DANH MỤC TÀI LIỆU
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TỚI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH T& P
Khoa: Qu n tr doanh nghi p th ng m i Tr ng Đ i h c Th ng M i ươ ườ ạ ọ ươ
_____________________________________________________________________________
B n cam k tả ế
Trong quá trình th c t p t i công ty TNHH T& P, tác gi đã t mình thu th pự ậ
nh ng thông tin giá tr cho chuyên đ t t nghi p c a mình, t đó tác gi đã ho t ề ố
đ ng đánh giá th c tr ng phân tích TOWS c a công ty đ a ra nh ng gi i pháp ự ạ ư
nh m hoàn thi n ho t đ ng phân tích TOWS cho công ty. Tác gi xin cam k t s n ế ả
ph m chuyên đ t t nghi p này do tác gi xây d ng nên, không ph i s n ph m ề ố
sao chép t nh ng ngu n tài li u khácừ ữ .
Hà n i, ngày 29 tháng 4 năm 2011
Sinh viên
Tr nh văn Tuy nị ế
SV: Tr nh Văn Tuy n ế - 1 - L p K43A3
Mã SV : 07D100223
Khoa: Qu n tr doanh nghi p th ng m i Tr ng Đ i h c Th ng M i ươ ườ ạ ọ ươ
_____________________________________________________________________________
L I C M N Ả Ơ
Trong quá trình th c hi n chuyên đ t t nghi p Phân ch TOWS chi n l c ề ố ế ượ
phát tri n th tr ng công ty TNHH T& P” em đã nh n đ c nhi u s giúp đ , h ng ị ườ ượ ướ
d n c a các nhân t p th . Em xin bày t s c m n sâu s c nh t đ i v i các ả ơ ấ ố ớ
nhân và t p th đã giúp đ em trong quá trình nghiên c u đ tài. ứ ề
Tr c h t, em xin bày t s bi t n đ i v i cán b nhân viên c a công tyướ ế ế ơ
TNHH T& P đã t o đi u ki n cho em trong quá trình th c t p, đi u tra cung c p tài ự ậ
li u đ em có th hoàn thành t t chuyên đ t t nghi p c a mình. ề ố
Em xin chân thành c m n tr ng Đ i h c Th ng m i, các th y giáo trongả ơ ườ ạ ọ ươ
khoa Qu n tr doanh nghi p, b môn qu n tr chi n l c n i em h c t p trong th iả ị ả ị ế ượ ơ
gian qua, đ c bi t th y giáo Đào Đ c ng i đã t n tình h ng d n em hoànặ ệ ư ướ
thành chuyên đ này.
Hy v ng đ tài này s góp m t ph n công s c nh trong vi c giúp công ty ộ ầ
hoàn thi n công tác phân tích TOWS chi n l c phát tri n th tr ng c a công ty ế ượ ị ườ
gi i đáp th c m c b y lâu nay c a mình. Trong chuyên đ còn nhi u thi u sót hi v ng ắ ấ ế
nh n đ c s đóng góp đ chuyên đ đ c hoàn ch nh h n. ượ ề ượ ơ
EM XIN CHÂN THÀNH C M N !Ả Ơ
SV: Tr nh Văn Tuy n ế - 2 - L p K43A3
Mã SV : 07D100223
Khoa: Qu n tr doanh nghi p th ng m i Tr ng Đ i h c Th ng M i ươ ườ ạ ọ ươ
_____________________________________________________________________________
DANH M C VI T T T, HÌNH V , B NG BI U. Ẽ Ả
1. T vi t t t ế ắ
TNHH: Trách nhi m h u h n. ữ ạ
2. M t s b ng bi u trong phân tích SPSS ố ả
B ng đánh giá c h i c a công ty ơ ộ
C h i c a công tyơ ộ
T n sầ ố Ph n %T l %ỉ ệ T l tích lũyỉ ệ
