DANH MỤC TÀI LIỆU
NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRƯỚC NGÀY THI TOEIC
NH NG VI C C N LÀM TR C NGÀY THI TOEIC Ệ Ầ ƯỚ
Luy n thi TOEIC là m t quá trình h c t p rèn luy n khá gian kh , cho nên chúng ta th ng ọ ậ ườ
mong mu n s đ t đ c k t qu cao trong kỳ thi đ x ng đáng v i th i gian và s n l c đã ượ ế ỗ ự
b ra.
Tuy nhiên đ i v i m t s b n, cũng chính vì áp l c tâm lý v đi m s đã làm cho tâm tr ng ố ạ
tr c khi đi thi c a các b n h n lo n h n, và đi u này ít nhi u làm nh h ng đ n k t qu ướ ạ ỗ ạ ơ ưở ế ế
kỳ thi c a các b n.ủ ạ
Hãy cùng Gia s TOEIC tìm qua m t s vi c nên làm tr c khi “lên dĩa” đ các b n có th ư ộ ố ướ
m t tinh th n v ng ch c khi đi thi TOEIC nhé. ầ ữ
1. Đ ng c nh i nhét ki n th c ố ồ ế
Các b n nên bi t r ng ế ằ đ thi TOEIC là đ thi chung dành cho ng i h c m i trình đ khác ườ ọ ở ọ
nhau, cho nên không th nào ch trong m t ngày cu i v t v mà chúng ta có th c i thi n ể ả
đ c trình đ c a mình.ượ ộ ủ
Hay m t s b n ráng c g ng h c th t nhanh nh ng m o hay nh ng đ thi đ c cho là sát ố ạ ố ắ ượ
v i đ thi s p ra thì đây cũng có th gây ra thêm căng th ng và m t m i cho b n thân vì đ u ớ ề
óc c a b n s b ám nh r ng “n u không h c xong ph n này thì vào s không bi t làm bài ẽ ị ế ế
m t!”.
Nh ng ngày tr c ngày thi TOEIC không ph i là th i đi m t t đ b n ráng "luy n thi TOEIC ướ ể ạ
c p t c" đâu. Đi u này ch làm cho b n thêm hoang mang thôi.ấ ố
Vì v y, đ ng t hù d a b n thân b ng cách nh i nhét vào ngày cu i nh v y b n nhé, hãy t ư ậ
lên k ho ch luy n thi TOEIC cho mình th t khoa h c đ m i vi c h c t p có th khép l i ế ọ ậ
vào ít nh t 2 ngày tr c khi chúng ta b c vào phòng thi.ấ ướ ướ
2. Không h c gì cọ ả
Đ ng c g ng h c b t kì m t đi u vào ngày cu i này vì vi c đó ch làm cho đ u c a chúng ta ố ắ
thêm n ng mà hi u qu l i không có là bao. Vi c h c này bao g m m i hình th c nh xem ả ạ ư
phim, đ c sách có nh ng t khó hi u. ữ ừ
T t nh t đêm tr c khi thi chúng ta nên xem clip hài h c ho c nghe nh ng bài nh c yêu ố ấ ướ ướ
thích và b t t c m i th liên quan đ n h c t p sang m t bên.ỏ ấ ế
3. “Né” các ngôn ng khác
N u ngoài ti ng Anh ra b n còn h c ho c nói m t ngôn ng khác không ph i ti ng m đ thì ế ế ế ẹ ẻ
t t nh t b n nên t m th i “quên” nó đi và không nói hay h c nó vào th i đi m tr c khi đi thi ấ ạ ướ
TOEIC. Vi c này s giúp não chuy n sang ch đ “ti ng Anh” nhanh h n trong ngày thi chính ế ộ ế ơ
th c.
