DANH MỤC TÀI LIỆU
Văn khấn Lễ Đại Tường
Văn kh n L Đ i T ng (Gi H t) ễ ạ ườ ế
Ngày gi H t hay còn g i là ngày “Đ i T ng”, t c là ngày Gi vào 2 năm 3 tháng sau ngày ỗ ế ườ
m t. L ch ngày T T h ng d n cách s m l và văn kh n l Đ i T ng. ướ ễ ạ ườ
1. Ý nghĩa L Đ i T ngễ ạ ườ
Ngày gi H t hay còn g i là ngày “Đ i T ng”, t c là ngày Gi vào 2 năm 3 tháng sau ngày ỗ ế ườ
m t.
Gi H t v n là Gi trong vòng tang. Ngày Gi H t th ng làm linh đình h n, và sau Gi này, ỗ ế ỗ ế ươ ơ
ng i nhà b tang ph c, hay còn g i là h t tang. Sau ngày gi H t, ng i ta s ch n ngày ườ ế ỗ ế ườ
tháng t t đ làm l C i cát, sang m cho ng i quá c . Và t năm th ba tr đi thì gi c a ườ ỗ ủ
ng i qua c tr thành gi Th ng hay “Cát K ườ ố ở ườ
B i v y, có ng i b o “ngày gi h t là ngày gi quan tr ng nh t trong t t c nh ng ngày gi ở ậ ườ ả ế
đ i v i ng i qua đ i”. Quan trong nh t vì nó đánh d u m t b c ngo t trong cu c đ i c a ố ớ ườ ộ ướ
ng i còn s ng cũng nh đ i v i vong linh c a ng i đã khu t. V i ng i đang s ng, ng i ườ ư ố ườ ườ ườ
ta tr l i đ i s ng th ng nh t, có th tham gia các t ch c h i hè, đình đám. Theo quan ni mở ạ ườ
x a thì ch sau Gi H t c a ch ng, ng i v m i có th đi b c n a.ư ỗ ế ủ ườ ướ
2. S m l Đ i T ng ễ ạ ườ
Gi H t th ng đ c t ch c long tr ng v i: vàng mã, h ng, hoa, ph m o n, trái cây theo ỗ ế ườ ượ ổ ươ
mùa, cùng mâm l m n v i đ y đ các món ăn t th t l n, tôm, cua, xôi, gà, …ễ ặ ớ ầ ừ ị
3. Văn kh n cúng l Đ i T ng ễ ạ ườ
3.1. Văn kh n Th Th n, Táo Quân, Long M ch và các v Th n linh tr c khi Gi H t ướ ỗ ế
Nam mô A Di Đà Ph t! (3 l n)ậ ầ
- Con l y chín ph ng Tr i, m i ph ng Ch Ph t, Ch Ph t m i ph ng. ươ ườ ươ ư ậ ư ậ ườ ươ
- Con kính l y Đ c Đ ng c nh Thành Hoàng ch v Đ i V ng. ươ ư ị ươ
- Con kính l y ngài Đông Trù T m nh Táo ph Th n Quân. ư ệ
- Con kính l y các ngài Th n linh, Th đ a cai qu n trong x này. ổ ị
- Con kính l y ch gia tiên Cao T ng T tiên n i ngo i h ……… ư ạ ọ
Tín ch (chúng) con là:…………… Ng t i:…………… ụ ạ
Nhân ngày mai là ngày Gi H t c a………………ỗ ế ủ
Tín ch con cùng toàn th gia khuy n tuân theo nghi l , s a bi n h ng hoa l v t dâng cúng ế ươ ễ ậ
các v Tôn th n.ị ầ
Cúi xin các v B n gia, Th Công, Táo Ph Th n Quân, Ng Ph ng, Long M ch và các v ị ả ươ
Th n linh, hi n linh ch ng giám, th h ng l v t, phù h cho toàn gia chúng con an ninh ụ ưở ễ ậ
khang thái, v n s t t lành. ự ố
Chúng con kinh th nh các Tiên linh, Gia tiên h ………… và nh ng vong h n n i t c đ c th ộ ộ ượ
ph ng v cùng v hâm h ng.ụ ị ưở
Chúng con l b c tâm thành, cúi xin đ c phù h đ trì.ễ ạ ượ ộ ộ
Nam mô A Di Đà Ph t! (3 l n)ậ ầ
