ướ ơ ạ
Làm bài ki m tra
Đ giúp b n ghi nh t m t cách t t nh t, trong quá trình h c t , b n s có 3 bài ki m tra ớ ừ
nh sau:ư
Bài s 1 di n ra khi b n đã h c đ c m t n a ượ s t trong 1 ch đ .ố ừ
Bài s 2 di n ra khi b n đã h c xong toàn b t trong ch đ đó. ộ ừ
Bài s 3 di n ra khi b n đã h c xong toàn b t trong 4 ch đ b t kỳ. ộ ừ
N i dung bài ki m tra s xoay quanh nh ng t b n đã h c và g m 2 lo i bài t p sau: ừ ạ
Bài t p cho nghĩa - đoán t ti ng Anh: giúp b n ki m tra vi c nh nghĩa c a t . ừ ế
Bài t p luy n nghe: trong đó b n s đ c nghe m t câu b t kỳ và nhi m v c a b n là ượ ụ ủ
ch n ra t đ c đ c trong câu. ừ ượ
Đ v t qua đ c bài ki m tra, b n c n làm đúng t 6 / 12. N u ch ng may r t, b n s đ cể ượ ượ ế ẽ ượ
yêu c u h c l i và làm l i bài ki m tra cho đ n khi đ u m i đ c h c ti p nh ng t khác. ọ ạ ế ượ ế
Nh v y là t nay b n có th hoàn toàn yên tâm v vi c h c 600 t v ng TOEIC r i đúng ư ậ ừ ự
không nào!
thông tin tài liệu
Cách học 600 từ vựng TOEIC hiệu quả Mỗi từ vựng bao gồm nhiều kiến thức như sau: • Nghĩa tiếng Việt • Phát âm và phiên âm IPA • Từ loại (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ) • Hình minh họa • Cấu trúc dùng từ o Gồm cách dùng từ trong câu o Từ đó thường đi kèm với những giới từ nào o Ví dụ minh họa, và audio đọc cả ví dụ đó • Gia đình từ o Gồm những từ có nghĩa giống nhưng khác từ loại o Ví dụ minh họa, và audio đọc cả ví dụ đó
Mở rộng để xem thêm