DANH MỤC TÀI LIỆU
Báo cáo thực tập: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động, tổ chức của bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu
TRƯỜNG CAO ĐẢNG Y TẾ PHÚ THỌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC
BẢN BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Kính gửi: - Ban giám hiệu trường cao đẳng y tế Phú thọ
- Ban giám đốc - Bệnh viện đa khoa quỳnh lưu
- Phòng kế hoạch nghiệp vụ
- Các khoa lâm sàng:Nội,Ngoại,Sản ,Nhi,Đông y,Chuyên khoa bệnh viện
Tên em là :Trần Ngọc Hiệp
Hiện đang là học sinh lớp:Y sỹ đa khoa 49E
Qua thời gian 2 năm học tại trường cao đẳng y tế Phú thọ,được sự quan tâm giúp đỡ của
ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô giáo đã tạo điều kiện cho em được học tập và giúp đỡ
em học phần lý thuyết cũng như kinh nghiệm lâm sàng cơ bản tại trường.
Thực tế tốt nghiệp đã trực tiếp ,tiếp xúc khám,chẩn đoán ,kê đơn ,điều trị mà mình được
học tập tại trường trên người bệnh đây là một kì thực tế khó khăn,thử thách đối với em,bước đầu
em đã trực tiếp ,tiếp xúc với người bệnh và cũng là một lần em khẳng định lại kiến thức mà mình
đã được học tại trường.
Trong thời gian thực tế đã giúp em cũng cố lại kíên thức đã được học ,nâng cao trình độ
chuyên môn về nghề nghiệp ,đạt chỉ tiêu đề ra cũng như trong phong cách giao tiếp của một cán
bộ y tế.Nhằm phấn đấu phục vụ cho nhân dân nói chung.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trần Ngọc Hiệp- Y sỹ 49E Trang 1
PHẦN I
CHỨC NĂNG ,NHIỆM VỤ ,QUYỀN HẠN,HOẠT ĐỘNG ,TỔ CHỨC
CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUỲNH LƯU
I/CHỨC NĂNG ,NHIỆM VỤ,QUYỀN HẠN
1.Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của ban giám đốc .
Giám đốc bệnh viện là người đứng đầu bệnh viện ,chịu trách nhiệm trước cấp trên trực tiếp
về mọi hoạt động của bệnh viện.Giám đốc bệnh viện có nhiệm vụ và quyền han sau:
a)Nhiệm vụ
- Là chủ tài khoản trực tiếp quản lý việc sử dụng ngân sách của bệnh viện có nhiệm vụ kiểm soát
việc thu chi,chi theo đúng quy định của nhà nước .thường xuyên kiểm tra công tác tài chính kế
toán để chống thất thu,tham ô lãng phí.
- Căn cứ kế hoạch của ngành và nhiệm vụ của bệnh viện xây dựng kế hoạch dài hạn và phát triển
bệnh viện ,xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm để trình bày cấp trên duyệt và tổ chức thực
hiện.
- Thực hiện mọi nhiệm vụ cấp trên giao cho bệnh viện ,đặc biệt chú trọng công tác cấp
cứu ,chăm sóc đối tượng chính sách ưu đãi ,người nghèo và giáo dục y đức cho các thành viên
của bệnh viện .
- Quản lí ,sử dụng có hiệu quả những thiết bị y tế và tài sản khác trong bệnh viện.
- Hỗ trợ kĩ thuật chuyên môn cho tuyến dưới .Hướng dẩn để cộng đồng thực hiện công tác chăm
sóc sức khỏe ban đầu .Đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới hướng
dẩn học viên đến thực hành tại bệnh viện.
- Làm nghiên cứu khoa học và tổng kết rút kinh nghiệm về khám bệnh ,chữa bệnh nhằm không
ngừng nâng cao trình độ chuyên môn kĩ thuật.
- Tổ chức bộ máy của bệnh viện cho phù hợp với nhiệm vụ được giao.Thực hiện tốt công tác cán
bộ và mọi chính sách chế độ với các thành viên trong bệnh viện và người bệnh theo quy định.
- Thực hiện tốt quy định của pháp luật về lao động và công tác bảo hộ lao động.
- Mở rộng quan hệ hợp tác trong và ngoài nước nhằm phát triển mọi nguồn lực của bệnh viện
theo các quy định của nhà nước.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trần Ngọc Hiệp- Y sỹ 49E Trang 2
-Giám đốc bệnh viện hoặc người được giám đốc bệnh viện ủy quyền tham dự họp hội
đồng người bệnh hàng tháng.