3.2. Văn kh n chính ngày Gi H t - ế Văn kh n tang lấ ễ
Nam mô A Di Đà Ph t! (3 l n)ậ ầ
- Con l y chín ph ng Tr i, m i ph ng Ch Ph t, Ch Ph t m i ph ng. ươ ườ ươ ư ậ ư ậ ườ ươ
- Con kính l y Đ c Đ ng c nh Thành hoàng ch v Đ i V ng. ươ ư ị ươ
- Con kính l y ngài Đông Trù T m nh Táo ph Th n Quân. ư ệ
- Con kính l y các ngài Th n linh, Th đ a cai qu n trong x này. ổ ị
- Con kính l y ch gia tiên Cao T ng T Kh o, Cao T ng T T , T Tiên n i ngo i h ư ổ ỷ
………
Tín ch (chúng) con là:………
Ng t i:…………………………ụ ạ
Hôm nay là ngày …… tháng …… năm…… âm l ch
Chính ngày Gi H t c a………………………ỗ ế ủ
Thi t nghĩ……………… v ng xa tr n th , không th y âm dung. Năm qua tháng l i v a ngày ế ế ạ ừ
Gi H t. n võng c c xem b ng tr i bi n, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nh ế Ơ
công n gây c t o nghi p bao nhiêu, càng c m thâm tình, không b dãi t . Nhân ngày chính ơ ơ ạ
gi , chúng con và toàn gia con cháu, nh t tâm s m s a l v t kính dâng, đ t nén tâm h ng ễ ậ ươ
dãi t t c thành.ỏ ấ
Thành kh n kính m i………………………ẩ ờ
M t ngày……. tháng………năm…………
M ph n táng t i:……………………….ộ ầ
Cúi xin linh thiêng giáng v linh sàng, ch ng giám lòng thành, th h ng l v t, đ cho con ụ ưở ễ ậ
cháu bình an, gia c nh h ng long th nh v ng.ả ư ị ượ
Tín ch l i m i vong linh các v Ti n ch , H u ch trong đ t này cùng t i hâm h ng.ủ ạ ưở
Tín ch con l i xin kính m i các c T Tiên n i ngo i, T Kh o, T T , Bá thúc, Huynh Đ , ụ ổ ổ ỷ
Cô Di, T Mu i và toàn th các H ng linh gia tiên đ ng lai hâm h ng.ỷ ộ ươ ưở
Chúng con l b c tâm thành, cúi xin đ c phù h đ trì.ễ ạ ượ ộ ộ
Nam mô A Di Đà Ph t! (3 l n)ậ ầ
thông tin tài liệu
Văn khấn Lễ Đại Tường 1. Ý nghĩa Lễ Đại Tường Ngày giỗ Hết hay còn gọi là ngày “Đại Tường”, tức là ngày Giỗ vào 2 năm 3 tháng sau ngày mất. Giỗ Hết vẫn là Giỗ trong vòng tang. Ngày Giỗ Hết thương làm linh đình hơn, và sau Giỗ này, người nhà bỏ tang phục, hay còn gọi là hết tang. Sau ngày giỗ Hết, người ta sẽ chọn ngày tháng tốt để làm lễ Cải cát, sang mộ cho người quá cố. Và từ năm thứ ba trở đi thì giỗ của người qua cố trở thành giỗ Thường hay “Cát Kỵ” Bởi vậy, có người bảo “ngày giỗ hết là ngày giỗ quan trọng nhất trong tất cả những ngày giỗ đối với người qua đời”. Quan trong nhất vì nó đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời của người còn sống cũng như đối với vong linh của người đã khuất. Với người đang sống, người ta trở lại đời sống thường nhật, có thể tham gia các tổ chức hội hè, đình đám. Theo quan niệm xưa thì chỉ sau Giỗ Hết của chồng, người vợ mới có thể đi bước nữa.
Mở rộng để xem thêm
×