DANH MỤC TÀI LIỆU
Khóa luận tốt nghiệp: Công tác Tuyển dụng, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông (thực trạng và giải pháp hoàn thiện)
KHOA KINH TẾ
BỘ MÔN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
.................
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài:
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác Tuyển dụng,
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH
Phương Đông.
1
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nguồn nhân lực là vốn quý nhất của bất cứ một xã hội hay một tổ chức nào. Chỉ khi nào nguồn
nhân lực được tuyển dụng đầy đủ và sử dụng một cách có hiệu quả thì tổ chức ấy mới có thể hoạt động
một cách trơn tru đạt được những thành công như mong đợi. Hoạt động của mỗi tổ chức đều chịu
ảnh hưởng và chịu sự chi phối bởi các nhân tố và mức độ ảnh hưởng khác nhau qua các thời kỳ, nhưng
nguồn nhân lực vẫn luôn giữ được vai trò quyết định trong hoạt động của bất cứ tổ chức nào. Tuy
nhiên, với vai trò quan trọng của mình thì nguồn nhân lực trong các tổ chức cũng phải ngày càng tự
hoàn thiện để thể đáp ứng được những nhu cầu đặt ra. Các doanh nghiệp để thể tồn tại phát
triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của khoa học công
nghệ thì phải tìm mọi cách để trang bị cho mình đội ngũ lao động lớn mạnh cả về số lượng chất
lượng. Để làm được điều này doanh nghiệp cần phải thực hiện đồng thời nhiều công việcmột trong
số đó công tác tuyển dụng đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Tuyển dụng, đào tạo phát triển
nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp thể nâng cao cả về mặt số lượng chất lượng đội ngũ lao động
trong công ty, đồng thời cũng tạo điều kiện để thể thu hút gìn giữ được lao động tới công ty làm
việc và cống hiến. Tuyển dụng, đào tạo phát triển là công tác thu nhận người lao động vào làm việc
tại công ty đồng thời đào tạo những kỹ năng và kiến thức để người lao động có thể vận dụng chúng một
cách linh hoạt vào quá trình thực hiện công việc thường ngày chuẩn bị để thực hiện tốt hơn những
công việc trong tương lai.
Công ty TNHH Phương Đông mới kinh doanh thêm về dịch vụ các nhà hàng trong thời gian
chưa lâu, do đó đội ngũ lao động của Công ty vẫn có những sự xáo trộn và trình độ kiến thức của người
lao động vẫn còn chậm thay đổi đểthể đáp ứng được nhu cầu đặt ra của Công ty. Vì vậy, thực trạng
của Công ty luôn đặt ra những đòi hỏi với công tác Tuyển dụng, Đào tạo phát triển nguồn nhân lực
của Công ty để làm sao có thể tuyển dụng được đội ngũ nhân viên đáp ứng được nhu cầu công việc
đào tạo nguồn lao động thực sự phù hợp với những mục tiêu mà công ty đã đề ra trước mắt và cả trong
lâu dài. Xuất phát từ vấn đề thực tiễn này, em xin thực hiện đề tài “Thực trạng giải pháp hoàn
thiện công tác Tuyển dụng, Đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương
Đông”.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Việc nghiên cứu đề tại này là nhằm:
- Hiểu những luận về tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong các doanh
nghiệp.
2
- Vận dụng những thuyết nghiên cứu được để tìm hiểu thực trạng công tác tuyển dụng, đào
tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Phương Đông.
- Rút ra những hạn chế còn tồn tại trong công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân
lực tại công ty TNHH Phương Đông.
- Đề ra các giải pháp để cải thiện các hạn chế còn tồn tại và hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào
tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH Phương Đông.
3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
Phạm vi nghiên cứu của đề tài công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại
công ty TNHH Phương Đông.
4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
Đề tài này được nghiên cứu dựa trên các phương pháp: Phân tích thống kê, phương pháp so
sánh, sưu tầm thu thập thông tin từ thực tế, lấy các sự kiện thực tế làm sở căn cứ khoa học để
phân tích…
5. Kết cấu của đề tài
Kết cấu của đề tài bao gồm ba chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Chương 2: Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại
Công ty TNHH Phương Đông.
Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn
nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông.
3
CHƯƠNG 1:
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. CÁC KHÁI NIỆM BẢN V TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC
1.1.1. Khái niệm, tầm quan trọng của tuyển mộ nhân lực
1.1.1.1. Khái niệm tuyển mộ
Tuyển mộ là quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội
lực lượng lao động bên trong tổ chức. Mọi tổ chức phải đầy đủ khả năng để thu hút đủ số lượng
chất lượng lao động để nhằm đạt được các mục tiêu của mình.