-Định kì tổ chức sơ kết ,tổng kết báo cáo quy định .Khi có những vấn đề đặc biệt đột xuất
phải báo cáo ngay để xin ý kiến cấp trên.
-Giáo dục cộng đồng viên cac thành viên trong bệnh viện thực hiện tốt nhiệm vụ của bệnh
viện.
b)Quyền hạn
- Chủ trì các buổi giao ban ,hội chẩn,kiểm thảo người tử vong liên khoa hoặc toàn bệnh viện
- Quyết định về các công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền
- Kiểm tra xem xét quyết định về thu ,chi tài chính.
- Thành lập các hội đồng tư vấn
- Đề nghị cấp trên hoặc quyết định theo thẩm quyền về việc đề bạc khen thưởng kỉ luật đối
với mọi thành viên của bệnh viện
- Đình chỉ những hoạt động của các thành viên trong bệnh viện có hành vi trái phép luật,trái
quy chế bệnh viện hoặc xét thấy có hại cho sức khỏe người bệnh.
- Khi vắng mặt tại bệnh viện phải ủy quyền cho phó giám đốc
- Không được quyền ra quyết định trái pháp luật ,trái quy chế của bệnh viện
II/PHÓ GIÁM ĐỐC
Phó giám đốc là người giúp giám đốc về từng mặt công tác do phân công và chịu trách nhiệm
trước giám đốc về những quyết định của mình.
Phó giám đốc có quyền thay giám đốc giải quyết những công việc theo giấy tờ ủy quyền của
giám đốc và phải báo cáo lại những công việc đã giải quyết với giám đốc.
III/CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA,PHÒNG BAN
.Dưới sự lãnh đạo của ban giám đốc bệnh viện thì chủ nhiệm khoa,phó chủ nhiệm khoa,bác sĩ
điều trị,y tá-điều dưỡng trưởng khoa,y tá- điều dưỡng buồng kĩ thuật,y tá -điều dưỡng buồng
bệnh ,hộ lý có chức năng nhiệm vụ,quyền hạn sau:
3.1.Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của chủ nhiệm khoa
- Căn cứ vào chức trách của trung tâm,nghị quyết của bộ khoa để xây dựng kế hoạch hoạt
động của khoa trình giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong
kế hoạch.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trần Ngọc Hiệp- Y sỹ 49E Trang 3
-Tổ chức sắp xếp lao động trong khoa thường trực nhiệm vụ 24/24h để hloàn thành tốt công
tác cấp cứu,điều trị và chăm sóc bệnh nhân,đồng thời có lực lượng sẵn sàng,dự phòng trong mọi
tình huống.
- Tổ chức điều trị chăm sóc bệnh nhân trong khoa,theo đúng quy định tổ chức điểm bệnh
nhân hàng tuần.
- Đề xuất hội chẩn cấp viện đối với bệnh nhân trong khoa và tham gia hội chẩn(khi được
mời).Báo cáo thông qua mổ của bệnh viện(đối với khoa ngoại).Tổ chức kiểm thảo tử vong các
bệnh nhân tử vong trong khoa.
- Tổ chức huấn kuyện chuyên môn nghiệp vụ theo phân cấp nhiệm vụ,cho cán bộ nhân viên
trong khoa ,tổ chức kèm cặp,giúp đỡ các bác sĩ trẻ ,nhân viên mới về công tác tại khoa,tham mưu
cho giám đốc bệnh viện chỉ đaọ tuyến trước về các lĩnh vực thuộc chuyên môn khoa.
- Tổ chức thực hiện công tác nghiên cúu khoa học,phát huy sáng kiến ,cải tiến kỉ thuật và làm
tốt việc tổng kết và đúc rút kinh nghiệm công tác,điều trị,chăm sóc bệnh nhân không ngừng
nâng cao chất lượng bệnh nhân.
- Hướng dẩn đôn đốc,kiểm tra cán bộ nhân viên trong khoa chấp hành nghiêm chỉnh các chế
độ công tác chuyên môn của bệnh viện,cấc y đức của người thầy thuốc theo điều lệnh và pháp
luật nhà nước.
- Chỉ đạo quản lí hồ sơ bệnh án,tài liệu trong khoa ,quản lí sử dụng có hiệu quả các trang
thiết bị được giao để phục vụ tốt cho công tác cấp cứu,điều trị,chăm sóc bệnh nhân.
