DANH MỤC TÀI LIỆU
CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG PHÂN TÍCH TỚI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHO CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM HÀ NỘI
Chuyên đ t t nghi p 
Tr ng Đ i h c Th ng M i   
L I C M N Ả Ơ
Tác gi xin g i l i c m n đ n các th y, giáo t i tr ng Đ i h c ả ơ ế ườ ạ ọ
Th ng M i đã t n tình gi ng d y, h ng d n, giúp tác gi đ c nh ngươ ạ ướ ượ
ki n th c c n thi t đ hoàn thành chuyên đ ph c v cho công vi c sauế ế ể
này.
Tác gi xin chân thành c m n các th y giáo trong b môn Qu n tr ả ơ
chi n l c, đ c bi t PGS.TS Nguy n Hoàng Long đã t n tình h ng d n,ế ượ ướ
ch b o, góp ý đ tác gi có th hoàn thành t t nh t chuyên đ c a mình. ề ủ
Tác gi xin c m n các nhà qu n tr c p cao cũng nh nhân viên các ơ ị ấ ư
phòng ban c a công ty TNHH Nhà N c m t thành viên th c ph m Hà N i đã ướ ộ
t o đi u ki n thu n l i, giúp tác gi nh ng thông tin c n thi t cho chuyên ậ ợ ế
đ t t nghi p.ề ố
Tác gi xin c m n s quan tâm, giúp đ c a các b n sinh viên khoa Ti ng ơ ỡ ủ ế
anh th ng m i, đ c bi t b n Tr nh Th Minh K43N2 trong quá trình th cươ ạ ặ
hi n chuyên đ .ệ ề
Đ tài nghiên c u là m t đ tài m i, ngu n thông tin v ho t đ ng phân ộ ề
tích tri n khai TOWS c a doanh nghi p không nhi u. H n n a, do h n chơ ữ ế
v th i gian, kinh nghi m, chuyên đ không th tránh đ c nh ng thi u sót.ề ờ ượ ế
Tác gi r t mong có đ c s nh n xét, góp ý c a quý th y cô và các b n.ả ấ ượ
Hà N i, ngày 29 tháng 04 năm 2011
Sinh viên th c hi nự ệ
Hoàng Qu c Hoàn
gvhd: PGS.TS Nguy n Hoàng Long
sv: Hoàng Qu c Hoàn – K43A2
1
Chuyên đ t t nghi p 
Tr ng Đ i h c Th ng M i   
M C L CỤ Ụ
CH NG 1: T NG QUAN NGHIÊN C U Đ TÀI………………….5ƯƠ Ứ Ề
1.1. Tính c p thi t nghiên c u đ tài. ế ứ ề ..........................................................5
1.2. Xác l p và tuyên b v n đ trong đ tài. ố ấ .............................................6
1.3. Các m c tiêu nghiên c u. ......................................................................6
1.4. Ph m vi nghiên c u. ..............................................................................6
1.5. M t s khái ni m c b n và phân đ nh n i dung nghiên c u c a ơ v n
đ nghiên c u. .............................................................................................7
1.5.1. M t s khái ni m c b n ơ ...................................................................7
1.5.1.1 Khái ni m và ch c năng c a th tr ng ị ườ ........................................7
1.5.1.2 Khái ni m chi n l c ế ượ ...................................................................8
1.5.1.3 Khái ni m chi n l c phát tri n th tr ng ế ượ ị ườ .................................8
1.5.2 C s lý thuy tơ ế ....................................................................................9
1.5.3. Phân đ nh n i dung ị ộ ............................................................................10
1.5.3.1. Phân tích môi tr ng bên ngoài c a doanh nghi pườ ......................11
1.5.3.2. Phân tích môi tr ng bên trong doanh nghi pườ ..............................12
1.5.3.3 Đ nh v các nhân t trong mô th c TOWSị ị ....................................14
1.5.3.4 Xác đ nh mô th c TOWS và k t h p chi n l c ế ợ ế ượ .........................15