4. Hãy ch c là b n có m t gi c ng ngon, ch không ph i là gi c ng lâu nhé ộ ấ
Đ có m t tinh th n minh m n và sáng su t làm bài, m t gi c ng ngon nh ng đ ng ng “mê ộ ấ ư
man” s r t giúp ích đ y nhé. Cho dù b n có thi bu i chi u thì cũng ch nên ng đ 7-8 ti ng ẽ ấ ế
và d y s m vào bu i sáng. Đ ng đ công s c luy n thi TOEIC tr c đó đ sông đ bi n ch ướ ổ ể
vì thói quen th c khuya và d y mu n nhé. ậ ộ
5. Ăn u ng lành m nh, nh ng cũng đ ng quá “lành m nh” ạ ư
Nghe có v kì c c nh ng đúng là v y nhé. Cho dù chúng ta ng i yên trong su t gi thi thì c ư ố ờ ơ
th v n đ t r t nhi u năng l ng vì não chúng ta ho t đ ng r t nhi u. Cho nên tr c kì thì ể ẫ ượ ướ
chúng ta c n ph i “n p” các lo i th c ph m có nhi u năng l ng nh bánh mì, chu i… Tuy ạ ự ượ ư
nhiên chúng ta ch nên ăn v a ph i vì n u ăn quá nhi u s có th làm chúng ta bu n ng trong ế ề ẽ
ph n đ u c a gi thi đ y. ầ ủ
Vitamin cũng r t c n đ c th ch ng l i s căng th ng c a kỳ thi. Và b n nên nh r ng ch t ơ ớ ằ
đ ng tuy cung c p nhi u năng l ng đ u gi thi nh ng s làm c th m t h n vào giai ườ ượ ở ầ ư ơ ơ
đo n sau c a bu i thi. Còn n u b n nào đang có ch đ dinh d ng đ gi m cân thì hãy phá ế ế ộ ưỡ
l m t hôm vì năng l ng c n cho kỳ thi là quan tr ng h n h t vào lúc này đ y nhé.ệ ộ ượ ơ ế
6. T p th d c ể ụ
Vi c t p th d c s r t có hi u qu đ c bi t khi b n là ng i không th d dàng ng i liên ể ụ ả ặ ườ ể ễ
t c 3h đ ng h li n. V n vai, th l ng c th , làm m t s đ ng tác th d c nh s giúp cho ề ươ ỏ ơ ụ ẹ
não c a b n ho t đ ng t t h n, tránh m t m i, gi m căng th ng, t o c m giác th giãn cho ố ơ ư
não tr c khi ph i ho t đ ng h t công su t cho kỳ thi.ướ ạ ộ ế
Nh ng nên nh đây ch là bài th d c “nh ” thôi nhé, n u b n là ng i th ng xuyên v n ư ể ụ ế ườ ườ
đ ng hay t p th d c thì tr c gi thi ch nên kh i đ ng c th v i c ng đ 50% c a bài ể ụ ướ ơ ể ớ ườ
t p th ng ngày c a b n mà thôi. ườ ủ ạ
7. C n th n v i nh ng ch t l ng cho vào c th ấ ỏ ơ
M t s ng i th y r ng m t ly bia ho c r u nh s giúp h c m th y tho i mái h n vào ườ ượ ẹ ẽ ơ
đêm tr c khi thi và giúp h d ng h n, nh ng th c t là gi c ng đó l i không sâu và có ướ ọ ễ ủ ơ ư ế
th làm c th m t h n khi th c gi c vào sáng hôm sau. Th m chí n u u ng nhi u h n 1 ly ơ ơ ế ố ề ơ
s làm gi m trí nh vào ngày thi n a đ y. ữ ấ
Cà phê và trà cũng gi ng v i đ ng, chúng giúp chúng ta có năng l ng vào đ u gi thi nh ng ớ ườ ượ ư
càng v sau thì c th càng m t nhoài đi. Và đ ng d i d t u ng quá nhi u n c tr c gi thi ơ ể ạ ộ ố ướ ướ
nhé, b n không có đ th i gian đ đi v sinh trong lúc làm bài thi đâu. ủ ờ
8. Đ n s m và có k ho ch d phòngế ớ ế
Không tìm đ cượ đ a đi m thi TOEICị ể khi gi thi đã đ n sát bên cũng làm chúng ta b i r i và ế ố ố