-Kí duyệt bệnh án, kế hoạch điều trị bệnh nhân theo chế độ và mọi giấy tờ đề nghị của
khoa.Trước khi trình giám đốc của bệnh viện
- Làm tốt công tác sơ kết,tổng kết thống kê báo cáo cho cơ quan kế hoạch tổng hợp theo đúng
quy định ,đủ nội dung và kịp thời.Gặp các trường hợp bất thường vượt quá khả năng kịp thời báo
cáo cho giám đốc bệnh viện và các cơ quan chức năng để giải quyết.
- Thương xuyên chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên và bệnh
nhân trong khoa
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của ban giám đốc bệnh viện.
- Phó chủ nhiệm khoa: Là người giúp chủ nhiệm khao về những công việc được chủ nhiệm
khoa phân công chịu trách nhiệm trước chủ nhiệm khoa về các quyết định của mình.Được quyền
kí,giải quyết các việc được chủ nhiệm khoa giao và phải báo cáo lại nhưng công việc giải quyết
với chủ nhiệm khoa .
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trần Ngọc Hiệp- Y sỹ 49E Trang4
3.2.Chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn của bác sỹ điều trị.
- Trực tiếp khám bệnh,làm bệnh án,kê đơn,ghi chép đầy đủ diễn biến của bệnh nhân và bệnh
án theo đúng chế độ.
- Hằng ngày tham gia khám,ghi chép,kê đơn thuốc cho bệnh nhân được phân công phụ
trách,thường xuyên giám sát bệnh nhân,giải quyết các diễn biến bất thường,đối với những bệnh
nhân nặng cần có kế hoạch theo dõi đặc biệt,ghi chép đầy đủ các diễn biến và cách xử trí ,báo
cáo kịp thời với chủ nhiệm khoa để xin ý kiến chỉ đạo.
- Trực tiếp làm phẩu thuật và tham gia phẫu thuật(đối với bác sĩ ngoại).Thực hiện thủ
thuật,chẩn đoán cách điều trị theo sự phân công của chủ nhiệm khoa.
- Sơ kết một đợt điều trị đối với bệnh nhân dài ngày,đánh giá kết quả chẩn đoán điều trị và đề
xuất các phương hướng điều trị tiếp theo.
- Tổng kết bệnh án chuyên khoa,chuyển viện,ra viện,tử vong kịp thời ,đúng chế độ kiểm tra
hoàn chỉnh các thủ tục hành chính,chuyên môn trước khi trình chủ nhiệm khoa duyệt.
- Tham gia điểm bệnh,hội chẩn khoa,khám bệnh nhân tại các khoa khác khi được chủ nhiệm
khoa ủy quyền.
- Tham gia trực viện ,trực khoa ,khám bệnh nhân tại các khoa khám bệnh đi khám tuyến theo
phân công
- Phối hợp hướng dẫn y tá- điều dưỡng ,hộ lí trong công tác điều trị ,chăm sóc bệnh nhân và
vệ sinh buồng bệnh .Thương xuyên kiểm tra thực hiện mệnh lệnh điều trị của y tá - điều dưỡng
buồng bệnh và bệnh nhân.
- Tham gia công tác huấn luyện chuyên môn kĩ thuật cho cán bộ ,nhân viên trong khoa và
tiến hành nghiên cứu khoa học theo sự phân công của chủ nhiệm khoa
- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công cả chỉ huy khoa.
3.3.Chức năng,nhiệm vụ quyền hạn của y tá - điều dưỡng trưởng khoa
- Căn cứ vào kế hoạch của phòng (ban) Y tá - điều dưỡng trung tâm xây dựng kế hoạch của
đội ngủ Y tá - điều dưỡng trong khoa .
- Quản lí điều hành nhân lực Y tá - điều dưỡng trong khoa, gồm :Lập bảng trực,phân công
công tác,lập kế hoạch nghỉ phép,nghĩ bù,tổng hợp ngày công.
- Tiếp nhận phổ biến nội quy,sắp xếp bệnh nhân vào các buồng khoa,kiểm tra hoàn thiện các
thủ tục hành chính của bệnh nhân vào khoa ,chuyển khoa ,chuyển viện, ra viện ,tử vong .
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trần Ngọc Hiệp- Y sỹ 49E Trang 5
-Hàng ngày giao ban đi buồng bệnh thăm khám cùng chủ nhiệm khoa các bác sĩ trực tiếp
nhận các chỉ thị điều trị chăm sóc hộ lí,nắm tình hình bệnh nhân nặng trong khoa,lập kế hoạch
chăm sóc phù hợpvà các tổ chức thực hiện.Kiểm tra phát hiện những sai sót trong kĩ thuật chăm
sóc bệnh nhân để uốn nắn kịp thời.
