DANH MỤC TÀI LIỆU
PHÂN TÍCH GIAO KHOÁN QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ RỪNG VÀ TRỒNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG MAO - BẮC BÌNH- THUẬN
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM THÀNH PH H CHÍ MINH
KHOA LÂM NGHIP

PHẠM MINH DƯƠNG
TÌM HIỂU TÌNH HÌNH GIAO KHOÁN QUẢN LÝ VÀ
BẢO VỆ RỪNG VÀ TRỒNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN
BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG MAO
HUYUỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN
LUN VĂN CUI KHÓA KỸ SƯ
CHUYÊN NGÀNH LÂM NGHIP
TP. H CHÍ MINH
Tháng 6 năm 2007
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM THÀNH PH H CHÍ MINH
KHOA LÂM NGHIP

TÌM HIỂU TÌNH HÌNH GIAO KHOÁN QUẢN LÝ VÀ
BẢO VỆ RỪNG VÀ TRỒNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN
BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG MAO
HUYUỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN
LUẬN VĂN CUỐI KHOÁ KỸ SƯ
CHUYÊN NGÀNH LÂM NGHIỆP
Người hướng dẫn: ThS. NGUYỄN QUỐC BÌNH
Sinh viên thực hiện: PHẠM MINH DƯƠNG
TP. HỒ CHÍ MINH
Tháng 6 năm 2007
LỜI CẢM ƠN
Xin chân thành cảm ơn:
- Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
- Ban chủ nhiện khoa Lâm Nghiệp
- Toàn th quý thầy và cán b nhân viên trường Đại học
Nông Lâm TP. HCM đã tận tình giảng dạy giúp đỡ chúng
tôi trong suốt thời gian học tập.
Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến:
- Thầy Nguyễn Quốc Bình đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ
tôi hoàn thành tốt luận văn này.
- Cảm ơn Ban giám đốc và Cán bộ, Nhân viên Ban quản
rừng Phòng hSông Mao, Lãnh đạo địa phương con
Phan Hoà Lương Sơn, cùng bạn bè, người thân trong
gia đình đã giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình học
tập và thực hiện đề tài này.
Người thực hiện
Phạm Minh Dương
MỤC LỤC
Trang
Chương 1
ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU................................................. 1
1.1. Đặt vấn đề.................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu ............................................................... 3
Chương 2
TỔNG QUAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU .................................................. 4
2.1. Tổng quan nghiên cứu.................................................................................. 4
2.1.1. Tổng quan về đặc điểm tình hình chung huyện Bắc Bình .......................... 4
2.1.2. Tổng quan về công tác trồng và quản lý rừng trồng trên địa bàn
huyện Bắc Bình........................................................................................ 5
2.1.2. Tổng quan về các nghiên cứu về trồng rừng và quản lý rừng trồng............ 7
2.2. Địa điểm nghiên cứu .................................................................................... 7
2.2.1. Lý do chọn địa điểm nghiên cứu................................................................ 7
2.2.2. Giới thiệu địa điểm nghiên cứu.................................................................. 8
Chương 3
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........................................... 13
3.1. Nội dung nghiên cứu.................................................................................. 13
3.2. Phương pháp nghiên cứu............................................................................ 13
3.2.1. Thu thập thông tin ................................................................................... 15
3.2.2. Xử lý thông tin ........................................................................................ 15
3.2.3. Tiến trình nghiên cứu .............................................................................. 16
Chương 4
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.................................................. 18
4.1. Thực trạng rừng trồng và quản lý bảo vệ rừng trồng trên địa bàn ban quản lý
rừng Sông Mao. ........................................................................................ 18
4.1.1. Thực trạng rừng trồng và trồng rừng ....................................................... 18
4.1.2. Thực trạng quản lý và bảo vệ rừng trồng ................................................. 22
4.1.3. Sự hưởng lợi của người dân và Nhóm quản lý thuộc Ban Lâm nghiệp xã