CH NG 2 : PH NG PHÁP NGHIÊN C U CÁC K T QUƯƠ ƯƠ Ế Ả
TRI N TH TR NG C A CÔNG TY TNHH NHÀ N C M T Ị ƯỜ ƯỚ
THÀNH VIÊN TH C PH M HÀ N i……………………………….17Ự Ẩ
2.1 Ph ng pháp nghiên c u v n đươ ứ ấ ề...........................................................17
2.1.1 Ph ng pháp thu th p d li uươ ............................................................17
2.1.2 Ph ng pháp phân tích d li uươ ...........................................................17
2.2. Đánh giá t ng quan tình hình và các nhân tổ ố nh h ng đ n vi c phân ưở ế ệ
tích TOWS chi n l c phát tri n th tr ng.ế ượ ị ườ ..............................................17
2.2.1. Gi i thi u t ng quan v công ty ệ ổ ........................................................17
2.2.1.1 L ch s hình thành và phát tri n c a công ty. ể ủ ................................17
2.2.1.2 T ch c b máy c a Công ty Th c ph m Hà N i .......................18
gvhd: PGS.TS Nguy n Hoàng Long
sv: Hoàng Qu c Hoàn – K43A2
2
Chuyên đ t t nghi p 
Tr ng Đ i h c Th ng M i   
2.2.2 nh h ng c a các nhân t môi tr ng đ n chi n l c phát tri n th ưở ườ ế ế ượ
tr ng c a công ty.ườ ủ ......................................................................................19
2.2.2.1. nh h ng c a các y u t môi tr ng bên ngoài doanh nghi p ưở ế ườ 19
2.2.2.2. nh h ng c a các y u t môi tr ng bên trong doanh nghi p ưở ế ườ .20
2.3 K t quế ả phân tích và x lý s li u. .......................................................22
2.3.1. Th c tr ng phân tích môi tr ng bên ngoài.ự ạ ườ ......................................22
2.3.2 Th c tr ng phân tích môi tr ng bên trongự ạ ườ ........................................25
2.3.3. Th c tr ng phân tích mô th c TOWS.ự ạ ...............................................29
2.3.4. Đ nh h ng phát tri n th tr ng c a công ty ướ ị ườ ..................................29
CH NG 3 : CÁC K T LU N VÀ Đ XU T NH M NÂNG CAO ƯƠ Ề Ấ
KH NĂNG PHÂN TÍCH TOWS CHI N L C PHÁT TRI N TH Ế ƯỢ
TR NG CHO CÔNG TY TNHH NHÀ N C M T THÀNH VIÊN ƯỜ ƯỚ Ộ
TH C PH M HÀ N i………………………………………………..31Ự Ẩ
3.1 K t lu n và phát hi n nghiên c uế ..........................................................31
3.1.1. Thành công trong ho t đ ng phân tích TOWS chi n l c phát tri nạ ộ ế ượ
th tr ng c a công ty TNHH nhà n c m t thành viên th c ph m ị ườ ướ
N i
31
3.1.2. Nh ng h n ch và nguyên nhân c a nh ng h n ch đóữ ạ ế ữ ạ ế ...................31
3.1.2.1. Nh ng h n ch ạ ế.............................................................................31
3.1.2.2. Nguyên nhân c a nh ng h n chủ ữ ạ ế................................................32
3.2. Các đ xu t , ki n ngh v i v n đ nghiên c u ế ..................................33
3.2.1. Các đ xu t ......................................................................................33
3.2.1.1. Mô th c đánh giá t ng h p các nhân t bên ngoài EFAS ổ ợ .............33
3.2.1.2. Mô th c đánh giá t ng h p các nhân t bên trong IFAS ổ ợ ..............34
3.2.1.3 Xây d ng mô th c TOWS hoàn ch nh cho công tyự ứ .......................35
3.2.2. Ki n nghế ị ...........................................................................................38