-Hằng ngày tổng hợp đơn thuốc của bệnh nhân ,lập phiếu lĩnh thuốc ,báo chế độ ăn cho
bệnh nhân.
-Tổ chức kiểm tra vệ sinh buồng bệnh của khoa đề xuất với chủ nhiệm khoa các biện
pháp giữ vệ sinh môi trường sạch đẹp gọn gàng.
-Kiểm tra thường xuyên việc chuẩn bị các phương tiện,thuốc men để sẵn sàng cấp cứu các
bệnh nhân trong khoa và ngoài khoa chuyển đến .
-Tham gia giáo dục y đức cho Y tá-điều dưỡng,nâng cao tinh thần thái độ phục vụ ,thực
hiện nghiêm túc chế đọ tâm lí tiấp xúc bệnh nhân,thông qua hoạt động của hội đồng thương
binh ,bệnh binh,bệnh nhân ở các khoa để rút kinh nghiệm trong công tác phục vụ.Kịp thời an ủi
và giải thích chế độ cho bệnh nhân khi có thắc mắc.
-Tổ chức tham gia công tác huấn luyện cho đội ngủ Y tá-điều dưỡng của khoa về kĩ thuật
chăm sóc thuộc chuyên môn khoa.Tổ chức hoc tập về các chế độ chính sách về công tác điều tri
bệnh nhân tại bệnh viện.
-Kiểm tra đôn đốc nhân viên của khoa chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ,chuyên môn
nội quy trung tâm ,duy trì trật tự trong khoa.
-Giúp chủ nhiệm khoa quản lí tài sản vật chất của khoa:Lập dự trù về trang thiết bị y
tế,văn phòng phẩm ,quản lí tài sản và định kì tổ chức kiểm kê giám sát việc sử dụng và bảo quản
tài sản,làm văn bản đề nghị sửa chửa và bảo dưỡng cơ sở nhà cửa,trang thiết bj,nhắc nhỡ cán bộ
nhân viên của khoa ,sử dụng tiết kiệm trang thiết bị vật tư,điện nước máy moc.
-Thực hịên công tác thống kê,báo cáo đúng mẫu quy định ,đủ nội dung và kịp thời.Gặp
các trường hợp bất thường quá khả năng phải kịp thời báo chủ nhiệm khoa để giải quyêt
-Thực hiện các nhiệm vụ khác phân công của chỉ huy khoa.
3.4.Chức năng ,nhiệm vụ,quyền hạn của Y tá-điều dưỡng buồng kĩ thuật.
- Chuẩn bị các phương tiện ,dụng cụ thuốc và trợ thủ của bác sĩ khi làm thủ thuật
- Đăng lí,sắp xếp bệnh nhân đến làm thủ thuật không gây mất trật tự.Hướng dẫn bệnh nhân
chuẩn bị theo y lệnh của bác sĩ trước khi làm thủ thuật.Giải thích động viên bệnh nhân yên tâm
khi tiến hành thủ thuật
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trần Ngọc Hiệp- Y sỹ 49E Trang6
-Thực hiện đúng các chế độ vô trùng trong buồng kĩ thuật,đảm bảo an toàn tuyệt đối trong
sử dụng thuốc và các loại vật tiêu hao,đảm bảo luôn đủ cơ số quy định.Sẵn sàng thực hiện nhiệm
vụ trong mọi tình huống.
-Sau hki làm thủ thuật phải vệ sinh sạch sẽ buồng kĩ thuật ,dụng cụ trang bị.Tổng hợp
thuốc ,vật tư tiêu hao đã sử dụng.Làm dự trù bổ sung kịp thời.
-Tham gia học tập rèn luyện về chuyên môn kĩ thuật để nâng cao trình độ,kĩ năng thực
hành.Nâng cao tinh thần thái độ phục vụ ,thực hiện nghiêm túc chế độ tâm lí tiếp xúc với bệnh
nhân.
-Quản lí,bảo quản ,sử dụng các trang thiết bị buồng kĩ thuật theo đúng quy định.Bố trí ,sắp
xếp các trang thiết bị gọn gàng tiện sử dụng.
-Ghi chép đầy đủ vào sổ đăng kí thủ thuật,thuốc,vật tư tiêu hao đã dùng những diễn biến
bất thường của bệnh nhân.
-Tham gia trực khoa và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của chỉ huy khoa Y tá-điều
dưỡng trưởng khoa.
3.5.Chức năng ,nhiệm vụ,quyền hạn,của Y tá-điều dưỡng buông bệnh.
