DANH MỤC TÀI LIỆU
Giải bài tập Hóa học 9: Cacbon
Gi i bài t p Hóa h c 9: Cacbonả ậ
Bài 1 (trang 84 SGK Hóa 9): D ng thù hình c a nguyên t là gì? Cho hai ví d . ủ ố
L i gi i:ờ ả
D ng thù hình c a nguyên t nh ng đ n ch t khác nhau do cùng m t nguyên t ơ ấ
hóa h c t o nên.ọ ạ
– M t nguyên t hóa h c có th t o ra hai hay nhi u đ n ch t. Ví d : ể ạ ơ
Cacbon có ba d ng thù hình: Kim c ng, than chì, cacbon vô đ nh hình.ạ ươ
Photpho có ba d ng thù hình: Photpho tr ng, photpho đ và photpho đen. ắ ỏ
Bài 2 (trang 84 SGK Hóa 9): Vi t ph ng trình hóa h c c a cacbon v i các oxit sau:ế ươ ọ ủ
a) CuO.
b) PbO.
c) CO2.
d) FeO.
Hãy cho bi t lo i ph n ng: Vai trò c a C trong các ph n ng, ng d ng c a các ph nế ả ứ ả ứ
ng đó trong s n xu t. ả ấ
L i gi i:ờ ả
Ph ng trình hóa h c c a ph n ng:ươ ả ứ
a) 2CuO + C to→ 2Cu + CO2
b) 2PbO + C to→ 2Pb + CO2
c) CO2 + C to → 2CO
d) 2FeO + C to→ 2Fe + CO2
Trong các ph n ng trên cacbon là ch t kh .ả ứ
ng d ng c a cacbon: ụ ủ
Tùy thu c vào tính ch t m i d ng thù hình, ng i ta s d ng cacbon trong đ i s ng, ườ ử ụ
s n xu t, kĩ thu t.ả ấ
d : Than chì đ c dùng làm đi n c c, ch t bôi tr n, ru t bút chì. Kim c ng ượ ệ ự ơ ươ
dùng làm đ trang s c, mũi khoan, sao c t hình. ồ ứ
Than đá, than g đ c dùng làm nhiên li u trong công nghi p, ch t kh đ đi u chỗ ượ ử ể ế
m t s kim lo i kém ho t đ ng.ộ ố
Bài 3 (trang 84 SGK Hóa 9): Hãy xác đ nh công th c hóa h c thích h p c a A, B, C, ợ ủ
D trong thí nghi m hình v bên.ệ ở
Nêu hi n t ng thí nghi m và vi t ph ng trình hóa h c.ệ ượ ế ươ
L i gi i:ờ ả
Công th c hóa h c thích h p c a các ch t: ợ ủ
A: CuO;
B: C (cacbon);
C: CO2;
D: Dung d ch Ca(OH)2.
Khí CO2 sinh ra làm v n đ c n c vôi trong và t o k t t a CaCO ướ ế ủ 3.
Ph ng trình hóa h c c a các ph n ng:ươ ả ứ
2CuO + C to → 2Cu + CO2
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O.
Bài 4 (trang 84 SGK Hóa 9): T i sao s d ng than đ đun n u, nung g ch ngói, nung ử ụ
vôi gây ô nhi m môi tr ng. Hãy nêu bi n pháp ch ng ô nhi m môi tr ng gi iễ ườ ễ ườ
thích.
L i gi i:ờ ả
Khi đ t cháy than làm cho l ng oxi gi m đ ng th i s n ph m sinh ra là khí CO ượ ờ ả 2, CO,
SO2 gây đ c cho con ng i, gây m a axit, hi u ng nhà kính, nên có nh h ng r t ườ ư ệ ứ ưở
l n đ n s c kh e con ng i. Do đó, nên xây nh ng khu xa dân c , thoáng mát, ế ứ ườ ư
đ ng th i tăng c ng tr ng cây xanh đ giúp h p th khí CO ườ ấ ụ 2 và gi i phóng khí oxi.
Bài 5 (trang 84 SGK Hóa 9): Trong công nghi p, ng i ta s d ng cacbon đ làm ườ ử ụ
nhiên li u. Tính nhi t l ng t a ra khi đ t cháy 5kg than đá ch a 80% cacbon, bi t ệ ượ ế
r ng 1 mol cacbon cháy thì t a ra 394kJ.ằ ỏ
L i gi i:ờ ả
mC = 5 x 80 / 100 = 4kg, 1mol C có 12g.
12g C khi đ t cháy t a ra 394kJ.ố ỏ
V y 4000g C khi đ t cháy t a ra x kJ. ố ỏ
x = 400 x 394 / 12 ≈ 131333kJ.
thông tin tài liệu
Bài 1 (trang 84 SGK Hóa 9): Dạng thù hình của nguyên tố là gì? Cho hai ví dụ. Lời giải: – Dạng thù hình của nguyên tố là những đơn chất khác nhau do cùng một nguyên tố hóa học tạo nên. – Một nguyên tố hóa học có thể tạo ra hai hay nhiều đơn chất. Ví dụ: Cacbon có ba dạng thù hình: Kim cương, than chì, cacbon vô định hình. Photpho có ba dạng thù hình: Photpho trắng, photpho đỏ và photpho đen.
Mở rộng để xem thêm
×