3.2.2.1. Hoàn thi n h th ng chính sách, lu t pháp. ệ ố .................................38
3.2.2.2. Tăng c ng cung c p thông tin v môi tr ng kinh doanh cho cácườ ề ườ
doanh nghi p..............................................................................................39
gvhd: PGS.TS Nguy n Hoàng Long
sv: Hoàng Qu c Hoàn – K43A2
3
Chuyên đ t t nghi p 
Tr ng Đ i h c Th ng M i   
3.2.2.3. H tr t v n cho các doanh nghi p. ợ ư ...........................................39
3.2.2.4. T o đi u ki n đ các doanh nghi p phát tri n quan h qu c t . ố ế
..........................................................................................................................40
K T LU N ...............................................................................................41
PH L C 01Ụ Ụ ............................................................................................42
PH L C 02Ụ Ụ ............................................................................................46
PH L C 03Ụ Ụ ............................................................................................54
PH L C 04Ụ Ụ ............................................................................................55
gvhd: PGS.TS Nguy n Hoàng Long
sv: Hoàng Qu c Hoàn – K43A2
4
Chuyên đ t t nghi p 
Tr ng Đ i h c Th ng M i   
CH NG 1: T NG QUAN NGHIÊN C U Đ TÀIƯƠ Ứ Ề
1.1. Tính c p thi t nghiên c u đ tài. ế ứ ề
Gia nh p WTO, Vi t Nam s c nh ng th i c thách th c đan ờ ơ
xen. M i ng i dân, đ c bi t các doanh nghi p c n ph i nh n th c ườ ệ ầ
nh ng thu n l i khó khăn đ n m b t th i c v t qua thách th c. Đ ể ắ ơ ượ
làm đ c đi u đó, đòi h i doanh nghi p không ch d ng l i vi c Qu n trượ ạ ở
kinh doanh c n ph i Qu n tr chi n l c. Doanh nghi p c n ph i tái c uầ ả ả ế ượ ầ ả
trúc phát tri n chi n l c t đó t o ra đ c tình th chi n l c. Nghĩa ế ượ ừ ượ ế ế ượ
Doanh nghi p ph i nh n d ng đ c nh ng th i c , đe d a ng v i đi m ượ ơ ọ ứ
m nh đi m y u c a doanh nghi p. T đó t o l i th cho Doanh nghi p trên ế ạ ợ ế
th tr ng.ị ườ
Môi tr ng kinh doanh ngày càng thay đ i nhanh, ngày càng tác đ ngườ ổ ộ
tr c ti p và khách quan h n đ n ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p. Đây ế ơ ế ạ ộ
cũng m t thách th c đ i v i nh ng doanh nghi p không chu n b tr c, ị ướ
nh ng cũng th m t c h i đ nâng cao v th đ i v i nh ng doanhư ơ ộ ể ị ế ố ớ
nghi p đã có s chu n b k l ng. Vì th đ thành công đòi h i doanh nghi p ỹ ưỡ ế
ph i ti n hành nh n d ng, d báo nhanh chóng và chính xác h n.ả ế ơ
Trong n n kinh t th tr ng, m i doanh nghi p là m t ch th đ c l p, ế ườ ế ộ
t ch trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a mình, t quy t đ nh t ạ ộ ế ị
ch u trách nhi m v k t qu đ t đ c c a mình.Th c t kinh doanh trong c ề ế ả ạ ượ ế ơ
ch th tr ng đã ch ng t th tr ng, hay nói r ng h n môi tr ng kinhế ị ườ ị ườ ơ ườ
doanh luôn v n đ ng, bi n đ i phá v s c ng nh c c a các k ho ch ng nậ ộ ế ổ ế ạ
h n dài h n c a doanh nghi p. Bên c nh đó, v i xu th h i nh p kinh t ế ộ ế
th gi i, h u h t các doanh nghi p Vi t Nam đ u t ra b ng và lúng túng khiế ớ ế ề ỏ
ph i đ i m t v i nh ng bi n đ ng c a môi tr ng kinh doanh. B i v y, cácả ố ặ ớ ế ườ ở ậ