căng th ng. Hay kho ng th i gian đ ng ngoài phòng thi đ ch đ n gi thi cũng đôi lúc làm ờ ế
chúng ta m i m t h n. ệ ơ
Cách đ gi i quy t đ c v n đ này chính là hãy dùng ngày tr c ngày thi đi kh o sát đ a ể ả ế ượ ướ
đi m thi. Hãy tìm đ ng nhanh nh t đ đ n n i thi cũng nh nghiên c u xem n u b t c ườ ế ơ ư ế ị
đ ng thì chúng ta s x lý th nào.ườ ẽ ử ế
Ngoài ra đ th thái h n chúng ta có th tìm xem g n đó có quán café nào đ chúng ta có th ể ư ơ
đ n tr c gi thi đ th giãn m t xíu tr c khi vào làm bài thi.ế ướ ể ư ướ
9. Tránh xa nh ng căng th ng khác c a cu c s ng ộ ố
Ch c n m t giây l đ nh vì m t n i b n tâm nào đó trong cu c s ng thì b n có th đánh m t ỉ ầ ơ
đi thông tin quan tr ng trong ph n thi nghe. Cho nên ph i dành ngày tr c kỳ thi đ d n d p ướ ể ọ
đ u óc, làm gi m t i thi u nh ng b n t m khác trong cu c s ng đ có th t p trung t i đa ể ậ
vào gi i quy t bài thi b n nhé.ả ế
10. Li t kê danh sách nh ng vi c c n làm ệ ầ
Đ ng đ b n thân b căng th ng h n khi phát hi n ra r ng b n đã quên làm m t vi c quan ừ ể ẳ ơ ằ ạ
tr ng nào đó trong ngày thi. T t nh t hãy vi t ra m t danh sách các vi c c n làm và c th ế ứ ế
làm t ng vi c m t mà không s b áp l c tr c khi thi. ợ ị ướ
M t s v t d ng c n thi t c n mang theo nh ố ậ ế ư ch ng minh th hay h chi u và gi y báo danh ư ộ ế
khi thi c n ph i n m trên danh sách này. Th m chí nh ng vi c c n làm tr c khi ra kh i nhà ả ằ ướ
nh khóa ga, t t đèn và t t đi n tho i cũng nên đ c li t kê đ chúng ta không b lúng túng ư ượ ệ
n u nh nh ra r ng mình đã quên làm m t chuy n nào đó.ế ư ớ
11. T p cho c th quen v i đ ng h sinh h c c a ngày thi ơ ể ớ ồ
T t nh t tr c kỳ thi chúng ta nên t p cho c th không bu n ng hay đói trong kho ng th i ướ ơ ể
gian s di n ra bu i thi.
Ví d , n u th i gian thi c a chúng ta b t đ u t 8h sáng thì m i vi c nh v sinh cá nhân, ăn ế ư ệ
sáng ph i đ c t p thành thói quen vào lúc 7h nh ng ngày tr c khi thi đ tránh đ ng h ượ ậ ướ
sinh h c c a b n thân gây c n tr cho kỳ thi c a mình.ọ ủ
thông tin tài liệu
NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRƯỚC NGÀY THI TOEIC 1. Đừng cố nhồi nhét kiến thức Các bạn nên biết rằng đề thi TOEIC là đề thi chung dành cho người học ở mọi trình độ khác nhau, cho nên không thể nào chỉ trong một ngày cuối vất vả mà chúng ta có thể cải thiện được trình độ của mình. Hay một số bạn ráng cố gắng học thật nhanh những mẹo hay những đề thi được cho là sát với đề thi sắp ra thì đây cũng có thể gây ra thêm căng thẳng và mệt mỏi cho bản thân vì đầu óc của bạn sẽ bị ám ảnh rằng “nếu không học xong phần này thì vào sẽ không biết làm bài mất!”. Những ngày trước ngày thi TOEIC không phải là thời điểm tốt để bạn ráng "luyện thi TOEIC cấp tốc" đâu. Điều này chỉ làm cho bạn thêm hoang mang thôi.
Mở rộng để xem thêm