1.1.1.2. Tầm quan trọng của tuyển mộ
Quá trình tuyển mộ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của quá trình tuyển chọn. Trong thực tế
sẽ có người lao động có trình độ cao nhưng họ không được tuyển chọn vì họ không được biết các thông
tin tuyển mộ, hoặc họ không hội nộp đơn xin việc. Chất lượng của quá trình lựa chọn sẽ không
đạt được như các yêu cầu mong muốn hay hiệu quả thấp nếu như số lượng người nộp đơn xin việc
bằng hoặc ít hơn số nhu cầu cần tuyển chọn. Công tác tuyển mộ ảnh hưởng lớn đến chất lượng
nguồn nhân lực trong tổ chức. Tuyển mộ không chỉ ảnh hưởng tới việc tuyển chọn còn ảnh hưởng
tới các chức năng khác của quản trị nguồn nhân lực như: Đánh giá tình hình thực hiện công việc, thù
lao lao động; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; các mối quan hệ lao động...
1.1.2. Khái niệm và tầm quan trọng của tuyển chọn nhân lực
1.1.2.1. Khái niệm tuyển chọn
Quá trình tuyển chọn nhân lực quá trình đánh giá các ứng viên theo nhiều khía cạnh khác
nhau dựa vào các yêu cầu của công việc, để tìm được những người phù hợp với các yêu cầu đặt ra
trong số những người đã thu hút được trong quá trình tuyển mộ. Cơ sở của tuyển chọn các yêu cầu
của công việc đã được đề ra theo bản tả công việc bản yêu cầu đối với người thực hiện công
việc. Quá trình tuyển chọn phải đáp ứng được các yêu cầu dưới đây:
- Tuyển chọn phải xuất phát từ kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch nguồn nhân lực.
- Tuyển chọn được những người trình độ chuyên môn cần thiết cho công việc để đạt tới
năng suất lao động cao, hiệu suất công tác tốt.
- Tuyển được những người có kỷ luật, trung thực, gắn bó với công việc với tổ chức.
4
1.1.2.2. Tầm quan trọng của tuyển chọn
Quá trình tuyển chọn khâu quan trọng nhằm giúp cho các nhà quản trị nhân lực đưa ra được
các quyết định tuyển dụng một cách đúng đắn nhất. Quyết định tuyển chọn ý nghĩa rất quan trọng
đối với chiến lược kinh doanh và đối với các tổ chức, bởi vì quá trình tuyển chọn tốt sẽ giúp cho các tổ
chức có được những con người có kỹ năng phù hợp với sự phát triển của tổ chức trong tương lai. Tuyển
chọn tốt cũng sẽ giúp cho tổ chức giảm được các chi phí do phải tuyển chọn lại, đào tạo lại cũng như
tránh được các thiệt hại rủi ro trong quá trình thực hiện các công việc. Để tuyển chọn đạt được kết quả
cao thì cần phải các bước tuyển chọn phù hợp, các phương pháp thu thập thông tin chính xác
đánh giá các thông tin một cách khoa học.
1.1.3. Khái niệm, mục tiêu, vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.1.3.1. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Ngày nay mỗi hội, mỗi tổ chức muốn tồn tại phát triển đều cần đến các nguồn lực khác
nhau. Các nguồn lực như nguồn lực tài chính, khoa học công nghệ, nguồn lực con người... đều cần
được huy động và sử dụng có hiệu quả nếu như muốn thúc đẩy xã hội hay tổ chức đó phát triển. Trong
các nguồn lực đó, nguồn lực con người hay nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng hàng đầu, đây
nguồn lực đóng vai trò quyết định trong việc khai thác hiệu quả các nguồn lực còn lại. Đặc biệt
trong các thời đại ngày nay, với sự phát triển như báo của khoa học công nghệ thì nguồn nhân lực
đóng vai trò không thể thiếu trong tất cả các hoạt động của xã hội. Không nằm ngoài quy luật đó, trong
các doanh nghiệp thì nguồn lực con người cũng ngày càng đóng vai trò rất quan trọng. Với các doanh
nghiệp, thế mạnh về nguồn nhân lực chính thế mạnh rất lớn trong cạnh tranh, con người sẽ quyết
định tới doanh nghiệp đó có sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính hay máy móc công nghệ không. Đặc
biệt nguồn lực con người ảnh hưởng rất lớn tới những sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp đó.