doanh nghi p c n thi t ph i ho ch đ nh tri n khai m t công c k ho ch ế ụ ế
hoá h u hi u đ linh ho t ng phó v i nh ng thay đ i c a môi tr ng kinh ạ ứ ườ
doanh. Chi n l c kinh doanh không nh m gi i quy t m t v n đ c th , chiế ượ ế ề ụ
ti t nh m t k ho ch đ c xây d ng trên c s phân tích d đoánế ư ế ượ ơ ở
các c h i, nguy c , đi m m nh, đi m y u c a doanh nghi p giúp doanhơ ộ ơ ế
gvhd: PGS.TS Nguy n Hoàng Long
sv: Hoàng Qu c Hoàn – K43A2
5
Chuyên đ t t nghi p 
Tr ng Đ i h c Th ng M i   
nghi p m t cái nhìn t ng th v b n thân mình cũng nh v môi tr ng ể ề ả ư ề ườ
kinh doanh bên ngoài đ hình thành nên các m c tiêu chi n l c các chính ế ượ
sách, các gi i pháp l n th c hi n thành công các m c tiêu đó. ự ệ
=> Vi c thi t l p ng d ng th c TOWS (li t kê, phân tích các ế ậ
đi m m nh, đi m y u, c h i, thách th c) trong ho t đ ng qu n tr r t c n ế ơ ộ
thi t TOWS khách quan và toàn di n nh t.ế ệ ấ
1.2. Xác l p và tuyên b v n đ trong đ tài. ố ấ
Nh n th c đ c t m quan tr ng c a vi c phân tích môi tr ng bên ượ ầ ườ
trong môi tr ng bên ngoài đ i v i các doanh nghi p Vi t Nam.Trong th iườ ố ớ
gian th c t p nghiên c u t i công ty TNHH nhà n c m t thành viênướ ộ
th c ph m Hà N i , em nh n th y công tác phân tích chi n l c phát tri n th ế ượ
tr ng công ty đã có nh ng thành t u nh t đ nh. Tuy nhiên, mô hình qu n trườ ấ ị
chi n l c này v n còn khá m i m v i các doanh nghi p Vi t Nam nói chungế ượ ẻ ớ
công ty TNHH nhà n c m t thành viên th c ph m Hà N iướ nói riêng nên
v n không tránh kh i h n ch . Do v y em đã ch n đ tài cho chuyên đ th c ỏ ạ ế ề ự
t p t t nghi p c a mình ậ ố Phân tích TOWS chi n l c phát tri n thế ượ
tr ng c a công ty TNHH nhà n c m t thành viên th c ph m Hà N iườ ướ ”.
1.3. Các m c tiêu nghiên c u.ụ ứ
M c tiêu nghiên c u c a chuyên đ t t nghi p đó là: ề ố
Xem xét c s lu n c a TOWS : bao g m các khái ni m, m cơ ở
tiêu, c u trúc, cách phân tích c a ma tr n TOWS đ th y đ c t m quan tr ng ượ ầ
c a ma tr n trong công c phát tri n th tr ng c a các doanh nghi p hi n ị ườ
nay.
Th c tr ng c a công ty: công ty đã s d ngth c TOWS đ đ nh ử ụ ể ị
h ng chi n l c ch a? Hi u qu ra sao? ướ ế ượ ư
Trên c s phân tích TOWS c a công ty, t đó rút ra nh ng t n t i vàơ ở
nguyên nhân, ki n ngh m t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác phân tíchế ộ ố
TOWS phát tri n th tr ng cho ị ư công ty TNHH nhà n c m t thành viên th c 
ph m Hà N i. 
1.4. Ph m vi nghiên c u.ạ ứ
gvhd: PGS.TS Nguy n Hoàng Long
sv: Hoàng Qu c Hoàn – K43A2
6
thông tin tài liệu
Gia nhập WTO, Việt Nam sẽ có cả những thời cơ và thách thức đan xen. Mỗi người dân, đặc biệt là các doanh nghiệp cần phải nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn để nắm bắt thời cơ và vượt qua thách thức. Để làm được điều đó, đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc Quản trị kinh doanh mà cần phải Quản trị chiến lược. Doanh nghiệp cần phải tái cấu trúc và phát triển chiến lược từ đó tạo ra được tình thế chiến lược. Nghĩa là Doanh nghiệp phải nhận dạng được những thời cơ, đe dọa ứng với điểm mạnh điểm yếu của doanh nghiệp. Từ đó tạo lợi thế cho Doanh nghiệp trên thị trường.
Mở rộng để xem thêm
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!
×