Valid Chính sách kinh t thu n l iế ậ ợ 2 20.0 20.0 20.0
N n kinh t phát tri nề ế 3 30.0 30.0 50.0
Thu nh p nhân dân tăng2 20.0 20.0 70.0
Nhu c u tiêu dùng n c gi i ướ ả
khát tăng 3 30.0 30.0 100.0
T ng10 100.0 100.0
B ng đánh giá thách th cả ứ
B ng đánh giá đi m m nh ể ạ
SV: Tr nh Văn Tuy n ế - 3 - L p K43A3
Mã SV : 07D100223
Thách th c g p ph i c a công ty ả ủ
T n sầ ố Ph n %T l %ỉ ệ T l tích lũyỉ ệ
Valid S phát tri n c a đ i th ể ủ ố ủ
c nh tranh5 50.0 50.0 50.0
Giá c tăng do l m phátả ạ 2 20.0 20.0 70.0
Khách hàng th t ch t chi ắ ặ
tiêu 2 20.0 20.0 90.0
Yêu c u ch t l ng s n ấ ượ
ph m ngày càng tăng1 10.0 10.0 100.0
T ng10 100.0 100.0
Đi m m nh c a công tyể ạ ủ
T n sầ ố Ph n %T l %ỉ ệ T l tích lũyỉ ệ
Valid Tài chính v ng m nhữ ạ 5 50.0 50.0 50.0
S n ph m có uy tín trên thả ẩ
tr ngườ 2 20.0 20.0 70.0
S n ph m có ch t l ng ấ ượ 1 10.0 10.0 80.0
Giá s n ph m c nh tranh ẩ ạ 2 20.0 20.0 100.0
T ng10 100.0 100.0
Khoa: Qu n tr doanh nghi p th ng m i Tr ng Đ i h c Th ng M i ươ ườ ạ ọ ươ
_____________________________________________________________________________
B ng đánh giá đi m y u ể ế
Đi m y u c a công ty ế ủ
T n sầ ố Ph n %T l %ỉ ệ T l tích lũyỉ ệ
Valid M nh l i bán hàng còn y uạ ướ ế 3 30.0 30.0 30.0
Đ i th c nh tranh gay g t ủ ạ 4 40.0 40.0 70.0
Công tác xác đinh nhu c u
khách hàng còn kém 2 20.0 20.0 90.0
Ho t đ ng R& D còn kémạ ọ 1 10.0 10.0 100.0
T ng10 100.0 100.0
3. M t s hình v , b ng trong chuyên đ ộ ố
Trang
B ng 2.1: K t qu s n xu t kinh doanh c a công ty qua 5 ế ả ả
năm………………………..23
Hình 1.1 Quy trình phân tích Tows chi n l c ( Ngu n tác gi )……………………..10ế ượ
Hình 1.2 C u trúc môi tr ng vĩ mô ( Ngu n tác gi ) ườ ồ ả
………………………………….13
Hình 1.3 Các l c l ng đ c tr ng c u trúc trong ngành ( ngu n tác gi )………………ự ượ ư
14
Hình 2.1: S đ b máy qu n c a Công ty ( Ngu n c gi )…………………….ơ ồ ộ
…..23
Hình 2.2. Bi u đ các c h i c a công ty (Ngu n tác gi )…….……………………… ơ ộ
26
Hình 2.3 Bi u đ đánh giá các thách th c ( ngu n tác gi )ể ồ
…………………………...27
Hình 2..4 Bi u đ đánh giá đi m m nh.( Ngu n tác gi )………………………………ể ồ
27
Hình 2.5 Bi u đ đi m y u c a công ty( Ngu n tác gi ) ồ ể ế
………………………………..28
SV: Tr nh Văn Tuy n ế - 4 - L p K43A3
Mã SV : 07D100223
Khoa: Qu n tr doanh nghi p th ng m i Tr ng Đ i h c Th ng M i ươ ườ ạ ọ ươ
_____________________________________________________________________________
M c l cụ ụ
Trang
B n cam
k t……………………………………………………………………………….1ế
L i c m n………………………………………………………………………….. ……ờ ả ơ
2
Danh m c vi t t t, hình v , b ng ế ắ
bi u…………………………………………………….3
M c l c……………………………………………………………………………………ụ ụ
4
CH NG I T NG QUAN V PHÂN TÍCH TOWS CHI N L C PHÁT TRI NƯƠ Ế ƯỢ
TH TR NG C A DOANHỊ ƯỜ