Tuy nhiên, nguồn nhân lực để đáp ứng được các nhu cầu đó không thể tự nhiên xuất hiện phải qua
quá trình dài học tập lao động mới có thể đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp. Quá trình học tập của
những người lao động phải trải qua nhiều quá trình, một trong những quá trình đào tạo của người lao
động chính quá trình đào tạo trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải đào tạo người lao động
rất nhiều do : Người lao động mới, cần sự đào tạo để thể quen với công việc trong một môi
trường lao động hoàn toàn mới, qua đó họ mới có thể hoà nhập nhanh chóng và có hiệu quả trong công
việc. Còn với những người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp thì việc học tập của họ nhằm
nâng cao những khả năng cần thiết để hoàn thành ngày càng tốt công việc mà họ đang đảm nhiệm hoặc
công việc đòi hỏi kỹ năng cao hơn trong tương lai.
5
“Đào tạo và phát triển là các hoạt động để duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tổ
chức, điều kiện quyết định để các tổ chức thể đứng vững thắng lợi trong môi trường cạnh
tranh. Do đó trong các tổ chức, công tác đào tạo phát triển cần phải được thực hiện một cách tổ
chức và có kế hoạch.
Phát triển nguồn nhân lực tổng thể các hoạt động học tập tổ chức được tiến hành trong
những khoảng thời gian nhất định để nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi nghề nghiệp của người lao động.
Trước hết, phát triển nguồn nhân lực chính là toàn bộ những hoạt động học tập được tổ chức bởi doanh
nghiệp, do doanh nghiệp cung cấp cho người lao động. Các hoạt động đó thể được cung cấp trong
vài giờ, vài ngày hoặc thậm chí tới vài năm, tuỳ vào mục tiêu học tập; và nhằm tạo ra sự thay đổi hành
vi nghề nghiệp cho người lao động theo hướng đi lên, tức là nhằm nâng cao khả năng trình độ nghề
nghiệp của họ. Như vậy, xét về nội dung, phát triển nguồn nhân lực bao gồm ba loại hoạt động là: giáo
dục, đào tạo và phát triển.
- Giáo dục: được hiểu các hoạt động học tập để chuẩn bị cho con người bước vào một nghề
nghiệp hoặc chuyển sang một nghề mới, thích hợp hơn trong tương lai.
- Đào tạo: được hiểu là các hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động có thể thực hiện
hiệu quả hơn chức năng nhiệm vụ của mình. Đó chính là quá trình học tập làm cho người lao động nắm
vững hơn về công việc của mình, những hoạt động học tập để nâng cao trình độ, kỹ năng của người
lao động để thực hiện nhiệm vụ lao động có hiệu quả hơn.
- Phát triển: các hoạt động học tập vượt ra khỏi phạm vi công việc trước mắt của người lao
động, nhằm mở ra cho họ những công việc mới dựa trên cơ sở những định hướng tương lai của tổ chức.
Vậy đào tạo phát triển sự khác nhau. thể hiểu đào tạo quá trình người lao động
nâng cao khả năng thực hiện công việc hiện tại của mình, quá trình này được thực hiện thông qua việc
học tập của người lao động. Còn phát triển việc người lao động thông qua các hoạt động học tập
trang bị cho mình những kiến thức kỹ năng đảm bảo thực hiện những công việc không những tại
thời điểm hiện tại, mà còn đảm bảo thực hiện những công việc trong tương lai theo đòi hỏi của tổ chức.
Như vậy đào tạo mang tính chất ngắn hạn còn phát triển mang tính chất dài hạn trong quá trình học tập
của người lao động.
1.1.3.2. Mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Mục tiêu chung của đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm sử dụng tối đa nguồn nhân
lực hiện nâng cao tính hiệu quả của tổ chức thông qua việc giúp cho người lao động hiểu hơn
về công việc, nắm vững hơn về nghề nghiệp của mình và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình một
cách tự giác hơn, với thái độ tốt hơn, cũng như nâng cao khả năng thích ứng của họ với các công việc
trong tương lai.
6
thông tin tài liệu
Công ty TNHH Phương Đông mới kinh doanh thêm về dịch vụ các nhà hàng trong thời gian chưa lâu, do đó đội ngũ lao động của Công ty vẫn có những sự xáo trộn và trình độ kiến thức của người lao động vẫn còn chậm thay đổi để có thể đáp ứng được nhu cầu đặt ra của Công ty. Vì vậy, thực trạng của Công ty luôn đặt ra những đòi hỏi với công tác Tuyển dụng, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty để làm sao có thể tuyển dụng được đội ngũ nhân viên đáp ứng được nhu cầu công việc và đào tạo nguồn lao động thực sự phù hợp với những mục tiêu mà công ty đã đề ra trước mắt và cả trong lâu dài. Xuất phát từ vấn đề thực tiễn này, em xin thực hiện đề tài “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác Tuyển dụng, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông”.
Mở rộng để xem thêm
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!
×