trong trồng và quản lý bảo vệ rừng trồng................................................ 24
4.2. Tiến trình thực hiện công tác trồng và quản lý rừng trồng .......................... 26
4.2.1. Tiến trình chung thực hiện công tác trồng và quản lý rừng trồng ............. 26
4.2.2. Rừng trồng trên đất do UBND xã quản lý................................................ 27
4.2.2. Những thay đổi về tiến trình trong quá trình thực hiện công tác trồng và quản
lý rừng trồng từ năm 2000 đến nay......................................................... 28
4.3. Sự phối hợp giữa Ban quản lý, UBND xã và người dân trong trồng và quản lý,
bảo vệ rừng trồng...................................................................................... 29
4.3.1. Sự phối hợp trong trồng và quản lý bảo vệ rừng giữa UBND xã với BQL30
4.3.2. Sự phối hợp trong trồng và quản lý bảo vệ rừng giữa UBND xã với Dân 31
4.3.3. Sự phối hợp trong trồng và quản lý bảo vệ rừng giữa UBND xã với BQL31
4.4. Những thuận lợi và khó khăn trong trồng và quản lý, bảo vệ rừng trồng..... 32
4.4.1. Đối với ban quản lý rừng phòng hộ Sông Mao ........................................ 33
4.4.2. Đối với UBND xã ................................................................................... 34
3.4.3. Đối với người dân/nhóm tham gia trồng và quản lý, bảo vệ rừng trồng ... 36
4.5. Các đề xuất trong việc trồng và quản lý, bảo vệ rừng trồng ........................ 37
4.5.1. Các đề xuất liên quan đến việc trồng rừng............................................... 38
4.5.2. Các đề xuất liên quan đến việc quản lý và bảo vệ rừng trồng................... 38
Chương 5
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ........................................................................... 40
5.1. Kết luận...................................................................................................... 40
5.2. Kiến nghị ................................................................................................... 40
DANH SÁCH CÁC BẢNG
Bảng 4.1. Tổng hợp diện tích rừng trồng từ năm 2000 đến 2006 .................. 17
Bảng 4.2. Tổng hợp số hộ tham gia trồng rừng (trong hai năm đầu) từ năm 2000
đến 2006 ........................................................................................... 18
Bảng 4.3. Diện tích rừng trồng trung bình các hộ trồng hàng năm............20
Bảng 4.4. Giá thành trồng rừng người dân được nhận trong năm đầu tiên theo các
công đoạn (ha) .................................................................................. 23
Bảng 4.5. Các công việc có sự phối hợp giữa UBND xã và BQL .............28
Bảng 4.6. Những thuận lợi và khó khăn đối với BQL trong trồng và quản lý,
bảo vệ rừng trồng trên đất do BQLRPH quản lý ........................31
Bảng 4.7. Những thuận lợi và khó khăn đối với BL trong trồng và quản lý,
bảo vệ rừng trồng trên đất do UNBD xã quản lý........................32
Bảng 4.8. Những thuận lợi và khó khăn đối với UBND xã trong trồng và
quản lý rừng trồng .....................................................................34
thông tin tài liệu
Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Sông Mao đóng trên địa bàn huyện Bắc Bình Tỉnh Bình Thuận. Tổng diện tích rừng được giao là 16.205ha, trong đó diện tích rừng được giao là rừng tự nhiên với diện tích là 15774ha, rừng trồng là 1.899 ha. Nhiệm vụ của Ban quản lý là quản lý và bảo vệ đất rừng và rừng trong diện tích được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban quản lý đã bảo vệ tốt được đất rừng và rừng tự nhiên. Đồng thời thực hiện tốt các chương trình trồng rừng 327, trương trình 5 triệu, trương chình 661, tổ chức trồng rừng chống xa mạc hoá, chống cát bay, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, giao khoán trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng trồng trên đất do Ban Quản lý rừng Sông Mao quản lý trong nhiều năm qua. Đặc biệt, trong công tác trồng và giao khoán quản lý bảo vệ rừng trồng được thực hiện rất tốt nhờ việc phối hợp với UBND các xã thuộc địa bàn ban quản lý là xã Lương Sơn và xã Phan Hoà, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Mở rộng để xem thêm
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!
×