NGHI P………………………………………………………7
1.1 Tính c p thi t c a đ ế ủ
tài………………………………………………………………7
1.2 Xác l p tuyên b v n đ nghiên ố ấ
c u………………………………………………8
1.3 M c tiêu nghiên
c u………………………………………………………………….8
1.4. Đ i t ng nghiên c u ph m vi nghiênố ượ
c u………………………………………..8
SV: Tr nh Văn Tuy n ế - 5 - L p K43A3
Mã SV : 07D100223
Khoa: Qu n tr doanh nghi p th ng m i Tr ng Đ i h c Th ng M i ươ ườ ạ ọ ươ
_____________________________________________________________________________
1.5. M t s khái ni m phân đ nh n i dung c a độ ố
tài………………………………….9
1.5.1. Chi n l c phát tri n th tr ng c a doanhế ượ ị ư
nghi p……………………………….. 9
1.5.1.1. Khái ni m chi n l c chi n l c phát tri n th ế ượ ế ượ
tr ng……………………….9ườ
1.5.1.2 Mô th c TOWS………………………………………………………………….10
1.5.2 Phân đ nh n i dung nghiên c u……………………………………………………ị ộ
10
1.5.2.1 Mô hình nghiên c u……………………………………………………………..10
1.5.2.2. N i dung nghiên c u ……………………………………………………………ộ ứ
10
CH NG II PH NG PHÁP NGHIÊN C U VÀ CÁC K T QU PHÂN TÍCH TOWSƯƠ ƯƠ Ế Ả
CHI N L C PHÁT TRI N TH TR NG C A CÔNG TY TNHH T& ƯỢ Ị ƯỜ
P………………..20
2.1. Ph ng pháp h nghiên c u các v nươ ứ ấ
đ ……………………………………………..20
2.1.1. Ph ng pháp thu th p dươ ậ ự
li u……………………………………………………..20
2.1.2. Ph ng pháp phân tích d li u……………………………………………………ươ ự ệ
21
2.2. Đánh giá t ng quan tình hình nhân t môi tr ng nh h ng đ n chi n l c ườ ưở ế ế ượ
phát tri n th tr ng công ty TNHH T & ị ườ
P…………………………………………………...21
2.2.1 .Gi i thi u chung v công ty TNHH T & P………………………………………ớ ệ
21
2.2.2. nh h ng c a nhân t môi tr ng đ n th c TOWS l c phát tri n th ưở ườ ế ượ ể ị
tr ng c a côngườ ủ
ty……………………………………………………………………………….24
2.2.3.1. nh h ng c a các nhân t môi tr ng bên ưở ủ ườ
ngoài…………………………….24
SV: Tr nh Văn Tuy n ế - 6 - L p K43A3
Mã SV : 07D100223
thông tin tài liệu
Trong những năm vừa qua Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO và tổ chức thành công Hội nghị hợp tác các nước Châu Á Thái Bình Dương ( APEC ) đã đưa Việt Nam sang một thời đại mới – thời đại hội nhập. Trong tình hình đó, khi Việt Nam ra nhập vào sân chơi này sẽ đem lại cho Việt Nam nhiều cơ hội phát triển nền kinh tế nhưng bên cạnh đó cũng tiềm ẩn nhiều thách thức. Áp lực khi mới gia nhập khiến cho nhiều doanh nghiệp cần phải nhanh chóng cải thiện, cải cách các cơ chế quản lý, cải tiến khoa học công nghệ, cải cách các phương pháp kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ để nâng cao sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, tận dụng triệt để các cơ hội đang đến vừa để vượt qua những khó khăn thử thách đã, đang và sẽ đến trong thời kỳ mở cửa.
Mở rộng để xem thêm
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!
×