DANH MỤC TÀI LIỆU
Tìm hiểu về Web Developer Tools của Firefox
Tìm hi u v Web Developer Tools c a Firefoxể ề
Trong bài vi t d i đây, chúng tôi s gi i thi u và h ng d n các b n ế ướ ẽ ớ ướ
cách khai thác, s d ng b công c Web Developer h tr có s n ử ụ
trong Firefox. T h p thành ph n này bao g m ng d ng phân tích, ki m ổ ợ
tra website, th c thi b t kỳ các lo i mã JavaScript nào, nh ng yêu c u và tinự ấ
nh n qua HTTP... V a qua, Mozilla đã tích h p thêm công c Inspector và ợ ụ
c p nh t Scratchpad trong phiên b n Firefox 10. S k t h p này đã khi n ự ế ế
“cáo l a” tr thành 1 trong vài trình duy t lý t ng dành cho các nhà phát ử ở ưở
tri n ng d ng, l p trình web tr c tuy n.ể ứ ế
Page Inspector:
Ki m tra t ng ph n c th trên b t kỳ trang web nào b ng cách ch n vùng ụ ể
đó, nh n chu t ph i và ch n Inspect (nh n Q), ho c có th kh i đ ng ở ộ
Inspector tr c ti p t menu ế ừ Web Developer:
Các b n s th y 1 thanh toolbar hi n th phía cu i màn hình đ c dùng ị ở ượ
đi u khi n Inspector. Khi ch n thành ph n nào đó thì t t c các ph n còn ấ ả
l i s b m đi: ẽ ị