DANH MỤC TÀI LIỆU
Văn khấn trong tang lễ - Khấn Lễ Chúc Thực
Văn kh n L Chúc Th c (Văn kh n trong tang l )ấ ễ
Văn kh n trong tang l : L Chúc Th c là l dâng c m khi còn đ linh c u nhà. L ch ngày ơ ữ ở
T T h ng d n cách cúng l Chúc Th c đúng chu n theo văn kh n c truy n Vi t Nam. ướ ấ ổ
1. Ý nghĩa L Chúc Th c:ễ ự
Văn kh n l Chúc Th c (L dâng c m khi còn đ linh c u nhà) ơ ữ ở
2. Văn kh n L Chúc Th c ễ ự
Nam mô A Di Đà Ph t!
- Con l y chín ph ng Tr i, m i ph ng Ch ph t, Ch Ph t m i ph ng. ươ ườ ươ ư ư ườ ươ
- Con kính l y Đ c Đ ng c nh Thành hoàng ch v Đ i V ng. ươ ư ị ươ
- Con kính l y ngài Đông Trù T M nh Táo Ph Th n quân. ư ệ
- Con kính l y ch gia tiên Cao T ng T Kh o, Cao T ng T T h ……… ư ỷ ọ
Hôm nay là ngày…… Tháng…… Năm………
Con trai tr ng (ho c cháu đích tôn) là………ưở ặ
Vâng theo l nh c a m u thân/ph thân và các chú bác, cùng v i anh r , ch gái và các em trai ể ị
gái dâu r , con cháu n i ngo i kính l y. ộ ạ
Nay nhân l Chúc Th c theo nghi l c truy n, ễ ổ
Kính dâng l m n bi u l lòng thành,ễ ọ ể ộ
Tr c linh v c a: Hi n… chân linhướ ị ủ
Xin kính c n trình th a r ng: ư ằ
Thi t nghĩ! Nhân sinh t i th ,ế ạ ế
H a m y ng i s ng tám, chín m i, ườ ố ươ
Đôi ba m i năm cũng k m t đ i.ươ ể ộ ờ
Song v n s bi t làm sao tránh đ c ố ế ượ
Nh h n thu tr c: trong bu i xuân xanhớ ồ ướ
n m cha đ o c sinh thành, đêm ngày d y d :Ơ ạ ả
Đ ng ăn, n i , vi c c a vi c nhà.ườ ỗ ở
L i lo b nghi th t, nghi giaạ ề
Cho sum h p trúc, mai m y đóaọ ấ
C ng th ng đ o c , lòng nh ng lo hi u th o đ n nươ ườ ế ề ơ
N p ki m c n h ng gi s m hôm.ế ữ ớ
May n i đ c gia đ ng c ch ,ố ượ ườ ơ
Ba lo b y nghĩ, v t v trăm b ấ ả
Cho v n toàn đ ng n l i kia, ườ ọ ố
Tuy khó nh c ch a cam th a d ; ư ỏ ạ
B ng đâu gió c , phút b cành mai, ả ẻ
Hoa lìa cây, r ng cánh t i b i. ơ ờ
Y n lìa t , kêu xuân vò võ.ế ổ
T ng h n tr ng th , dìu con em, khuyên nh nên ng i.ưở ồ ườ ườ
Ai ng trăng l n sao d i, h n đã bi n v n i Tây Trúc ế ề ơ
T nay l y ai chăm sóc, ngõ cúc, t ng đào.ừ ấ ườ
T nay qu nh bóng ra vào, cõi Nam, cành B c.ừ ạ
Ngày ch y sáu kh c, đêm v ng năm canh:ầ ắ
T ng ph t ph thoáng hi n ngoài mành.ưở ấ ơ
T ng th p thoáng bóng hình trên khóiưở ấ
Hiên mai bóng r i, vào ng n ra ng . ẩ ơ
H t đ i thôi ch , n ng h ng giá l nhế ờ ắ
Ai hay s m nh!ố ệ
Thu c tr ng sinh, c u V ng m u ch a trao.ố ườ ươ ư
Bút Chú t , trách Nam Tào s m đ nh. ớ ị
Bùi ngùi cám c nh, tuôn r i hàng n c m t d m d m ơ ướ ắ ầ
Nh n i ăn, ch n , bu ng n m:ớ ơ ố ở
Nh c t ru t, xét lòng con trên tr n th .ư ắ ế
M y dòng k l . Chiêu h n v than th ngu n c n. ể ể ơ
C u anh linh phù h cháu con.
C u Th n Ph t đ trì, cho vong h n siêu thoát ậ ộ
Nam mô A Di Đà Ph t! (3 l n)ậ ầ
thông tin tài liệu
Văn khấn trong tang lễ - Khấn Lễ Chúc Thực Nam mô A Di Đà Phật! - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư phật, Chư Phật mười phương. - Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương. - Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần quân. - Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ họ……… Hôm nay là ngày…… Tháng…… Năm………
Mở rộng để xem thêm
×