- Tiếp nhận bệnh nhân vào buồng bệnh,hướng dẫn thực hiện đúng nội quy và các chế độ quy
định.
- Giúp các bác sĩ buồng bệnh khám và điều trị .Đưa bệnh nhân đi xét nghiệm ,khám chuyên
khoa khi có chỉ định của trưởng khoa.
- Thực hiện đầy đủ,chính xác các y lệnh điều trị,chăm sóc bệnh nhân của bác sỹ buồng bệnh
và Y tá -điều dưỡng trưởng khoa.Gặp những trường hợp vượt quá khả năng phải báo với bác sĩ
buồng bệnh Ytá-trưởng khoa để giải quyết.
- Theo dỏi,đánh giá tình hình tình trạng bệnh nhân phát hiện những bất thường để báo cáo
bác sỹ xử lý kịp thời ghi chép vào bệnh án các số liệu về:Mạch,nhiệt độ,huyết áp,phiếu truyền
dịch,truyền máu...của bệnh nhân.
- Chủ động đề xuất y kiến về biện pháp chăm sóc bệnh nhân nặngđược phân công phụ trách
để phối hợp với công tác điều trị nhằm nâng cao chất lượngđiều trị.
- Sao chép y lệnh bác sĩ từ bệnh án ra sổ điều trị hộ lí và thực hiện đầy đủ.Gián kết quả trả lời
xét nghiệm của bệnh nhân vào bệnh án đúng quy định.
-Quản lí,hướng dẩn sử dụng đúng quy định các trang thiết bị,tài sản trong buồng bệnh thuộc
phạm vi được phân công.Tham gia duy trì vệ sinh buồng bệnh.
-Tham gia trực khoa và cac nhiệm vụ khác theo sự phân công của chỉ huy khoa và Y tá-điều
dưỡng trưởng khoa.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trần Ngọc Hiệp- Y sỹ 49E Trang 7
3.6.Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của hộ lý.
-Theo sự hướng dẩn của Ytá-điều dưỡng trưởng khoa và Ytá-điều dưỡng buồng bệnh tham
gia phục vụ nhiệm vụ như:giúp ăn uống,đi khám bệnh,tiểu tiện,đại tiện...
thông tin tài liệu
3.2.Chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn của bác sỹ điều trị. - Trực tiếp khám bệnh,làm bệnh án,kê đơn,ghi chép đầy đủ diễn biến của bệnh nhân và bệnh án theo đúng chế độ. - Hằng ngày tham gia khám,ghi chép,kê đơn thuốc cho bệnh nhân được phân công phụ trách,thường xuyên giám sát bệnh nhân,giải quyết các diễn biến bất thường,đối với những bệnh nhân nặng cần có kế hoạch theo dõi đặc biệt,ghi chép đầy đủ các diễn biến và cách xử trí ,báo cáo kịp thời với chủ nhiệm khoa để xin ý kiến chỉ đạo. - Trực tiếp làm phẩu thuật và tham gia phẫu thuật(đối với bác sĩ ngoại).Thực hiện thủ thuật,chẩn đoán cách điều trị theo sự phân công của chủ nhiệm khoa. - Sơ kết một đợt điều trị đối với bệnh nhân dài ngày,đánh giá kết quả chẩn đoán điều trị và đề xuất các phương hướng điều trị tiếp theo. - Tổng kết bệnh án chuyên khoa,chuyển viện,ra viện,tử vong kịp thời ,đúng chế độ kiểm tra hoàn chỉnh các thủ tục hành chính,chuyên môn trước khi trình chủ nhiệm khoa duyệt. - Tham gia điểm bệnh,hội chẩn khoa,khám bệnh nhân tại các khoa khác khi được chủ nhiệm khoa ủy quyền. - Tham gia trực viện ,trực khoa ,khám bệnh nhân tại các khoa khám bệnh đi khám tuyến theo phân công - Phối hợp hướng dẫn y tá- điều dưỡng ,hộ lí trong công tác điều trị ,chăm sóc bệnh nhân và vệ sinh buồng bệnh .Thương xuyên kiểm tra thực hiện mệnh lệnh điều trị của y tá - điều dưỡng buồng bệnh và bệnh nhân. - Tham gia công tác huấn luyện chuyên môn kĩ thuật cho cán bộ ,nhân viên trong khoa và tiến hành nghiên cứu khoa học theo sự phân công của chủ nhiệm khoa - Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công cả chỉ huy khoa.
Mở rộng để xem thêm
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!