DANH MỤC TÀI LIỆU
Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 2: Tuần 19
Bài t p ôn t p cu i tu n l p 2: Tu n 19 ầ ớ
H và tên:.........................
L p 2...
I. Khoanh vào ch đ t tr c câu tr l i đúng trong m i bài t p sau: ướ ả ờ
Bài 1: K t qu c a phép tính: 9 + 3 + 6 =ế ả ủ
a. 17 b.18 c.11 d.20
Bài 2: Cách đ c nào đúng?
a. 3 x 4 = 12 đ c là “B n nhân ba b ng m i hai” ằ ườ
b. 3 x 4 = 12 đ c là “Ba b n m i hai” ố ườ
c. 3 x 4 = 12 đ c là “Ba nhân b n b ng m i hai” ố ằ ườ
Bài 3: 4 đ c l y 5 l n, ta có phép nhân: A. 4 x 5 B. 5 x 4ượ ấ
Bài 4: Trong phép nhân 3 x 4 = 12
a. 3 là s h ng, 4 là s h ng, 12 là t ng.ố ạ ố ạ
b. 3 là th a s , 4 là th a s , 12 là tích.ừ ố ừ ố
c. 3 là th a s , 4 tích, 12 là th a s .ừ ố ừ ố
d. 3 x 4 là th a s , 12 là tích.ừ ố
Bài 5: M i con chim có 2 cái chân. H i 8 con chim có bao nhiêu chân?ỗ ỏ
Đáp s c a bài toán là:ố ủ
A. 14 chân B. 10 chân C. 16 con chim D.16 chân
II. T lu nự ậ
Bài 1: Đ t tính r i tính:ặ ồ
37 + 35 + 18 42 + 9 + 15
…………… ……………
…………… ……………
…………… ……………
…………… ……………
Bài 2: Di n d u phép tính vào ch ch m ỗ ấ
3 …..4 = 7 3….4 = 12
2…2 = 4 2…2 = 4
Bài 3: Th y giáo th ng cho 9 b n h c sinh gi i , m i b n hai quy n v . H i th y ưở ỗ ạ
c n ph i mua bao nhiêu quy n v ? ể ở
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………
Bài 4: Vi t ti p ba s n a:ế ế ố ữ
a, 8, 10, 12, …, …., ….,20.
b, 20, 18, 16,…, ….,…., 8.
KI M TRA Đ C HI U Ọ Ể
A. Đ c th m bài ọ ầ Nhà G u trong r ngấ ở và làm bài t p
NHÀ G U TRONG R NGẤ Ở
Mùa xuân, c nhà g u đi b măng u ng m t ong. Mùa thu, g u đi nh t ố ậ
h t d . G u b , g u m , g u con béo rung rinh, b c đi l c lè. Su t ba tháng ố ấ ẹ ấ ướ
mùa đông, c nhà g u tránh rét, không đi ki m ăn, ch mút hai bàn chân m cũngả ấ ế
no.
Theo TÔ HOÀI
Dựa vào nội dung đoạn văn, em hãy đánh dấu X vào ô
trống trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:
1. Nhà g u có nh ng ai?ấ ữ
Có g u ông, g u bà. ấ ấ
Ch có g u b , g u m . ố ấ
Có g u b , g u m , g u con. ố ấ ẹ ấ
2. G u ăn nh ng gì?ấ ữ
Ăn măng, ăn h t d , u ng m t ong. ẻ ố
Ch ăn măng tre trong r ng.ỉ ừ
Không ăn gì, ch ng .ỉ ủ
3. Mùa nào nhà g u không đi ki m ăn?ấ ế
Mùa xuân
Mùa h .
Mùa thu.
Mùa đông.
4. Đo n văn trên cho em bi t đi u gì? ế ề
G u là loài v t không ăn v n béo.ấ ậ
Đ c đi m, thói quen sinh ho t c a nhà g u. ạ ủ
G u d tr th c ăn trong hang đ s ng qua mùa đông. ể ố
5. Đ t câu h i cho b ph n in đ m trong câu sau: ộ ậ
Mùa xuân, c nhà g u đi b măng và u ng m t. ố ậ
………………………………………………………………………………………
thông tin tài liệu
I. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong mỗi bài tập sau: Bài 1: Kết quả của phép tính: 9 + 3 + 6 = a. 17 b.18 c.11 d.20 Bài 2: Cách đọc nào đúng? a. 3 x 4 = 12 đọc là “Bốn nhân ba bằng mười hai” b. 3 x 4 = 12 đọc là “Ba bốn mười hai” c. 3 x 4 = 12 đọc là “Ba nhân bốn bằng mười hai” Bài 3: 4 được lấy 5 lần, ta có phép nhân: A. 4 x 5 B. 5 x 4 Bài 4: Trong phép nhân 3 x 4 = 12 a. 3 là số hạng, 4 là số hạng, 12 là tổng. b. 3 là thừa số, 4 là thừa số, 12 là tích. c. 3 là thừa số, 4 tích, 12 là thừa số. d. 3 x 4 là thừa số, 12 là tích. Bài 5: Mỗi con chim có 2 cái chân. Hỏi 8 con chim có bao nhiêu chân? Đáp số của bài toán là: A. 14 chân B. 10 chân C. 16 con chim D.16 chân II. Tự luận Bài 1: Đặt tính rồi tính: 37 + 35 + 18 42 + 9 + 15
Mở rộng để xem thêm