DANH MỤC TÀI LIỆU
Văn khấn lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên Tổ
Văn kh n l r c linh v vào chính đi n và y t cáo Tiên T ễ ướ ế
Văn kh n trong tang l : Văn kh n r c linh v vào chính đi n và y t cáo Tiên T đ c ướ ế ổ ượ
L ch ngày T t c p nh t chi ti t và đ y đ nh t theo đúng chu n phong t c t p quán c ố ậ ế ụ ậ
truy n Vi t Nam. ề ệ
1. Ý nghĩa l r c linh v vào chính đi n và y t cáo Tiên Tễ ướ ế :
Tr c khi r c linh v v chính đi n gia ch ph i làm l báo cáo t tiên.ướ ướ ị ề
2. Cách ti n hành nghi lế ễ l r c linh v vào chính đi n và y t cáo Tiên Tễ ướ ế
Chép s n linh v m i ph gi y (ho c v i) đ , khi Đàm T bàn th tang xong, thì đ t linh v ế ở
cũ cùng v i b ng đen ph quanh khung nh và văn t . Sau đó r c linh v , bát h ng và chân ớ ả ế ướ ươ
dung (n u có) đ a lên bàn th chính, đ t hàng d i.ế ư ặ ở ướ
Tr ng h p nhà không có bàn th chính th gia tiên b c cao h n thì không ph i làm l này màườ ợ ơ
y t cáo gia th n và y t cáo T nhà th t .ế ế ổ ở
3. Văn kh n l r c linh v vào chính đi n và y t cáo Tiên T ễ ướ ế
Nam mô A Di Đà Ph t! (3 l n)ậ ầ
- Con l y chín ph ng Tr i, m i ph ng Ch Ph t, Ch ph t m i ph ng. ươ ườ ươ ư ư ườ ươ
- Con l y Đ c Đ ng c nh Thành hoàng ch v Đ i v ng ươ ư ị ươ
- Con kính l y ngài Đông trù T m nh Táo ph Th n quân ư ệ
- Con kính l y ch gia tiên Cao T ng T Kh o, Cao T ng T t ư ổ ỷ
Hôm nay là ngày… tháng…. năm... t i t nh… huy n… xã… thôn…ạ ỉ
Tín ch là…………(n u l gia th n) ho c H u du tôn là…………(n u l gia tiên, t x ng ế ế ự ư
hô v i v đ c li t th cao nh t). ị ượ
Quỳ tr c linh v c a…………ướ ị ủ c linh v c a v th cao nh t), li t ch Tiên linh. ị ủ ư
Kính nghĩ:
Gót tiêu dao, m t mù mù m t, đâu h c n i, đâu mây ngàn? ạ ộ
Cõi tr n th , thay đ i đ i thay, nay s ng dâu, mai bãi b . ế ổ ổ ươ
Lá r ng v c i, phách tuy giáng, h n l i đ c siêu thăng. ề ộ ượ
N c ch y v ngu n, thác là quy, sinh ch ng qua t m ký.ướ ả ề
Nhân sinh do t , g c ph i v ng, phúc qu m i mong b n;ổ ố ả ữ
Hi u t s thân, t nh t i, nhân tâm nào dám ph . ế ư ạ ế
Bày nhân: Hi n kh o (ho c t )…………(đ c linh v b ho c m ) ị ố
Th chung ngày…………..tính đ n nay đã:ọ ế
Quý húy Đ i T ng;ạ ườ
Đ n tu n Đàm T .ế ầ ế
Quá hai năm tr ph c, cáo Tiên linh;ừ ụ
Đ ba tháng d ai, theo c l . ư ổ ệ
C u gia th n ch ng giám, cho t đ ng ph ng ph t linh h n; ừ ườ
Nguy n Tiên T phù trì, đ b ch tri u quy h i phách th . ể ạ
Đ n ngày gi ch p, con cháu nh tháng ngày,ế ỗ ạ
làm l dâng h ng;ễ ươ
N i gót T Tiên, ông cha ti p th th , theo hàng ph i t . ế ế ố ế
L b c, kính dâng g i chút, há dám quên cây c i, n c ngu n;ễ ạ ướ
Su i vàng, nh th u cho chăng, h a may t tr i kinh, đ t nghĩa. ư ỏ ờ
Xin kính m i: Hi n…………………ờ ể
Hi n…………………………………
Hi n…………………………………
Cùng các v Tiên linh T bá, T Thúc, T Cô và các vong linh ph th theo Tiên T v hâm ổ ề
h ng.ưở
Kính cáo: Li t v Tôn th n, Táo Quân, Th Công, Thánh S , Tiên S , Ngũ t Gia th n cùng ệ ị ư ư ư
ch ng giám và phù h cho toàn gia an ninh khang thái, v n s t t lành. ự ố
Chúng con l b c tâm thành cúi xin đ c phù h đ trì.ễ ạ ượ ộ ộ
Nam mô A Di Đà Ph t! (3 l n)ậ ầ
thông tin tài liệu
Văn khấn lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên Tổ 1. Ý nghĩa lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên Tổ: Trước khi rước linh vị về chính điện gia chủ phải làm lễ báo cáo tổ tiên. 2. Cách tiến hành nghi lễ lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên Tổ Chép sẵn linh vị mới phủ giấy (hoặc vải) đỏ, khi Đàm Tế ở bàn thờ tang xong, thì đốt linh vị cũ cùng với bảng đen phủ quanh khung ảnh và văn tế. Sau đó rước linh vị, bát hương và chân dung (nếu có) đưa lên bàn thờ chính, đặt ở hàng dưới. Trường hợp nhà không có bàn thờ chính thờ gia tiên bậc cao hơn thì không phải làm lễ này mà yết cáo gia thần và yết cáo Tổ ở nhà thờ tổ.
Mở rộng để xem thêm
×